33499_not-searchable
/sosiale-forhold-og-kriminalitet/statistikker/straff/arkiv
33499
Mer enn 300 000 straffet
statistikk
2008-08-18T10:00:00.000Z
Sosiale forhold og kriminalitet;Innvandring og innvandrere;Svalbard
no
straff, Straffereaksjoner, kriminalitet, straffesaker, type reaksjon (for eksempel fengselsdom, samfunnsstraff, forelegg), straffeutmåling (for eksempel botens størrelse, fengselsdager), straffede, rettsinstans, lovbruddsgrupper (for eksempel vold, narkotika, vinningskriminalitet), lovbruddstyper (for eksempel tyveri, drap, voldtekt)Sosiale forhold og kriminalitet, Kriminalitet og rettsvesen, Sosiale forhold og kriminalitet, Innvandring og innvandrere, Sosiale forhold og kriminalitet, Svalbard
false

Straffereaksjoner2007

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Mer enn 300 000 straffet

I 2007 ble 307 000 personer registrert for 357 000 straffereaksjoner, 3 prosent flere enn året før. Dette tilsvarer at 8 prosent av befolkningen over 15 år ble ilagt én eller flere straffereaksjoner. Antallet straffereaksjoner ilagt av domstolene gikk noe ned fra 2006.

Straffereaksjoner, etter lovbruddskategori. 1960-2007. Antall

Straffereaksjoner i domstol (dommer), etter type reaksjon. 1997-2007. Antall

Av straffereaksjonene gjaldt 322 000 eller 90 prosent forseelser. For forbrytelser var det 28 900 personer som ble registrert med 35 100 straffereaksjoner i 2007. Sammenlignet med året før er dette drøyt 6 prosent flere, men tar vi høyde for etterregistreringer av eldre dommer (se tekstboks) er det ikke flere straffede eller straffereaksjoner for forbrytelser enn i 2006.

Færre saker i domstol

23 400 straffereaksjoner ble i 2007 registrert avgjort i domstol, 1,8 prosent færre enn i 2006. Betingede dommer (7 500) hadde den største prosentvise nedgangen, med 4 prosent nedgang fra forrige år. Samfunnsstraff (2 700) har for første gang siden innføringen i 2002 hatt en nedgang på 3 prosent fra 2006. Domstolenes fordeling av type straff var nesten uforandret i forhold til året før: 45 prosent ubetinget fengsel, 32 prosent betinget fengsel, 12 prosent samfunnsstraff og 12 prosent bot.

10 400 ubetingede fengselsdommer ble registrert i 2007, en nedgang på 2 prosent. Tyveri og annen vinningskriminalitet (2 700), trafikkriminalitet (2 600) og voldskriminalitet (2 100) var oftest hovedlovbrudd ved ileggelse av ubetinget fengselsstraff.

I 2007 var den gjennomsnittlige ubetingede fengselsdommen på knapt fem måneder, mens den gjennomsnittlige lengstetiden for forvaringsdommer var på drøyt seks år og fire måneder. Blant de ubetingede dommene som ble registrert i 2007 var 70 prosent på tre måneder eller mindre, 20 prosent på mellom tre måneder og opp til ett år og 10 prosent på mer enn ett år. Narkotikaforbrytelse var hovedlovbrudd i 43 prosent av de lengre fengselsdommene på over ett år.

Straffereaksjoner for forbrytelser, etter forbrytelsesgruppe. 1998-2007. Prosentandel

Straffede, etter alder og lovbruddskategori. 2007. Per 1 000 innbyggere over 15 år

Narkotikaforbrytelser gir flest reaksjoner

Straffereaksjoner mot narkotikaforbrytelser har økt mest i løpet av de siste ti årene, og har bidratt til en forskyvning i hvilke grupper av forbrytelser som fører til straff: Fra å utgjøre 33 prosent i 1998, er nå narkotikakriminalitet hovedlovbrudd i 41 prosent av alle forbrytelsessakene. Tilsvarende har vinningsforbrytelser gått fra å utgjøre 35 prosent i 1998 til 25 prosent i 2007. Nest etter narkotikaforbrytelser er det voldsforbrytelser som i den siste tiårsperioden har hatt sterkest vekst i antall, men andelen straffereaksjoner med vold som hovedlovbrudd har ligget stabilt på mellom 15 og 17 prosent i hele perioden (se vedleggstabell).

Åtte av ti straffede er menn

Statistikken for 2007 viser at 11,7 prosent av alle bosatte menn over 15 år ble straffet én eller flere ganger, og tilsvarende 3,4 prosent av kvinnene. Blant de som kun ble straffet for forseelser var 77 prosent menn, mot 83 prosent der en forbrytelse var hovedlovbrudd - tilnærmet de samme andelene som året før.

Unge overrepresentert for forbrytelser

Aldersfordelingen blant personene som blir straffet er ulik for forseelser og forbrytelser. Én av ti (mellom 8 og 10 prosent) i alle alderstrinn mellom 19-49 år fikk straffereaksjoner for kun forseelser, og halvparten av disse er over 40 år. Blant de straffede for forbrytelser er det imidlertid de yngste som er mest overrepresentert: 32 prosent av de straffede er unge i alderen 18-24 år.

Noen blir straffet mer enn én gang

13 prosent av de 307 000 straffede fikk mer enn en reaksjon i 2007, og yngre fikk oftere flere reaksjoner i løpet av året enn eldre. Kvinner blir i mindre grad enn menn straffet flere ganger: 8 prosent av kvinnene og 15 prosent av mennene fikk mer enn én reaksjon. 7 400 personer ble straffet tre eller flere ganger i løpet av 2007.

Straffereaksjoner, etter utvalgte typer reaksjoner og hovedlovbrudd. 1998-2007. Antall

Forenklede forelegg for forseelser mot veitrafikkloven, etter gjerningssted. 2007. Per 1 000 innbyggere over 15 år

Ni av ti straffereaksjoner gitt norske statsborgere

87 prosent av alle straffereaksjonene for forbrytelser ble ilagt personer med norsk statsborgerskap, og 8 prosent personer med europeisk statsborgerskap. Vinnings- og narkotikaforbrytelsene hadde de høyeste andelene utenlandske statsborgere, med henholdsvis 18 og 12 prosent.

Store fylkesforskjeller for trafikkbøter

Forenklet forelegg utgjør to tredeler av alle straffereaksjonene og tre firedeler av alle reaksjoner etter forseelser. Det ble ilagt 2 prosent flere forenklede forelegg for toll- og trafikkforseelser enn i 2006, mens andre typer straffereaksjoner økte med 5 prosent. Av de 269 000 forenklede foreleggene ble 256 000 (95 prosent) ilagt for brudd på veitrafikkloven, og 90 prosent av disse skyldtes ulovlig høy hastighet (se figur).

Per innbygger ble det ilagt over 4 ganger så mange forenklede forelegg for brudd på veitrafikkloven i Vestfold enn i Nordland. Trafikkforseelser i Vestfold og Akershus medførte flest forenklede forelegg (132 og 118 per 1 000 innbyggere), mens det var færrest i Nordland og Finnmark (30 og 38 per 1 000 innbyggere).

Etterregistreringer av straffereaksjoner i 2007

Utvalget til Statistikk over straffereaksjoner er antall straffereaksjoner registrert inn i opphavsregisteret i løpet av statistikkåret (se Om statistikken og Dokumentasjon ). På grunn av etterregistreringer i Det sentrale politi- og straffeopplysningsregisteret (SSP) er det om lag 2 000 flere straffereaksjoner for forbrytelser i statistikken for 2007, sammenlignet med tidligere år. Ni av ti etterregistreringer gjelder forelegg, og de resterende er betingede påtaleunnlatelser. Dette medfører et betydelig høyere antall reaksjoner og straffede i mange av tabellene med forbrytelser i 2007, for eksempel hele økningen (10 prosent) i straffereaksjoner for voldsforbrytelser i forhold til 2006.

 

De etterregistrerte straffereaksjoner har ingen betydning for antall straffereaksjoner i domstol eller i saker med forseelse som hovedlovbrudd, og liten betydning for fordelingen etter forbrytelsesgruppe og statsborgerskap. Alders- og kjønnsfordelingen påvirkes heller ikke i særlig grad, men omfanget av eldre straffereaksjoner for kvinner (400) og aldersgruppen 15-17 år (300) er relativt større enn for menn og andre aldersgrupper. Fylkesfordelingen er imidlertid merkbart forskjellig, hvor spesielt Buskerud og Nord-Trøndelag har om lag 20 prosent flere straffereaksjoner for forbrytelser enn tidligere år.

Tabeller

Tabeller til publiseringen