13544_not-searchable
/sosiale-forhold-og-kriminalitet/statistikker/fengsling/arkiv
13544
Rekordmange fanger i norske fengsler
statistikk
2003-01-13T10:00:00.000Z
Sosiale forhold og kriminalitet;Innvandring og innvandrere
no
fengsling, Fengslinger, kriminalitet, straffesaker, innsatte i fengsler, fengslingsgrunn (for eksempel dom, varetekt, forvaring ), nyinnsettelser, løslatelser, soningstid, lovbruddsgrupper (for eksempel vold, narkotika, vinningskriminalitet ), lovbruddstyper (for eksempel tyveri, drap, voldtekt ), fengselSosiale forhold og kriminalitet, Kriminalitet og rettsvesen, Innvandring og innvandrere, Sosiale forhold og kriminalitet
false

Fengslinger2001

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Rekordmange fanger i norske fengsler

I 2001 var det i gjennomsnitt 2 800 fanger i norske fengsler. Dette er en økning på 200 fra året før, og tallet har aldri vært høyere. Økningen i fangebefolkningen skyldes hovedsakelig et økende antall ubetingede fengselsdommer.

Fengslingsstatistikken viser en markant økning i antall saker i det norske fengselssystemet fra 2000 til 2001. Fengslene mottok om lag 12 000 innsettelser i 2001, som var om lag 10 prosent flere enn året før. På en gjennomsnittlig dag var det 8 prosent flere fanger i fengslene i 2001 enn i 2000. Det er en økning på rundt 200 personer.

Ved årets begynnelse, det vil si 1. januar 2001, var det i overkant av 2 400 fanger i norske fengsler. Utviklingen fra 1999 til 2001 indikerer en økning i antall innsatte per 1. januar på 15 prosent for toårsperioden. Økningen i fangebefolkningen skyldes dels en mer effektiv utnyttelse av de norske fengslene, og dels at antall fengselsplasser har økt. Ifølge kriminalomsorgen økte antall faktisk tilgjengelige plasser med 109 fra 2000 til 2001, og de tilgjengelige plassene hadde et større belegg i 2001 enn året før. Likevel skyldes økningen i fangebefolkningen hovedsakelig en 14 prosents økning i antall ubetingede fengselsdommer fra året før.

Gjennomsnittlig antall innsatte i norske fengsler. 1960-2001

4 000 nyinsettelser i varetekt

Fengslingsstatistikken for 2001 viser også en økning fra året før i antall nyinnsettelser i varetekt, til 3 985. Dette gir en økning på om lag 10 prosent fra året før, etter en nedgang i varetektsinnsettelser på nesten 7 prosent fra 1999 til 2000. Dette resulterer i en økning i varetektsinnsettelser på 2 prosent fra 1999 til 2001. Når det gjelder gjennomsnittlig antall innsatte i varetekt, ser vi ingen markant endring fra 2000 til 2001. På en gjennomsnittlig dag satt 612 personer i varetekt i norske fengsler. Økningen i fangebefolkningen fra 2000 til 2001 skyldes hovedsakelig flere nyinnsettelser til soning av fengselsdom.

 

Kommentarer til reviderte tall for 2001

Da det ble avdekket relativt store feil og mangler i datamaterialet fra Det sentrale straffe- og politiopplysningsregisteret (SSP) som var brukt som grunnlag for publiserte fengslingstall for 2001, er det her publisert en revidert årgang med fengslingsstatistikk for 2001. Denne reviderte statistikken er basert på et annet datagrunnlag enn tidligere publiserte tall. I enkelte sammenhenger forklarer dette alene forskjeller mellom gamle og nye tall. Dette har igjen sammenheng med politiets registreringspraksis, og etterslep i registreringer i SSP.

 

Den største effekten av revideringen for 2001 kommer av innføringen av to nye koder for avganger som har manglet i SSB's datagrunnlag for avganger siden 1997. Dette har medført færre avganger enn tilganger. Ved å implementere disse nye avgangskodene i materialet for den reviderte 2001-årgangen, forsvinner forskjellen i tallene for tilganger og avganger. Innføringen av disse avgangskodene i den reviderte statistikken, medfører brudd i tidsserien når det gjelder avganger fra og med 2001. Denne endringen berører tabell 52, 54 og 56. Tallene for tilganger og nyinnsettelser er ikke berørt av denne endringen.

 

En annen endring av noe omfang, er at om lag 13 prosent av de innsatte er fjernet i den reviderte 2001-statistikken. Dette er personer som var registrert inn i fengsel, men aldri var registrert ut, og dermed feilaktig kom med i datagrunnlaget. Dette gir utslag i SSB's statistikk over innsatte per 01.01. (tabell 47 og 48). Endringen påvirker ikke tallene i hovedtabellen for fengslinger som gjelder gjennomsnittlig antall innsatte, da disse er hentet fra en annen datakilde (KOMPIS).

 

Tidligere publiserte tall for antall innsettelser i varetekt i 2001 viser ikke tilsvarende økning som reviderte 2001-tall. Sammenlignet med tall fra kriminalomsorgen i Justis- og politidepartementet, stemmer tallene nå bedre over ens.

 

Kommentarer til ureviderte tall for 2000

Gitt at SSB ikke foretar samme revidering for 2000, vil tallene for innsatte per 1. januar 2000 fremstå som kunstig høye, og tallene for avganger som kunstig lave. Saneringen av innsatte per 01.01. gir et feilaktig bilde av en reduksjon i dette antallet fra 2000 til 2001. Utviklingen fra 1999 til 2001 gir derfor et riktigere bilde av utviklingen når det gjelder innsatte per 01.01, både sett i sammenheng med tallet på nyinnsettelser og tallet for gjennomsnittlig antall innsatte.

 

Tabeller

Tabeller til publiseringen