13534_not-searchable
/sosiale-forhold-og-kriminalitet/statistikker/fengsling/arkiv
13534
Endret lovbruddsbilde for nye fengslinger
statistikk
2008-03-14T10:00:00.000Z
Sosiale forhold og kriminalitet;Innvandring og innvandrere
no
fengsling, Fengslinger, kriminalitet, straffesaker, innsatte i fengsler, fengslingsgrunn (for eksempel dom, varetekt, forvaring ), nyinnsettelser, løslatelser, soningstid, lovbruddsgrupper (for eksempel vold, narkotika, vinningskriminalitet ), lovbruddstyper (for eksempel tyveri, drap, voldtekt ), fengselSosiale forhold og kriminalitet, Kriminalitet og rettsvesen, Innvandring og innvandrere, Sosiale forhold og kriminalitet
false

Fengslinger2006

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Endret lovbruddsbilde for nye fengslinger

Det var i gjennomsnitt 3 250 innsatte i norske fengsler i 2006, en økning på 4 prosent fra året før og på 18 prosent fra 2001. Det årlige gjennomsnittet for de som soner fengselsdom har økt, men for varetektsfengslede er det en nedgang siden 2005.

På en gjennomsnittsdag i 2006 satt 3 250 personer i fengsel. Av disse sonet 2 519 personer fengselsdom, 75 var på forvaring/sikring, 572 satt i varetekt og 85 gjennomførte bøtesoning. Sammenlignet med året før var det 7 prosent flere som sonet fengselsdommer. Tallet på forvaringer/sikringer har holdt seg ganske stabilt. Gjennomsnittlig antall varetektsfengslede gikk ned med 2 prosent fra året før, og var 7 prosent lavere i 2006 enn i 2001. For bøtesonere ble gjennomsnittet redusert fra 109 til 85 personer, men det er fremdeles høyt sammenlignet med foregående år (se tekstboks om bøtesoning).

Innsatte i fengselsanstaltene ved årets begynnelse, etter utvalgte typer hovedlovbrudd. 2006. Prosent

Gjennomsnittlig antall innsatte i norske fengsler. 1960-2006

Flere i fengsel ved årets begynnelse

Per 1. januar 2006 satt 3 355 personer i norske fengsler, en økning på 6 prosent fra 2005. Dette har sammenheng med at antall soninger av fengselsdom økte med 9 prosent. Antall varetektsfengslede ved årets begynnelse var på samme nivå som året før. Kvinneandelen blant sonere av fengselsdom var 6 prosent både i 2005 og 2006. Aldersmessig var det en økning på 10 prosent for personer mellom 30 og 60 år, mot en liten reduksjon (1 prosent) for de under 30 år. Innsatte for forbrytelser utgjorde drøyt 89 prosent av alle innsatte, mot snaut 91 prosent året før. Andelen innsatte for forseelser økte fra 7 prosent i 2005 til 8 prosent i 2006.

Av alle innsatte ved årets begynnelse, hadde de fleste narkotikaforbrytelse1(28 prosent), voldsforbrytelse2(20 prosent) og tyveri (17 prosent) som hovedlovbrudd. Innsatte for seksualforbrytelser (8 prosent), utpressing og ran (5 prosent) og promillekjøring (5 prosent) utgjorde også betydelige andeler (se figur). 4 prosent satt i fengsel for drap, og drøyt en tidel av disse satt i varetekt.

Avganger fra fengselsanstaltene, etter type reaksjon. 2001-2006

Tilganger til fengselsanstaltene, etter type reaksjon. 2001-2006

Innsettelser til fengselsdom øker...

I løpet av 2006 ble drøyt 11 900 innsettelser registrert i norske fengsler, om lag det samme som i 2005. Knapt 8 100 av disse gjaldt soning av fengselsdom og utgjorde 67 prosent av alle innsettelser, mot 65 prosent året før (se figur og tekstboks om bøtesoning).

...og flere inn til dommer for narkotika, vold og sedelighet

Selv om antallet innsettelser var stabilt sammenlignet med året før, var det totale lovbruddsbildet noe forandret. Det var en økning for narkotikalovbrudd1, forbrytelser mot liv, legeme og helbred, og seksualforbrytelser, på henholdsvis 9, 12 og 29 prosent. Når det gjelder tyveri var det derimot en nedgang på 5 prosent, som tilsvarte 89 færre innsettelser enn året før.

Liten økning for kvinner inn til varetekt

Etter den kraftige økningen i antall innsettelser i varetekt fra 2004 til 2005, var økningen på bare 1 prosent fra 2005 til 2006, og varetektsfengslingene utgjorde fremdeles om lag en firedel av alle innsettelser. Imidlertid var det kvinnene som sto for den lille økningen, og spesielt kvinner i varetekt for grove narkotikaforbrytelser (17 flere kvinner).

Nyinnsettelser, etter utvalgte typer hovedlovbrudd. 2001-2006. Antall

Antall menn som kom inn til varetekt var uendret fra året før. Det var imidlertid en økning i grove narkotikaforbrytelser (20 prosent), seksualforbrytelser (68 prosent) og forseelser mot veitrafikkloven (59 prosent), mot en reduksjon i antall menn som ble satt i varetekt for blant annet utpressing og ran (21 prosent) og tyveri (8 prosent). For tyverier bidro dette til en reduksjon på 20 prosent den siste femårsperioden, og for utpressing og ran ser man en halvering av menn i varetekt siden 2001.

Flertallet soner dommen ut

I 2006 var det drøyt 12 200 løslatelser fra landets fengsler, 2 prosent flere enn året før. Antall løslatelser fra fengselsdom steg med 7 prosent. Dette henger sammen med en økning i løslatelser for de som har sonet kortere tid enn et halvt år, hvor 13 prosent flere ble løslatt etter én til to måneder. Som året før ble 95 prosent løslatt innen ett år i anstalt, to tredeler av de som sonet fengselsdom ble løslatt etter endt tid, og en tredel ble prøveløslatt.

Færre korte og lange varetekter

Antall løslatelser og overføringer fra varetekter med varighet under én måned ble redusert med 4 prosent, mens de med varighet på én til tre måneder økte med 7 prosent. Dermed var det i 2006 noen flere med lengre varetekter (én til tre måneder) og noen færre med varetekter av under én måneds varighet enn hva som var tilfellet i 2005. Dette gjaldt både for løslatelser og overføringer fra varetekt til soning av dom. Samtidig var det 8 prosent færre som ble løslatt eller overført med varetektstid utover tre måneder enn året før.

Bøtesoning 2006

I oktober 2004 ble det innført en endret rutine for innkallingspraksis for bøtesonere, som besto i at Statens innkrevingssentral sendte over utestående bøter til kriminalomsorgen for innkalling til subsidiær fengselsstraff etter tre år i stedet for etter fire år som tidligere. Dermed ble bøtekrav med rettskraftig årgang 2001 og 2002 oversendt politidistriktene i 2005, det vil si to årganger dette året. Det unormalt høye tallet for bøtesonere i 2005 gir en nedgang i antall fengselsdøgn, innsettelser til og løslatelser fra bøtesoning i 2006. Dette har betydning for andelsmessige sammenligninger med andre år - for bøtesonere spesielt, og for det totale antall innsatte, tilganger og avganger generelt.

1Inkludert forbrytelse mot lov om legemidler mv.

2Samlet for Straffeloven kapittel 12 (Vold mot offentlig tjenestemann), 21 (Forbrytelse mot den personlige frihet) og 22 (Forbrytelse mot liv, legeme og helbred).

Tabeller

Tabeller til publiseringen