53327_not-searchable
/sosiale-forhold-og-kriminalitet/statistikker/fengsling/aar
53327
Mer varetekt og mindre soning av dom
statistikk
2011-03-30T10:00:00.000Z
Sosiale forhold og kriminalitet;Innvandring og innvandrere
no
fengsling, Fengslinger, kriminalitet, straffesaker, innsatte i fengsler, fengslingsgrunn (for eksempel dom, varetekt, forvaring ), nyinnsettelser, løslatelser, soningstid, lovbruddsgrupper (for eksempel vold, narkotika, vinningskriminalitet ), lovbruddstyper (for eksempel tyveri, drap, voldtekt ), fengselSosiale forhold og kriminalitet, Kriminalitet og rettsvesen, Innvandring og innvandrere, Sosiale forhold og kriminalitet
false

Fengslinger2009

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Mer varetekt og mindre soning av dom

I gjennomsnitt var det 3 403 innsatte per dag i de norske fengslene i 2009. Dette er på samme nivå som de to foregående årene, men bruken av varetekt har økt, og soning av fengselsdom er blitt mindre. Varetektsfengslinger på grunn av narkotika- og vinningskriminalitet har økt.

Innsatte i norske fengsler. 1960-2009. Gjennomsnittlig antall

På en gjennomsnittsdag var det 2 423 personer på fengselsdom, 71 på forvaring, 106 bøtesonere og 803 personer i varetekt. Sammenliknet med året før er det nær 2 prosent færre på fengselsdom, og vi må tilbake til 2005 for å finne et lavere antall enn i 2009. Det var også 5 prosent færre på bøtesoning enn i 2008, men omfanget er likevel høyt sammenlignet med 2007.

Gjennomsnittlig antall innsatte i varetekt økte med 10 prosent fra 2008 til 2009, og de over 293 000 varetekstsdøgnene i 2009 er 21 prosent flere enn i 2007. Varetekt utgjorde nesten 24 prosent av alle fengselsdager i 2009, og vi må tilbake til årene rundt tusenårsskiftet for å finne tilsvarende høye andeler. I statistikkens tidsserier tilbake til 1960 er det imidlertid ingen år som har like mange dager med varetekt som i 2009.

Færre påbegynte fengselsdommer

I løpet av 2009 ble det registrert nær 11 900 nyinnsettelser i norske fengsler, en nedgang på 2 prosent fra foregående år. 64 prosent av nyinnsettelsene, vel 7 560, var påbegynning av soning etter fengselsdom, og i antall er det 7 prosent færre enn året før. I tillegg ble det gjennomført vel 1 270 overføringer fra varetekt til soning av fengselsdom i løpet av 2009. Samlet sett ble det igangsatt soning av 6 prosent færre fengselsdommer sammenliknet med 2008, og nesten 12 prosent færre enn i 2007.

Tilganger til fengselsanstaltene, etter type reaksjon. 2001-2009. Antall

Flere nyinnsettelser i varetekt

Det var nesten 15 prosent flere nyinnsettelser til varetekt i 2009, sammenliknet med det relativt lave antallet året før. I nesten halvparten av de 3 124 nyinnsettelser til varetekt er hovedlovbruddet enten et tyveri (27 prosent) eller en narkotikaforbrytelse mot straffeloven (22 prosent). Antallet nyinnsettelser i varetekt med bakgrunn i disse to typene av hovedlovbrudd er henholdsvis 21 og 29 prosent flere i 2009 enn i 2008.

Narkotika som hovedgrunn til soning og varetekt

29 prosent av de innsatte ved årets begynnelse hadde narkotikakriminalitet som hovedlovbrudd. Til sammenlikning utgjorde både vinningskriminalitet og voldskriminalitet 21 prosent. Ser vi kun på dem som da satt i varetekt, hadde 31 prosent narkotikaforbrytelse som hovedlovbrudd, mens 28 prosent hadde tyveri eller annen vinningskriminalitet. De fleste av de 74 personene med forvaring ved starten av 2009, hadde voldskriminalitet (54 prosent) eller seksualkriminalitet (34 prosent) som hovedlovbrudd. Ved årets begynnelse utgjorde innsatte for forbrytelser 90 prosent av alle innsatte.

Innsatte i fengselsanstaltene 1. januar og nyinnsettelser, etter hovedlovbruddsgruppe. 2009. Prosent

Størst andel nyinnsettelser for vinnings- og trafikkriminalitet

Lovbruddene til alle som kommer inn i fengslene i løpet av ett år, skiller seg en god del fra lovbruddsfordelingen til dem som til en hver tid sitter i fengsel. Dette blant annet fordi korte dommer og forseelser utgjør en større andel av nyinnsettelsene. 20 prosent av nyinnsettelsene i 2009 hadde trafikkriminalitet som hovedlovbrudd, mens andelen blant de innsatte ved årets begynnelse var under 7 prosent. Narkotikakriminalitet var derimot hovedlovbrudd for en langt mindre andel av nyinnsettelsene (16 prosent), enn blant dem som var innsatt i fengsel ved begynnelsen av året (se figur).

Selv om vi må ta forbehold på grunn av et stort antall bøtesonere (hvor vi ikke har opplysninger om lovbrudd), ser vi en nedgang i nyinnsettelser for både voldskriminalitet og trafikkriminalitet - med 8 prosent reduksjon for begge grupper fra 2008 til 2009. Vinningskriminalitet og narkotikakriminalitet hadde en økning på henholdsvis 3 og 4 prosent.

Flest over 30 år

I 2009 var 90 prosent av dem som ble innsatt i fengsel, menn. Av dem med kjent alder var over 53 prosent av de nyinnsatte 30 år og eldre. Disse andelene er begge noe høyere blant dem som til enhver tid er i fengsel. Av de innsatte 1. januar 2009 var nær 94 prosent menn, og nesten 65 prosent var 30 år og eldre.

Tabeller

Tabeller til publiseringen