65484_not-searchable
/sosiale-forhold-og-kriminalitet/statistikker/fengsling/aar
65484
Flere, og lengre, varetektsfengslinger
statistikk
2012-03-08T10:00:00.000Z
Sosiale forhold og kriminalitet;Innvandring og innvandrere
no
fengsling, Fengslinger, kriminalitet, straffesaker, innsatte i fengsler, fengslingsgrunn (for eksempel dom, varetekt, forvaring ), nyinnsettelser, løslatelser, soningstid, lovbruddsgrupper (for eksempel vold, narkotika, vinningskriminalitet ), lovbruddstyper (for eksempel tyveri, drap, voldtekt ), fengselSosiale forhold og kriminalitet, Kriminalitet og rettsvesen, Innvandring og innvandrere, Sosiale forhold og kriminalitet
false

Fengslinger2010

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Flere, og lengre, varetektsfengslinger

I gjennomsnitt var det 3 624 innsatte per dag i de norske fengselsanstaltene i 2010. Dette er 7 prosent flere enn året før, og flere enn noen av de foregående 50 årene. I tillegg er det nå flere som soner sin fengselsstraff med elektronisk kontroll utenfor fengslene.

I statistikkens tidsserier tilbake til 1960 er det ingen år med et så høyt gjennomsnittlig antall innsatte i de norske fengslene som i 2010, og dette gjelder også hvis vi tar høyde for befolkningsutviklingen i disse årene (se figur). På en gjennomsnittsdag var det 2 484 personer på fengselsdom, 71 på forvaring, 77 bøtesonere og 993 personer i varetekt. Sammenliknet med året før er dette nær 3 prosent flere på fengselsdom og hele 24 prosent flere i varetekt. Dette skjer samtidig med en utvidelse av fengselskapasiteten etter åpningen av Halden fengsel (se tekstboks).

Innsatte i norske fengsler. 1960-2010. Gjennomsnittlig antall per 100 000 innbyggere

Like mange fengselsstraffer påbegynt i fengsel som i 2009

I løpet av 2010 ble det registrert 7 675 nyinnsettelser til soning av idømt fengselsdom. I tillegg ble det gjennomført 1 410 overføringer direkte fra varetekt til soning. Samlet sett innebærer dette at det ble påbegynt 3 prosent flere fengselsdommer i 2010 enn i 2009. Store deler av denne økningen har imidlertid sammenheng med en økt bruk av elektronisk kontroll (EK) som soningsgjennomføring utenfor fengselsanstaltene (se tekstboks).

Tilganger til fengselsanstaltene, etter type reaksjon. 2001-2010. Antall

Flere nyinnsettelser i varetekt, men færre bøtesonere

Til sammen var det 11 881 nyinnsettelser i 2010, som er tilnærmet like mange som året før. Varetekt utgjorde 28 prosent av alle nyinnsettelsene i 2010, og de 3 327 varetektsfengslingene er 6 prosent flere enn i 2009. At det likevel ikke var en økning i det totale antallet nyinnsettelser, har sammenheng med den betydelige reduksjonen i antall nyinnsettelser til bøtesoning - fra 1 182 i 2009 til 879 i 2010.

Flere med lengre tid i varetekt

At det gjennomsnittlige antallet innsatte økte, uten en tilsvarende økning i antallet tilganger og avganger, ser ut til å ha sammenheng med at flere sitter lengre tid i fengslene. Eksempelvis hadde 1 388 av de avsluttede varetektsoppholdene i løpet av 2010 vart i 60 dager eller lenger. Dette er mer enn 18 prosent flere enn året før, og hele 35 prosent flere enn i 2008.

Narkotika hovedgrunn til soning og varetekt

Nær 30 prosent av de innsatte ved begynnelsen av 2010 hadde narkotikakriminalitet som hovedlovbrudd. Til sammenlikning utgjorde vinningskriminalitet 22 prosent og voldskriminalitet 21 prosent. Ser vi kun på dem som på samme tidspunkt satt i varetekt, hadde 32 prosent narkotikaforbrytelse som hovedlovbrudd, mens 29 prosent hadde tyveri eller annen vinningskriminalitet. De fleste av de 68 personene med forvaring ved starten av 2010, hadde voldskriminalitet (54 prosent) eller seksualkriminalitet (35 prosent) som hovedlovbrudd.

Innsatte i fengselsanstaltene 1. januar og nyinnsettelser, etter hovedlovbruddsgruppe. 2010. Prosent

Størst andel nyinnsettelser for vinnings- og trafikkriminalitet

Lovbruddene til alle som kommer inn i fengslene i løpet av ett år, skiller seg en god del fra lovbruddsfordelingen til dem som til enhver tid sitter i fengsel. Dette blant annet fordi korte dommer og forseelser utgjør en større andel av nyinnsettelsene. 20 prosent av nyinnsettelsene i 2010 hadde trafikkriminalitet som hovedlovbrudd, mens andelen blant de innsatte ved årets begynnelse var under 7 prosent. Narkotikakriminalitet var derimot hovedlovbrudd for en langt mindre andel av nyinnsettelsene i 2010 (nær 17 prosent), enn blant dem som var innsatt i fengsel ved begynnelsen av året (se figur).

Halvparten av hjemmesonerne er dømt for trafikkriminalitet

Den 1. januar 2010 var det 47 innsatte med fengselsdom som sonet med elektronisk kontroll. I løpet av året var det totalt 891 tilganger direkte til EK, og i alt 919 avganger direkte fra EK. Dette innebærer blant annet at nesten 12 prosent av alle nyinnsettelser til soning av fengselsdom i løpet av 2010 var påbegynnelser av soningen med EK. Den tilsvarende andelen av alle løslatelser fra fengselsdom var nær 11 prosent. De som har gjennomført fengselsstraff med EK i perioden 2008-2010, har et variert utvalg av typer hovedlovbrudd, men brudd på veitrafikkloven utgjør en langt større andel for disse domfelte enn blant dem som soner i fengselsanstaltene.

Nyinnsettelser til soning av fengselsdom med elektronisk kontroll, etter hovedlovbruddsgruppe. 2008-2010
 
Lovbruddsgruppe200820092010
 
Alle typer lovbrudd     95     705     887
Økonomisk kriminalitet77671
Annen vinningskriminalitet1895 130
Voldskriminalitet25559
Seksualkriminalitet042
Narkotikakriminalitet55676
Trafikkriminalitet58 372 477
Annen kriminalitet 154772
1  Inneholder også skadeverk, miljøkriminalitet
og arbeidsmiljøkriminalitet.

Nytt fengsel i Halden

At Halden fengsel ble satt i drift i løpet av 2010, har betydning for mange av tabellene i statistikken over fengslinger. Fengselet ble tatt i bruk 1. mars 2010 med 56 plasser, hvorpå fengselet gradvis økte kapasiteten til 248 plasser den 31. desember 2010, ifølge Kriminalomsorgens årsstatistikk 2010. Ifølge samme kilde ble det i Halden fengsel gjennomført nesten 50 000 fengselsdøgn, som tilsier et gjennomsnitt på 136 innsatte, i løpet av 2010.

Elektronisk kontroll, en ny form for straffegjennomføring av ubetinget fengselsdom

Straffegjennomføring med elektronisk kontroll (EK, også omtalt som ”hjemmesoning med fotlenke”) ble startet som en forsøksordning 1. september 2008 i seks fylker. Denne formen for soning kan, ut fra strgjfl. § 16 2. ledd, brukes overfor domfelte med idømt ubetinget fengselsstraff på inntil fire måneder (som helgjennomføring) eller fengslede som har inntil fire måneder igjen til forventet prøveløslatelse (som delgjennomføring).

 

De som helt eller delvis gjennomfører sin fengselsstraff med EK, er inkludert i statistikkene over innsatte ved årets begynnelse, tilganger (inkludert nyinnsettelser) og avganger (inkludert løslatelser) fra og med årgang 2008. EK er nå blitt av et så betydelig omfang at denne ordningen er vesentlig for tolkningen av disse fengslingsstatistikkene, og da spesielt endringene som skjedde mellom 2008 og 2009. De som helt eller delvis gjennomfører sin fengselsstraff med EK, er ikke inkludert i statistikkene over antall dager tilbrakt i fengselsanstaltene i løpet av året eller tall for gjennomsnittlig antall innsatte.

 

Tabeller

Tabeller til publiseringen