13536_not-searchable
/sosiale-forhold-og-kriminalitet/statistikker/fengsling/arkiv
13536
Antall innsatte økte
statistikk
2007-03-14T10:00:00.000Z
Sosiale forhold og kriminalitet;Innvandring og innvandrere
no
fengsling, Fengslinger, kriminalitet, straffesaker, innsatte i fengsler, fengslingsgrunn (for eksempel dom, varetekt, forvaring ), nyinnsettelser, løslatelser, soningstid, lovbruddsgrupper (for eksempel vold, narkotika, vinningskriminalitet ), lovbruddstyper (for eksempel tyveri, drap, voldtekt ), fengselSosiale forhold og kriminalitet, Kriminalitet og rettsvesen, Innvandring og innvandrere, Sosiale forhold og kriminalitet
false

Fengslinger2005

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Antall innsatte økte

I 2005 var det i gjennomsnitt i overkant av 3 100 innsatte totalt i norske fengsler. Dette er en økning på 3 prosent fra året før og 13 prosent siden 2001. Det årlige gjennomsnittet for antall varetektsfengslede fulgte også i 2005 den nedadgående trenden fra 2002.

Gjennomsnittlig antall innsatte i norske fengsler. 1960-2005

Innsatte i fengselsanstaltene ved årets begynnelse, etter utvalgte typer hovedlovbrudd. 2005

På en gjennomsnittsdag i 2005 sonet 2 354 personer fengselsdom, 76 var på forvaring/sikring, 585 satt i varetekt og 109 gjennomførte bøtesoning. Sammenlignet med året før var det 3 prosent flere personer som sonet fengselsdommer og forvaring/sikring. Gjennomsnittlig antall varetektsfengslede gikk derimot ned 5 prosent fra året før og var dermed 4 prosent lavere i 2005 enn i 2001.

Bøtesonere tilbrakte 39 946 dager i fengsel i 2005, 22 617 flere dager enn året før - som også tilsvarer om lag to tredeler av økningen i det totale antallet (se tekstboks om bøtesoning).

Flere innsatte for forbrytelser

Per 1. januar 2005 satt 3 170 personer i norske fengsler. Av disse hadde 2 870 en forbrytelse som hovedlovbrudd, en økning på 9 prosent fra året før. Dermed utgjorde innsatte for forbrytelser over 90 prosent av alle innsatte. Sammenlignet med 2001 satt 35 prosent flere i fengsel med en eller flere forbrytelser. 211 personer satt inne for en eller flere forseelser.

Av alle innsatte ved årets begynnelse hadde de fleste narkotikaforbrytelse1(29 prosent), voldsforbrytelse2(20 prosent) og tyveri (17 prosent) som hovedlovbrudd. Innsatte for seksualforbrytelser (8 prosent), utpressing og ran (5 prosent) og promillekjøring (4 prosent) utgjorde også en betydelig andel (se figur og tekstboks om uoppgitte lovbrudd). 149 personer satt i fengsel for drap, hvorav 25 i varetekt.

40-åringer øker mest

Sammenlignet med året før så man i 2005 et økende antall innsatte for alle aldersgrupper, med unntak av de som var 50 år og eldre. Sterkest var økningen for 40-åringene, med 22 prosent. Med dette steg andelen 40-åringer fra 17 til 19 prosent av alle innsatte. Andelen 30-åringer ble derimot redusert fra 36 til 33 prosent. I 2005 utgjorde 20-åringene 32 prosent av de innsatte, samme andel som i 2004. Bevegelsene i alder i forhold til året før skyldes stort sett bare endrede fordelinger hos menn.

Avganger fra fengselsanstaltene, etter type reaksjon. 2001-2005

Tilganger til fengselsanstaltene, etter type reaksjon. 2001-2005

Flere inn til fengselsdom og varetekt

I løpet av 2005 ble 11 900 nyinnsettelser registrert i norske fengsler. I overkant av 7 700 innsettelser gjaldt soning av fengselsdom, som var 6 prosent flere enn året før. Med dette utgjorde andelen innsettelser til soning av dom 65 prosent av alle innsettelser, mot 61 prosent i 2001 (se figur og tekstboks om bøtesoning).

Etter en reduksjon i varetektsfengslinger fra 2002 til 2004 så man i 2005 en økning på 18 prosent fra året før - til nesten 3 000 innsettelser. Økningen gjaldt for de fleste aldersgrupper. Men økningen var sterkere for menn enn for kvinner, og sterkest for menn i aldersgruppene 21-24 år, 30-39 år og 50 år og eldre. For kvinner gjaldt stigningen 40-åringer og kvinner i alderen 18-20 år.

Sammenlignet med året før var det 20 prosent flere varetektsfengslinger med tyveri som hovedlovbrudd. Sterkest var økningen for voldsforbrytelser på 37 prosent. Varetektsfengslinger med seksualforbrytelser og narkotikaforbrytelser som hovedlovbrudd ble redusert med henholdsvis 18 og 5 prosent fra året før.

I 2005 utgjorde varetektsfengslinger en firedel av alle innsettelser, mot en tredel i 2001 (se tekstboks om bøtesoning).

Flest løslatt etter endt tid

I 2005 var det 12 000 løslatelser fra fengsel, 9 prosent flere enn året før. Dette hadde sammenheng med vekst i antall bøtesaker (se tekstboks om bøtesoning). Antall løslatelser fra fengselsdom og varetekt var på samme nivå som i 2004 (se figur). Blant fengselsdommene var det 2 prosent færre løslatelser på prøve og 2 prosent flere løslatelser etter endt tid. To tredeler av alle som ble løslatt fra soning av fengselsdom, sonet full tid. Videre ble 95 prosent av fengselsdømte og 98 prosent av varetektsfengslede løslatt før ett år i anstalt.

Flere korte og lange varetekter

Når det gjelder løslatelser fra varetekt ble 63 prosent avsluttet innen en måned, i antall en økning på 3 prosent fra året før. Færre ble løslatt fra varetekt med anstalttid utover en måned, men kortere enn ett år. For de lengste varetektene (utover ett år) var det derimot nesten en dobling i antall løslatelser, fra 23 i 2004 til 45 i 2005. For overføringene fra varetekt til soning var det en forskyvning mot kortere tid i varetekt - da 21 prosent satt under 30 dager, mot 19 prosent året før.

Bøtesoning 2005

I oktober 2004 ble det innført en endret rutine for innkallingspraksis for bøtesonere. Endringen består i at Statens innkrevingssentral sender over utestående bøter til kriminalomsorgen for innkalling til subsidiær fengselsstraff etter tre år i stedet for etter fire år som tidligere. Dermed ble bøtekrav med rettskraftig årgang 2001 og 2002 oversendt politidistriktene i 2005, det vil si to årganger i 2005. Dette medfører et høyt antall dager tilbrakt i bøtesoning - samt innsatte for, tilganger til og avganger fra bøtesoning i 2005. Det unormalt høye antallet har vesentlig betydning for sammenligningen med andre år - for bøtesonere spesielt, og for det totale antall innsatte, tilganger og avganger generelt.

 

De fleste har oppgitt lovbrudd

I 2004 ble utfyllingsgraden for lovbrudd vesentlig forbedret. I 2005 har alle innsatte, og nær sagt alle nyinnsettelser og løslatelser, oppgitt hovedlovbrudd. Imidlertid var noen få fengslede personer registrert med uoppgitt lovbrudd, blant annet fordi enkelte av disse var fengslet for lovbrudd etter straffelovgivning i annet land.

1Inkludert forbrytelse mot lov om legemidler mv.

2Samlet for Straffeloven kapittel 12 (Vold mot offentlig tjenestemann), 21 (Forbrytelse mot den personlige frihet) og 22 (Forbrytelse mot liv, legeme og helbred).

Tabeller

Tabeller til publiseringen