13526_not-searchable
/sosiale-forhold-og-kriminalitet/statistikker/lovbrudde/arkiv
13526
Færre vinningslovbrudd og tyverisiktede
statistikk
2010-12-03T10:00:00.000Z
Sosiale forhold og kriminalitet;Innvandring og innvandrere;Svalbard
no
lovbrudde, Etterforskede lovbrudd, kriminalitet, straffesaker, politiets avgjørelse (for eksempel tilltale, henleggelse, forelegg), oppklaring, siktede, tilbakefall, lovbruddsgrupper (for eksempel vold, narkotika, vinningskriminalitet), lovbruddstyper (for eksempel tyveri, drap, voldtekt)Sosiale forhold og kriminalitet, Kriminalitet og rettsvesen, Sosiale forhold og kriminalitet, Innvandring og innvandrere, Sosiale forhold og kriminalitet, Svalbard
false

Etterforskede lovbrudd2006

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Færre vinningslovbrudd og tyverisiktede

Politi og påtalemyndighet avsluttet etterforskningen av over 382 000 lovbrudd i 2006, om lag 4 prosent færre enn året før. 180 500 av disse lovbruddene resulterte i en avgjørelse mot en eller flere av de til sammen 85 300 siktede gjerningspersonene.

Etterforskede og oppklarte forbrytelser per 1 000 innbyggere. 1960-2006

Av de ferdig etterforskede lovbruddene i 2006 var mer enn 267 000 forbrytelser, nesten 5 prosent færre enn i 2005. Størst var nedgangen i antall tyverier og andre vinningsforbrytelser, med 11 800 færre enn året før. De nesten 166 000 vinningsforbrytelsene utgjorde 62 prosent av alle etterforskede forbrytelser. I antall er dette det laveste siden 1980-tallet, og den laveste andelen i statistikken tilbake til 1960. Det totale omfanget av etterforskede forbrytelser i 2006 var 18 prosent mindre enn i 2000, når vi tar høyde for befolkningsøkningen (se figur).

Lovbrudd etterforsket, etter forbrytelsesgruppe. 1997-2006
  1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Lovbrudd i alt  379 905     402 095     419 009     425 326     426 053     402 044     414 912     413 206     399 074     382 443
Forbrytelse i alt  272 653  292 258  307 063  314 027  310 447  298 500  301 699  295 192  280 524  267 448
økonomisk forbrytelse 5 954 6 311 7 357 6 536 7 065 6 284 6 454 6 663 6 991 6 248
Annen vinningsforbrytelse  193 282  205 908  210 813  212 542  201 746  196 679  199 053  192 372  177 383  165 617
Voldsforbrytelse 17 834 18 819 19 776 21 979 23 403 22 179 23 348 25 058 25 503 24 266
Seksualforbrytelse 3 921 2 828 2 824 2 689 2 498 2 422 2 792 3 156 3 334 3 176
Narkotikaforbrytelse 24 147 30 447 36 334 38 543 44 029 41 220 42 561 41 107 40 092 40 142
Skadeverk, forbrytelse 20 585 20 659 22 190 24 312 22 954 19 956 18 957 18 387 18 430 19 102
Annen forbrytelse1 6 930 7 286 7 769 7 426 8 752 9 760 8 534 8 449 8 791 8 897
1  Omfatter også miljøforbrytelser.

Lovbrudd etterforsket, etter utvalgte lovbruddstyper og politiets avgjørelse. 2006. Prosent

Oppklaring varierer for ulike lovbrudd

I 2006 ble over 187 000 lovbrudd oppklart, det vil si en oppklaringsprosent på 49 - det samme som året før. Narkotikakriminalitet er den lovbruddsgruppen med høyest oppklaring, med 90 prosent i 2006. For volds- og seksuallovbrudd ligger oppklaringsprosenten lavere, med henholdsvis 60 og 54 prosent. Lavest oppklaring er det i saker med vinningslovbrudd, hvor 22 prosent ble oppklart.

Som det fremgår av figuren er det store variasjoner i hvordan ulike typer lovbrudd blir avgjort. I 2006 ble 24 prosent av voldtektene oppklart, hvorav de fleste endte med tiltale i domstolene. 62 prosent ble henlagt på grunn av bevisets stilling, og 13 prosent av de etterforskede voldtektene ble henlagt på grunn av manglende opplysninger om gjerningsperson. Videre endte for eksempel 77 prosent av drapene med tiltale, og 44 prosent av alle saker om bruk av narkotika endte med forelegg.

Siktede, etter kjønn og alder. 2006. Per 1 000 innbyggere

Flest unge, menn og norske statsborgere

Mange gjerningspersoner blir tatt for flere lovbrudd. Av de 85 300 siktede i 2006 ble 55 300 tatt for ett lovbrudd, men de nesten 30 000 resterende siktede ble tatt for til sammen 125 200 lovbrudd.

Kjønn og alder er de tydeligste skillelinjene i statistikken over siktede. Av alle siktede i 2006 var hele 83 prosent menn og mer enn halvparten under 30 år. Andelen over 30 år fortsatte å øke i 2006, men de unge rundt myndighetsalder er klart overrepresentert (se figur). I 2006 endte om lag 6 prosent av de bosatte i aldersgruppen 18-20 år som siktede, og mindre enn 3 prosent av de bosatte i aldersgruppen 30-39 år. Av de siktede for forbrytelser var 87 prosent norske statsborgere og 96 prosent hadde registrert bosted i Norge, de samme andelene som i de tre foregående årene.

Færre tatt for tyveri

36 000 personer ble siktet for forbrytelser, mens 49 300 kun var siktet for forseelser i 2006. Dette var om lag det samme antall siktede for forbrytelser som i de to foregående årene, og 19 prosent flere siktede med kun forseelser enn i 2002. Selv om det totale antallet siktede for forbrytelser var stabilt i denne treårsperioden var det relativt store endringer i hvilke typer hovedforbrytelser de siktede hadde. For eksempel var det 20 prosent færre siktede med tyveri som hovedlovbrudd i 2006 enn i 2004.

Blant de siktede for forbrytelser i 2006 hadde 29 prosent en narkotikaforbrytelse som hovedlovbrudd. Av de siktede kun tatt for forseelser hadde 60 prosent en forseelse mot veitrafikkloven som hovedlovbrudd (forenklede forelegg er ikke med, se statistikk over Straffereaksjoner ).

Mange siktede har tilbakefall

Statistikken over tilbakefall blant bosatte i Norge viser at nesten halvparten av de 77 400 siktede i 2001 ble siktet en eller flere ganger i løpet av den etterfølgende femårsperioden (2002-2006). Mer enn en firedel hadde tilbakefall i flere enn ett av årene.

Nye straffebestemmelser og type lovbrudd

Det ble i 2006 gjennomført lovendringer som påvirket statistikkene som fordeles etter typer lovbrudd. Endringene er spesifisert i berørte tabeller og beskrevet i blant annet Anmeldte lovbrudd 2006 .

Statistikken over etterforskede lovbrudd 2007-2009

Statistisk sentralbyrå, blant annet i samarbeid med Politiets data- og materielltjeneste, arbeider nå med ferdigstilling av årgangene 2007-2009. Disse statistikkene skal etter planen publiseres i løpet av første kvartal av 2011.