54097_not-searchable
/sosiale-forhold-og-kriminalitet/statistikker/lovbrudde/aar
54097
Færre tyverisiktede
statistikk
2011-03-28T10:00:00.000Z
Sosiale forhold og kriminalitet;Innvandring og innvandrere;Svalbard
no
lovbrudde, Etterforskede lovbrudd, kriminalitet, straffesaker, politiets avgjørelse (for eksempel tilltale, henleggelse, forelegg), oppklaring, siktede, tilbakefall, lovbruddsgrupper (for eksempel vold, narkotika, vinningskriminalitet), lovbruddstyper (for eksempel tyveri, drap, voldtekt)Sosiale forhold og kriminalitet, Kriminalitet og rettsvesen, Sosiale forhold og kriminalitet, Innvandring og innvandrere, Sosiale forhold og kriminalitet, Svalbard
false

Etterforskede lovbrudd2008

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Færre tyverisiktede

Mer enn 382 000 lovbrudd ble ferdig etterforsket i 2008, og resulterte i nesten 85 900 siktede personer. Antallet tyverisiktede falt med 12 prosent i forhold til året før. Grunnen er blant annet færre tyverier, og en stabil oppklaringsprosent for denne type lovbrudd.

Etterforskede og oppklarte forbrytelser per 1 000 innbyggere. 1960-2008

Politiet og påtalemyndigheten avsluttet etterforskningen av mer enn 264 000 forbrytelser og 118 000 forseelser i 2008. En stor bedragerisak (se tekstboks) gir en dobling av antallet tilfeller av økonomisk kriminalitet sammenliknet med året før. Antall trafikklovbrudd er 2,4 prosent flere enn i 2007. Imidlertid medførte 6,5 prosent færre tyverier og andre vinningslovbrudd, samt 4 prosent færre narkotikalovbrudd, at det totale antallet ferdig etterforskede lovbrudd er 1 prosent lavere enn året før.

Færre oppklarte - og uoppklarte - tyverier

Det er en nedgang for alle typer tyveri i femårsperioden 2004-2008, og nedgangen for tyverier samlet er 22,2 prosent. Av de ferdig etterforskede tyveriene i 2008 er 14 500 oppklart og nærmere 117 000 ikke oppklart, mot henholdsvis 21 400 og over 147 000 i 2004. De fleste tyverier blir henlagt på grunn av manglende opplysninger om gjerningsperson, og dette skjedde med 85 prosent i 2008.

Oppklaringsprosenten for tyveri er 11 prosent i 2008, som er den samme eller en lavere andel enn i de fire foregående årene. Dette gjelder også for hver av de spesifiserte typene simpelt tyveri, grovt tyveri og brukstyveri av kjøretøy, som har en oppklaringsprosent på henholdsvis 11, 9 og 18 prosent i 2008.

Siktede for forbrytelser. 1960-2008. Per 1 000 innbyggere

Nedgang i siktede for vinningskriminalitet

I 2008 er det nær 34 950 siktede personer med en eller flere forbrytelser, og nær 50 950 med kun forseelser. Det er en nedgang på henholdsvis 5,6 og 1,6 prosent fra året før. Nedgangen er spesielt stor for siktede med vinningskriminalitet som hovedlovbrudd, med nesten 8 prosent færre enn i 2007. Sammenliknet med 2004 er det en nedgang på 14 prosent. Antall siktede med grovt tyveri som hovedlovbrudd er hele 33 prosent færre i 2008 enn i 2004.

Flere siktede for trafikkriminalitet

Av alle siktede i 2008 har 37 prosent en trafikkforseelse som sitt hovedlovbrudd. Nesten 19 prosent har vinningskriminalitet, og 12 prosent har narkotikalovbrudd som hovedlovbrudd. De siktede med volds- eller seksualkriminalitet som hovedlovbrudd utgjør samlet sett 10 prosent av alle siktede.

Siktede med trafikkforseelser som hovedlovbrudd utgjør 63 prosent av alle siktede for kun forseelser (ikke inkludert personer kun ilagt forenklede forelegg, se Om statistikken ). De foregående årenes økning i antallet siktede med brudd på veitrafikkloven som hovedlovbrudd fortsatte i 2008, med 2 prosent flere enn året før og en økning på 31 prosent fra 2002.

Siktede, etter hovedlovbruddsgruppe. 2008

Ulike avgjørelser for ulike lovbrudd

Avgjørelsene mot de siktede i de ulike hovedlovbruddsgruppene varierer betydelig. For eksempel er forelegg den mest vanlige avgjørelsen mot siktede med trafikkforseelser og narkotikaforbrytelser, med henholdsvis 72 og 62 prosent. 26 prosent av de siktede med skadeverk som hovedlovbrudd blir ilagt forelegg. Flertallet får derimot enten saken henlagt fordi de er under 15 år eller av andre grunner ikke er strafferettslig ansvarlig (38 prosent), eller får saken løst i konfliktråd (22 prosent). Av de drøyt 8 600 siktede med vold eller seksuallovbrudd som hovedlovbrudd ble 49 prosent tiltalt i domstolene.

21 800 siktede i 2008 ble tiltalt i domstolene. Flertallet av disse har enten en trafikkforseelse (30 prosent) eller et vinningslovbrudd (22 prosent) som hovedlovbrudd. Siktede for voldskriminalitet og narkotikalovbrudd utgjør også en stor andel av de som blir tiltalt i domstolene, med henholdsvis 17 og 13 prosent.

Flest unge menn

Av alle siktede i 2008 er 83 prosent menn, den samme andelen som i de fire årene før. De unge rundt myndighetsalder er mest overrepresentert. Årlig blir omlag 9 prosent av alle bosatte menn i aldersgruppen 18-20 år siktede for lovbrudd, og om lag 4 prosent blir siktede for forbrytelser. Siktede under 40 år utgjør nesten 73 prosent av alle siktede for lovbrudd i 2008.

Siktede, etter politiets avgjørelse og utvalgte hovedlovbruddsgrupper. 2008

Statistikken over tilbakefall blant bosatte i Norge viser at nesten halvparten av de 72 000 siktede i 2003 ble siktet en eller flere ganger i løpet av den etterfølgende femårsperioden. Høyest tilbakefall, med nesten 69 prosent, var det blant menn i aldersgruppen 15-17 år. Som tidligere år reduseres andelen med tilbakefall betydelig med stigende alder blant menn. Derimot øker andelen med tilbakefall opp til aldersgruppen 30-39 år blant kvinner, hvor den er på sitt høyeste med 41 prosent.

Flere utenlandske statsborgere

Nesten 13 600 siktede for lovbrudd i 2008, det vil si nesten 16 prosent av alle, var uten norsk statsborgerskap. Dette er en noe høyere andel enn i årene 2003-2006, hvor den var stabil på rundt 14 prosent. Høyest andel utenlandske statsborgere er det blant siktede med vinningskriminalitet som hovedlovbrudd, med 21 prosent i 2008. Andelen med utenlandsk statsborgerskap blant de siktede i hovedlovbruddsgruppene narkotika- og trafikkriminalitet har økt relativt jevnt de siste årene. Økningen har gått fra rundt 11 prosent i begge gruppene i 2002, til henholdsvis 15 og 16 prosent i 2008.

Siktede, etter kjønn og alder. 2008. Per 1000 innbyggere

Antallet utenlandske statsborgere i Norge har økt betydelig siden EU-utvidelsen i 2004 (jamfør statistikk over Folkemengde ). Antall siktede med statsborgerskap fra europeiske land har samlet sett også økt i de etterfølgende årene. Spesielt gjelder dette de med statsborgerskap utenfor Norden, som har økt fra drøyt 4 200 i 2005 til over 6 300 i 2008. Antall siktede med statsborgerskap fra nordiske, asiatiske og afrikanske land har vært relativt stabilt eller synkende siden 2004.

Stor sak øker oppklaringsprosenter og andre hovedtall

I statistikken over etterforskede lovbrudd 2008 er det om lag 8 000 registrerte tilfeller av grovt bedrageri som er knyttet til ett stort sakskompleks (se også anmeldte lovbrudd 2003 ). Saken gir betydelige utslag med høyere verdier i flere hovedtall - blant annet politiets avgjørelser, herunder oppklaringsprosent, og antallet lovbrudd med flere siktede. Saken utgjør over 2 prosent av alle lovbrudd, over halvparten av all økonomisk kriminalitet og 9 prosent av alle lovbruddene avgjort ved Oslo politidistrikt. Saken har imidlertid ingen vesentlig betydning for statistikkene over siktede.

Statistikken over etterforskede lovbrudd 2006-2010

Statistisk sentralbyrå har fra og med 2006 årgangen lagt om noen av rutinene for bearbeidingen av grunnlagsdataene - blant annet med bistand fra Politiets data- og materielltjeneste og Justisdepartementet. Omleggingen skal ikke ha medført grunnleggende endringer i statistikkens innhold i forhold til tidligere. 2009-årgangen skal etter planen publiseres innen april 2011 og 2010-årgangen forventes ferdigstilt innen utgangen av 2011.

Tabeller: