Statistiske analyser 136

Ungdoms levekår

I denne analysen kan du lese om hvordan ungdom og unge voksne (mellom 16 og 30 år) lever i dag. Skole, jobb, økonomi, bolig, venner, familie, helse og kriminalitet er blant de temaene som blir omtalt.

I 2011 stod i underkant av 7 prosent i aldersgruppen 16-30 år uten arbeid og hadde heller ikke fullført videregående opplæring, viser en SSB-analyse om ungdoms levekår. I denne aldersgruppen er det færre vinningskriminelle, men flere narkotikalovbrytere enn for 20 år siden.

Andelen marginaliserte unge har endret seg lite de siste årene, men ser ut til å følge de økonomiske konjunkturene. Med "marginaliserte" menes her dem som på en eller annen måte befinner seg i randsonen eller utenfor samfunnet, ved at de for eksempel mangler jobb eller skoleplass. De fleste unge fullfører grunnskolen og begynner direkte på videregående utdanning.

Yngre arbeidstakere med størst risiko

Over 17 400 personer i aldersgruppen 15-19 år var registrert som enten helt arbeidsledige eller som å være utenfor arbeidsstyrken i 2008. Etter ett år var over en tredel av disse kommet i arbeid, en andel som økte til 40 prosent etter ytterligere ett år. I 2011 var 8 prosent av de 15-19 åringene som var ledige i 2008, fremdeles helt ledige. Jo yngre man er, jo større sannsynlighet er det for å ha usikre vilkår på arbeidsplassen. Videre kan dårlig arbeidsmiljø ses på som en egen måte å være marginalisert. Unge voksne arbeider for eksempel i noe mindre grad enn arbeidstakere over 30 år på arbeidsplasser med fagforeninger. Ungdommer som kommer fra familier som mottar sosialhjelp, som mangler yrkestilknyttede voksne, og som har lav husholdningsinntekt, har større sannsynlighet for å bli marginaliserte som voksne, enn andre ungdommer.

Større helseproblemer for dem uten jobb eller skoleplass

Det er en klar tendens til flere helseproblemer blant unge i alderen 16-30 år uten tilknytning til arbeidsliv eller utdanningssystemet, selv om det er snakk om få. De vurderer sin egen helse som dårligere enn det andre unge vurderer seg selv. De har faktisk også flere sykdommer og flere plager. Men det er likevel ingen store forskjeller mellom marginaliserte og unge generelt når det gjelder bruken av helsetjenester.

Færre vinningskriminelle, men flere narkotikaforbrytere

En mindre andel av dagens ungdom (15-29 år) ender opp som siktede for vinningskriminalitet og trafikkriminalitet nå enn for 20 år siden. Men aldri før har så mange ungdommer og unge voksne blitt siktet for narkotikakriminalitet og seksuallovbrudd. Antall siktede for lovbrudd har utviklet seg vesensforskjellig for de yngste ungdommene, eldre ungdom og voksne i løpet av de siste 30 årene. Publikasjonen "Ungdoms levekår" beskriver ulike sider ved levekårene til ungdom og unge voksne i aldersgruppen 16-30 år i Norge. Hovedformålet er å gi en beskrivelse av levekårene med særlig vekt på unge marginaliserte.

Om publikasjonen

Tittel

Ungdoms levekår

Ansvarlig

Toril Sandnes

Serie og -nummer

Statistiske analyser 136

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emner

Kriminalitet og rettsvesen, Levekår, Barn, familier og husholdninger

ISBN (elektronisk)

978-82-537-8672-8

ISBN (trykt)

978-82-537-8671-1

ISSN

1892-7521

Antall sider

295

Målform

Bokmål

Om Statistiske analyser

Statistiske analyser formidler statistikk til en bred leserkrets. Du skal kunne forstå det meste av innholdet uten å ha spesialkunnskaper om statistikk og metode. Her publiseres analyser av statistikk om et allment tilgjengelig og gjerne populært emne.

Kontakt