Digitale ferdigheter i ulike aldersgrupper

Unge og høyt utdannede er flinkest foran PC-en

Publisert:

Seks av ti nordmenn mellom 16 og 34 år har gode digitale ferdigheter, viser tall fra SSB. I aldersgruppen 55-74 år er andelen under halvparten så stor. Kvinner har mer erfaring med sosiale medier som Facebook, mens menn er mer vant til å løse oppgaver digitalt.

Nordmenn er blant de beste i Europa på digitale ferdigheter, ifølge en indikator basert på SSB-undersøkelsen Bruk av IKT i husholdningene. Digital erfaring kommer, ikke overraskende, mye an på alder og utdanningsnivå. De yngre og de med høyere utdanning har mer digital erfaring enn eldre og de med lavere utdanning. Hele 59 prosent i aldersgruppen 16-34 år har gode samla digitale ferdigheter, mot bare 24 prosent i gruppen 55-74 år. 34 prosent mellom 55 og 74 år har mangelfulle digitale ferdigheter, og 9 prosent bruker ikke internett regelmessig. I aldersgruppen 16-34 år er så godt som alle internettbrukere, og bare 15 prosent har mangelfulle ferdigheter.

Hvordan måles digitale ferdigheter

Digital Skills Indicator grupperer befolkningen i fire nivåer:

1) gode ferdigheter

2) grunnleggende ferdigheter

3) mangelfulle ferdigheter

4) ingen digitale ferdigheter

Indikatoren består av fire digitale kompetanseområder:

I) Digital informasjonssøking

Indikatoren bygger på variablene i tabell 1 fra undersøkelsen IKT-bruk i husholdningene. Ja på minst to gir gode ferdigheter.

II) kommunikasjon

Indikatoren bygger på variablene i undersøkelsens tabell 2. Ja på minst to gir gode ferdigheter.

III) oppgaveløsning

Indikatoren bygger på variablene i tabell 3. Ja på minst én datarelatert og én internettrelatert gir gode ferdigheter.

IV) programvareferdigheter

Indikatoren bygger på variablene i tabell 4. Ja på minst en av de tre første gir grunnleggende ferdigheter, ja på minst en av de tre siste gir gode ferdigheter.

Personer som scorer over grunnleggende på alle fire kompetanseområdene, har gode generelle digitale ferdigheter.

Deltagere med mangelfulle eller ingen ferdigheter i én, to eller tre av kategoriene som er vist i figur 2, får mangelfulle generelle ferdigheter.

De som har minst grunnleggende ferdigheter på alle områdene vist i figur 2, men som har minst ett område som ikke gir gode ferdigheter, får grunnleggende generelle ferdigheter.

Sammenhengen mellom utdanning og IKT-kunnskap finnes over hele Europa

57 prosent av nordmenn mellom 16 og 74 år med høgskole- eller universitetsutdanning har gode digitale ferdigheter. Bare 12 prosent i denne gruppen har mangelfulle ferdigheter. Dette er nokså likt gjennomsnittet i EU, der 52 prosent av dem med høyere utdanning har gode digitale ferdigheter og 13 prosent har mangelfulle ferdigheter.

Nordmenn med ungdomsskole som høyeste utdanning har dårligere digitale ferdigheter enn nordmenn med høyere utdanning, men bedre ferdigheter enn den gjennomsnittlige europeer med ungdomsskoleutdanning. 40 prosent av nordmenn med ungdomsskoleutdanning har gode ferdigheter, og 31 prosent har mangelfulle ferdigheter. I EU har bare 14 prosent med lav utdanning gode digitale ferdigheter.

Sammenhengen mellom utdanning og digitale ferdigheter er fremdeles til stede dersom vi justerer for alder. Nordmenn med høyere utdanning i aldersgruppen 55-74 år har en større andel med gode digitale ferdigheter (41 prosent) enn de med ungdomsskoleutdanning i aldersgruppen 35-54 år (29 prosent). Denne sammenhengen kan også observeres i befolkningens netthandelsvaner.

Mer om forholdet mellom alder og utdanning

Folk i de yngre aldersgruppene har i gjennomsnitt høyere utdanning, og alder har en svært klar sammenheng med digitale ferdigheter. Det betyr at en sammenheng mellom digitale ferdigheter og utdanningsnivå kunne ha eksistert på grunn av alderssammensetningen i utdanningsgruppene. En måte å justere for påvirkningen av alder er å se på sammenhengen mellom utdanningsnivå og digitale ferdigheter innad i aldersgruppene.

Enten eller for 75-åringene

Aldersgruppen 75-79 år skiller seg ut ved at hele 44 prosent ikke har brukt internett de siste tre månedene. I aldersgruppen 65-74 år har bare 14 prosent holdt seg unna nettet. Andelen med grunnleggende eller bedre digitale ferdigheter er bare 10 prosentpoeng større i gruppen 65-74 år enn i den eldste aldersgruppen. Det kan tyde på at ferdighetsnivået er mer polarisert blant de eldste – det vil si at de enten har gode kunnskaper eller nærmest mangler IKT-erfaring. Andelen med mangelfulle digitale ferdigheter – det vil si de som har en viss digital erfaring – er 46 prosent i gruppen 65-74 år, mot bare 25 prosent i gruppen 75-79 år.

Figur 1. Digitale ferdigheter, etter alder. 2016

Gode ferdigheter Grunnleggende ferdigheter Mangelfulle ferdigheter Ingen ferdigheter/Ikke brukt internett
16-24 år 63 24 13 0
25-34 år 56 27 17 0
35-44 år 57 23 19 1
45-54 år 42 36 20 1
55-64 år 35 36 25 4
65-74 år 10 30 46 14
75-79 år 4 26 25 44

Kvinner mer ivrige på digital kommunikasjon

Samlet sett har menn noe mer digital erfaring enn kvinner, men forskjellene er små. 47 prosent av menn mellom 16 og 74 år har gode generelle digitale ferdigheter, mot 44 prosent av kvinnene. Kvinner gjør det imidlertid bedre enn menn i den delen av undersøkelsen som gjelder kommunikasjonsferdigheter: 83 prosent av kvinner har gode ferdigheter, mot 78 prosent av menn. Det kommer blant annet av at flere kvinner enn menn bruker sosiale medier, og det er også mer vanlig for kvinner å laste opp egenprodusert innhold på nett.  

Derimot har flere menn enn kvinner gode ferdigheter i digital oppgaveløsning og i programvarebruk. Her er andelen henholdsvis 74 og 57 prosent, mot 70 og 52 prosent for kvinner.

Figur 2. Andel med over grunnleggende ferdigheter, etter kjønn og utdanningsnivå. 16-74 år. 2016

Generelle digitale ferdigheter Bruk av programvare Digital oppgaveløsning Digital kommunikasjon Informasjonssøking
Menn 47 57 74 78 85
Kvinner 44 52 70 83 89
Ungdomsskole 40 44 68 82 82
Videregående 33 41 66 72 81
Høgskole/Universitet 57 70 78 86 94

Tabell 1. Aktiviteter relatert til informasjonssøking på nett. Siste tre mnd. 16-74 år. 2016

Til tabellen

Tabell 2. Aktiviteter relatert til digital kommunikasjon. Siste tre mnd. 16-74 år. 2016

Til tabellen

Tabell 3. Aktiviteter relatert til digital oppgaveløsning. Siste tre mnd. 16-74 år. 2016

Til tabellen

Tabell 4. Aktiviteter relatert til programvare-ferdigheter. Siste tre mnd. 16-74 år. 2016

Til tabellen

 

Kontakt