13554_not-searchable
/sosiale-forhold-og-kriminalitet/statistikker/fengsling/arkiv
13554
Færre innsatte, men mer tid i varetekt
statistikk
2010-11-04T10:00:00.000Z
Sosiale forhold og kriminalitet;Innvandring og innvandrere
no
fengsling, Fengslinger, kriminalitet, straffesaker, innsatte i fengsler, fengslingsgrunn (for eksempel dom, varetekt, forvaring ), nyinnsettelser, løslatelser, soningstid, lovbruddsgrupper (for eksempel vold, narkotika, vinningskriminalitet ), lovbruddstyper (for eksempel tyveri, drap, voldtekt ), fengselSosiale forhold og kriminalitet, Kriminalitet og rettsvesen, Innvandring og innvandrere, Sosiale forhold og kriminalitet
false

Fengslinger2008

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Færre innsatte, men mer tid i varetekt

Det gjennomsnittlige antallet innsatte i fengsel var noe lavere i 2008 enn året før. Antall nyinnsettelser og soning av fengselsdom gikk ned, mens omfanget av varetekt og bøtesoning var historisk høyt.

I gjennomsnitt var det 3 387 innsatte per dag i norske fengsler i 2008. For første gang siden 1998 var det ikke en økning fra foregående år. Gjennomsnittlig antall innsatte var 1 prosent lavere enn i 2007, men fremdeles høyere enn alle tidligere år i perioden 1960-2006. Det var 27 prosent flere innsatte i 2008 enn i 1998, gjennomsnittlig og relativt til befolkningsmengden.

Innsatte i norske fengsler. 1960-2008. Gjennomsnittlig antall

Mindre soning av fengselsdom, men større omfang av varetekt og bøtesoning

På en gjennomsnittsdag i 2008 var det 2 469 personer på fengselsdom, 76 på forvaring, 112 bøtesonere og 731 personer i varetekt. Sammenliknet med året før var det 5 prosent færre på fengselsdom. Gjennomsnittlig antall innsatte i varetekt og på bøtesoning økte imidlertid med henholdsvis 10 og 33 prosent. I statistikken tilbake til 1960 er det ingen år med mer gjennomført varetekt enn i 2008. Vi må tilbake til 1965 for å finne et større omfang av bøtesoning i de norske fengslene, men vi hadde nesten like stort omfang i 2005 (året etter at nye retningslinjer for bøtesoning ble innført, se Fengslinger 2005 ).

Tilganger til fengselsanstaltene, etter type reaksjon. 2001-2008. Antall

Også færre påbegynte fengselsdommer

I løpet av 2008 ble det registrert vel 12 100 nyinnsettelser i norske fengsler, en nedgang på mer enn 3 prosent fra foregående år. 67 prosent av nyinnsettelsene, vel 8 160, var påbegynning av soning etter fengselsdom. I tillegg ble det gjennomført i overkant av 1 220 overføringer fra varetekt til soning av fengselsdom i løpet av 2008. Det ble samlet sett igangsatt soning av 6 prosent færre fengselsdommer sammenliknet med året før. Antallet innsettelser til bøtesoninger økte derimot fra 870 i 2007 til 1 220 i 2008, og var dermed bakgrunn for hver tiende nyinnsettelse i løpet av dette året.

Flere med lang tid i varetekt

Det var nær 2 730 nyinnsettelser i varetekt i 2008, en nedgang på 7 prosent fra året før. Antallet avsluttede varetektsopphold, det vil si alle avganger og overføringer fra varetekt til soning, er også noe færre enn året før. Vi ser samtidig at det totale omfanget av varetektsdøgn er høyere enn noen gang, og har økt betydelig i perioden 2006-2008. Dette har først og fremst sammenheng med en økning i antallet fengslede med lengre tid i varetekt. For eksempel ble 126 varetektsopphold med en varighet på mer enn ett år avsluttet i 2008, mens det tilsvarende tallet var 74 i 2007.

Innsatte i fengselsanstaltene, etter lovbruddsgruppe. 1. januar 2008. Prosent

Narkotika som hovedgrunn til soning og varetekt

Størst andel av de innsatte ved årets begynnelse hadde narkotikakriminalitetsom hovedlovbrudd (30 prosent), fulgt av annen vinningskriminalitet (23 prosent) og voldskriminalitet (20 prosent). Av de som satt i varetekt hadde 39 prosent en narkotikaforbrytelse som sitt hovedlovbrudd. De fleste på forvaring har imidlertid voldskriminalitet (55 prosent) eller seksualkriminalitet (33 prosent) som hovedlovbrudd. Ved årets begynnelse utgjorde innsatte for forbrytelser samlet sett 90 prosent av alle innsatte.

En av fem nyinnsettelser på grunn av brudd på veitrafikkloven

Lovbruddene til alle som kommer inn i fengslene i løpet av ett år skiller seg en god del fra lovbruddsfordelingen til dem som til enhver tid sitter i fengsel. Dette blant annet fordi korte dommer og forseelser utgjør en større andel av nyinnsettelsene.

For nyinnsettelser var det nedgang for alle lovbruddsgrupper, bortsett fra trafikkriminalitet, fra 2007 til 2008. Selv om vi må ta forbehold på grunn av det økte antallet bøtesonere, hvor vi ikke har opplysninger om lovbrudd, ser det ut til at vinningskriminalitet og samlekategorien ”annen kriminalitet” hadde størst nedgang - begge med vel 14 prosent. For nær 2 570 nyinnsettelser i 2008 var trafikkriminalitet hovedlovbruddet, og tre fjerdedeler av disse var for promillekjøring (kjøring i ruspåvirket tilstand). Trafikkriminalitet ble med dette den største lovbruddsgruppen blant de som påbegynte et fengselsopphold i 2008.

Høyere kvinneandel, og flest over 30 år

I 2008 var 90 prosent av de som ble innsatt i fengsel menn. Antall nyinnsettelser av menn gikk noe med, mens innsettelser av kvinner økte fra vel 1 100 til 1 150. Gjennomsnittlig utgjorde kvinner 6,2 prosent av de innsatte i 2008, og vi må tilbake til 1999 for å finne en tilsvarende andel. Av de med kjent alder var 64 prosent av de innsatte ved årets begynnelse 30 år og eldre, mens 54 prosent av de nyinnsatte i løpet av 2008 var i denne aldersgruppen.

Tabeller

Tabeller til publiseringen