13532_not-searchable
/sosiale-forhold-og-kriminalitet/statistikker/fengsling/arkiv
13532
Flere i fengsel og lengre varetektstid
statistikk
2009-02-26T10:00:00.000Z
Sosiale forhold og kriminalitet;Innvandring og innvandrere
no
fengsling, Fengslinger, kriminalitet, straffesaker, innsatte i fengsler, fengslingsgrunn (for eksempel dom, varetekt, forvaring ), nyinnsettelser, løslatelser, soningstid, lovbruddsgrupper (for eksempel vold, narkotika, vinningskriminalitet ), lovbruddstyper (for eksempel tyveri, drap, voldtekt ), fengselSosiale forhold og kriminalitet, Kriminalitet og rettsvesen, Innvandring og innvandrere, Sosiale forhold og kriminalitet
false

Fengslinger2007

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Flere i fengsel og lengre varetektstid

Det var i gjennomsnitt 3 420 innsatte i norske fengsler i 2007. Dette er en økning på 5 prosent fra året før og på 24 prosent fra 2001. Økningen fra 2006 gjaldt spesielt varetektsfengslede, noe som har sammenheng med at flere hadde lengre varetektstid.

Innsatte i fengselsanstaltene, etter lovbruddsgruppe. 1. januar 2007. Prosent

Innsatte i norske fengsler. 1960-2007. Gjennomsnittlig antall

På en gjennomsnittsdag var det 2 594 personer på fengselsdom, 78 på forvaring/sikring, 84 bøtesonere og 664 personer i varetekt. Sammenlignet med året før var det 3 prosent flere som sonet fengselsdommer. Med en økning på 16 prosent fra 2006, var gjennomsnittet for varetektsinnsatte like høyt som i toppåret 2002. Kvinneandelen for alle innsatte på 5,4 prosent, var omtrent på nivå med foregående år.

Flest for narkotika ved årets begynnelse

Per 1. januar 2007 satt 3 446 personer i norske fengsler, en økning på 3 prosent fra 2006. Mens antallet innsatte i alderen 25 år og over var 5 prosent høyere enn året før, var gruppen innsatte yngre enn 25 år redusert med 2 prosent.

Innsatte for forbrytelser utgjorde drøyt 92 prosent av alle innsatte. Ved årets begynnelse var størst andel innsatt med narkotikakriminalitetsom hovedlovbrudd (29 prosent), fulgt av annen vinningskriminalitet (25 prosent) og voldskriminalitet (21 prosent).

Andelen i varetekt var lavest blant innsatte for trafikkriminalitet og økonomisk kriminalitet, på henholdsvis 2 og 7 prosent. På det andre ytterpunktet lå innsatte med hovedlovbrudd som inngår i samlekategorien ”annen kriminalitet”, hvor mer enn en tredel befant seg i varetekt ved årets begynnelse (se teksttabell, og figur).

Innsatte i fengselsanstaltene, etter type reaksjon og lovbruddsgruppe. 1. januar 2007. Antall
 
LovbruddsgruppeI alt 1FengselsdomVaretektForvaring/
Sikring
 
Alle typer lovbrudd 1     3 4462 751 57576
Økonomisk kriminalitet 161 14912-
Annen vinningskriminalitet 852 679 1685
Voldskriminalitet 717 552 12243
Seksualkriminalitet 318 2603325
Narkotikakriminalitet 993 811 182-
Skadeverk291793
Trafikkriminalitet 210 2064-
Annen kriminalitet 1227745-
1  Omfatter 44 tilfeller av bøtesoning som ikke kan fordeles på type
reaksjon og lovbruddsgruppe.

Fortsatt økende antall innsettelser

I løpet av 2007 ble det registrert drøyt 12 500 innsettelser i norske fengsler, en økning på 5 prosent fra foregående år.

Tilganger til fengselsanstaltene, etter type reaksjon. 2001-2007. Antall

Innsettelser for narkotikakriminalitet har økt mest både i antall og prosent (10 prosent). Størst økning i antall var det for bestemmelsene i straffeloven, men den prosentvise økningen var større for legemiddelloven (24 prosent). Nest størst økning var det for trafikkriminalitet, på 7 prosent, hvor promillekjøring sto for hele økningen.

Annen vinningskriminalitet er den lovbruddsgruppen som medfører flest innsettelser. Denne gruppen sto for 23 prosent av alle som ble satt inn i norske fengsler i 2007, noe som tilsvarer en økning på 5 prosent fra året før. Økningen var spesielt stor for heleri (20 prosent), ran (28 prosent) og bedrageri og utroskap (9 prosent). Innsettelser for grovt tyveri viste derimot en betydelig nedgang i antall, og var 7 prosent færre enn året før.

For vold var ikke økningen i antallet innsettelser så sterk det siste året (3 prosent). Men i perioden 2004 til 2007 var den på hele 28 prosent. I antall var økningen størst for legemsbeskadigelse, som alene utgjorde 37 prosent av den samlede økningen for vold. Vold mot offentlig tjenestemann, forbrytelse mot den personlige frihet og legemsfornærmelser økte imidlertid mer, med henholdsvis 40, 31 og 27 prosent.

Nyinnsettelser etter lovbruddsgruppe. 2001-2007. Antall
 
Lovbruddsgruppe2001200220032004200520062007
 
Alle typer lovbrudd12 046     11 649     10 686     10 326     11 914     11 938     12 514
Økonomisk kriminalitet 538 555 533 533 679 636 672
Annen vinningskriminalitet3 0612 9052 5602 2782 7562 7072 839
Voldskriminalitet1 9801 9401 8991 7912 0552 2282 292
Seksualkriminalitet 321 280 303 334 325 413 425
Narkotikakriminalitet2 0001 8971 6771 6341 6151 7611 941
Trafikkriminalitet2 6352 4662 4302 4852 4232 3972 558
Annen kriminalitet 1 719 729 716 659 854 934 916
Uoppgitt lovbrudd936490 1337-1
Uoppgitt lovbrudd, bøtesonere 699 813 478 4791 203 862 870
1  Inneholder også skadeverk, miljøkriminalitet, arbeidsmiljøkriminalitet.

Flere innsettelser av voksne

8 700 av alle innsettelser i 2007 gjaldt soning av fengselsdom, mot 8 100 året før. Dette er en økning på 8 prosent, og tilsvarer 69 prosent av alle innsettelser, mot 67 prosent i 2006. Størst var økningen for innsatte i alderen 40 år og eldre, som tilsvarte nesten halvparten av den totale økningen. Det var imidlertid også en betydelig økning for aldersgruppen 25 til 29 år, hvor det var 14 prosent flere enn året før.

Innsettelser i varetekt ble redusert med 2 prosent fra 2006. Dette har sammenheng med færre varetektsfengslinger av menn. Varetektsinnsettelsene utgjorde snaut en firedel (24 prosent) av alle innsettelser, noe som er på nivå med de tre foregående årene.

Avganger fra fengselsanstaltene, etter type reaksjon. 2001-2007. Antall

Lengre varetektsopphold

I 2007 var det i alt 12 800 løslatelser fra landets fengsler, noe som er en økning på 4 prosent fra året før. Løslatelser fra fengselsdom steg med 8 prosent, mens løslatelser fra varetekt derimot ble redusert med 4 prosent. Samtidig foregikk færre av løslatelsene fra varetekt i løpet av den første måneden (etter innsettelse), med 57 prosent i 2007 mot 61 prosent året før. En større andel av løslatelsene foregikk etter en varetektstid fra en måned til ett år (42 prosent i 2007 mot 37 prosent året før). At det var flere med lengre varetektsopphold ser vi også i statistikken over overføringer fra varetekt til soning av dom, hvor andelen med en varetektstid på mer enn tre måneder økte fra 31 til 36 prosent. Vi har sett at det var færre innsettelser, men en økning i gjennomsnittlig antall innsatte, i varetekt fra 2006 til 2007 - noe som skyldes økningen i lengden av varetektsopphold.

Flere bøtesonere og forvaringer i 2007

Tallet for gjennomsnittlig antall innsatte og nyinnsettelser til bøtesoning i 2007 var høyere enn i et normalår. Dette kan ha sammenheng med den reduksjonen i soningskøen som skjedde i 2007.

I 2007 forekommer det en tilsynelatende økning i tallet for innsatte til forvaring, på 46 personer sammelignet med året før. Dette har sammenheng med en underrapportering i datagrunnlaget for tidligere år når det gjelder forvaringsdømte.

Nytt i statistikken over fengslinger fra og med 2007

Lovbruddskategori:

Ut fra ny metode i bearbeidingen av datagrunnlaget til statistikken for 2007, er flere lovbrudd uten registrert lovbruddskategori blitt spesifisert. Dette medførte både et høyere antall innsettelser og løslatelser for forbrytelser (henholdsvis 17 og 12), og flere innsettelser og løslatelser for forseelser (henholdsvis 39 og 37). Antallet er tilsvarende redusert for den uspesifiserte typen ”Forbrytelser eller forseelser”.

 

Lovbruddsgruppe:

I 2007 anvendes for første gang ”lovbruddsgruppe” som standard i statistikken over fengslinger. I tråd med denne standarden grupperes alle forbrytelser og forseelser i ti lovbruddsgrupper (se NOS Kriminalstatistikk vedlegg B ).

 

Tabeller

Tabeller til publiseringen