Minste antall straffedommer på 30 år

Publisert:

I 2017 var det færre av de fleste typer straffereaksjoner enn året før. En særlig nedgang i reaksjoner ilagt ved dom gir det minste antallet dommer i statistikken siden 1987.

Det ble registrert 277 000 rettskraftige straffereaksjoner i 2017, som er en nedgang på 4,7 prosent fra 2016. I alt 249 000 personer fikk én eller flere av disse straffereaksjonene. Det viser nye tall fra statistikken Straffereaksjoner. Forenklede forelegg ilagt av politi og tollvesen med delegert påtalemyndighet, sto for nesten 210 000 av reaksjonene og påvirker den totale endringen mest. I tillegg var det nærmere 50 000 andre reaksjoner ilagt av påtalemyndigheten, som innebærer en nedgang på 7,4 prosent fra året før.

Størst var likevel den relative nedgangen, på 11 prosent, for reaksjoner ilagt av domstolene. De 17 700 straffedommene i 2017 er det minste antallet i statistikken siden 1980-tallet, og vi må helt tilbake til 1960-tallet for å finne et år med færre straffedommer i forhold til innbyggertallet, slik figur 1 viser. 

Figur 1. Straffereaksjoner, etter instans. Per 1 000 innbyggere

Påtalemyndighet Domstol
1960 14.26109226 2.065225732
1961 14.39646642 2.103889232
1962 15.61894368 2.272383056
1963 16.79026797 2.387073232
1964 15.27743509 2.59614768
1965 16.08905118 2.620928763
1966 17.13488737 2.64869053
1967 18.87329526 2.802449836
1968 18.4292931 2.903895064
1969 20.16954305 3.479350466
1970 19.68618388 3.604323119
1971 20.37751668 3.916873805
1972 22.11945409 3.719970504
1973 20.72748963 4.11348362
1974 16.7375201 4.127621766
1975 20.91644205 3.914922358
1976 22.97676857 3.990937743
1977 25.19229521 4.060267615
1978 27.17016752 3.790227507
1979 28.62374924 3.757131467
1980 29.56875628 3.661771556
1981 27.23991653 3.69544075
1982 29.79744893 3.767412382
1983 30.96535097 4.249351912
1984 30.64010257 4.751650379
1985 28.98902395 4.493896902
1986 33.29785364 4.493426239
1987 34.47378183 4.085957178
1988 37.57006723 4.439189394
1989 37.55005703 4.732642987
1990 38.98688342 4.88127422
1991 42.13297944 4.53500493
1992 44.63905894 4.658564585
1993 46.25965914 4.569257254
1994 42.8453009 4.574993381
1995 41.98431151 4.407588061
1996 41.12077075 4.448098688
1997 44.64483688 4.337409629
1998 45.06271393 4.316598225
1999 43.83297614 4.548144805
2000 42.00605694 4.073464825
2001 47.8512407 5.272640713
2002 41.26553415 4.266073926
2003 51.55931614 4.906362829
2004 61.52739392 4.457059892
2005 63.08621357 5.555576059
2006 69.61611079 5.139412601
2007 71.29490418 5.000497743
2008 66.72948897 4.696262812
2009 60.71446134 4.354220199
2010 64.35038993 4.817834757
2011 60.12371184 4.283067818
2012 59.60725009 3.976838546
2013 56.89969364 4.339498443
2014 55.011141 3.847286074
2015 52.53550175 3.961049998
2016 51.98403908 3.812630838
2017 49.34715804 3.364574635

Særlig nedgang for fengselsdommer

For de fleste reaksjonstypene har det vært en nedgang i flere år. Sammenliknet med 2007 var det over 20 prosent færre av både forenklede forelegg, forelegg og straffereaksjoner ilagt ved dom i 2017. Det fallende antallet dommer det siste tiåret er særlig preget av færre dommer på betinget fengsel, som har blitt nær halvert siden toppåret 2005. Dette framgår av figur 2. 

Mens antallet dommer på ubetinget fengsel har holdt seg nokså stabilt i overkant av 10 000 dommer i året fra 2005 til 2016, er det en nedgang på 13 prosent fra 2016, til 9 200 i 2017. Nedgangen i ubetingede fengselsstraffer står for nesten to tredjedeler av reduksjonen i straffedommer dette året.

1 Ungdomsstraff er fra 2014 inkludert i Særreaksjon eller annen type reaksjon.

Figur 2. Straffereaksjoner ilagt ved dom, etter type reaksjon

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Ubetinget fengsel 11292 10711 10445 10353 9471 11334 10341 9993 11676 10555 10868 10556 9216
Betinget fengsel 9289 7751 7442 6748 6536 7051 6161 5731 6074 5334 5735 5474 4832
Samfunnsstraff 2623 2804 2722 2881 2603 2896 2521 2349 2427 2155 2032 1944 1873
Bot ved dom alene 2314 2508 2730 2209 2235 2069 1985 1699 1698 1545 1734 1796 1649
Særreaksjon eller annen type reaksjon¹ 73 74 69 56 52 56 66 56 45 67 93 109 122

To unntak fra den generelle nedgangen i straffereaksjoner i 2017 er betingede påtaleunnlatelser og særreaksjoner. De nesten 3 700 betingede påtaleunnlatelsene registrert dette året er 13 prosent flere enn året før, og mer enn en dobling siden 2007. Dette er i tråd med trenden beskrevet i tidligere artikler. I 2017 ble det også registrert til sammen 55 strafferettslige særreaksjoner, et større antall enn noe år siden disse reaksjonsformene ble innført i 2002.

Færre av de fleste typer lovbrudd

Nedgangen i det totale antallet straffereaksjoner det siste tiåret er særlig påvirket av færre trafikksaker, også når vi ser bort ifra forenklede forelegg. Siden 2010 har det i tillegg vært en tydelig reduksjon av saker hvor tyverier og heleri er hovedlovbrudd, og siden 2015 har det vært en nedgang i straffereaksjoner for rusmiddellovbrudd samt ordens- og integritetskrenkelser på over 18 prosent.

Nytt register og ny straffelov i 2015 påvirker lovbruddsinndelingen

Det ble innført et nytt reaksjonsregister fra 1.10.2015 som statistikken henter data fra (med unntak av forenklede forelegg og et fåtall bøter og betingede påtaleunnlatelser som hentes fra andre registre). Nytt register gjør sammenlignbarheten med tidligere årganger noe usikker på grunn av ny registreringspraksis, særlig i 2015. Nytt register innebærer også at SSB nå bestemmer hovedlovbruddet for hver reaksjon, noe som tidligere ble gjort av politiet. Som resultat forekommer det endringer i antall for enkelte hovedlovbruddstyper før og etter 2015 som skyldes justeringer i valg av hovedlovbrudd. Se Om statistikken i kapittel om Produksjon under avsnitt om Sammenlignbarhet over tid og sted for mer informasjon.

Nytt grunnlagsregister ble innført samtidig med at ny straffelov trådte i kraft i 2015. Straffeloven skiller nå ikke lenger mellom forseelser og forbrytelser slik som tidligere. Denne kategoriseringen i statistikken har derfor måttet utgå fra og med 2015-årgangen. SSBs nye lovbruddstandard ble implementert fra 2015-årgangen og tar høyde for ulike lovbruddskoder før og etter ny straffelov. Det er likevel ikke alt som er fullt ut sammenlignbart. Les mer i artikkelen om De nye kriminalstatistikkene.

Spesielt for nedgangen i 2017 er at den også gjelder for flere typer lovbrudd der det har vært en stabil eller oppadgående trend de foregående årene, slik som for bedrageri og trusler. Unntakene i 2017 gjelder først og fremst visse særlig alvorlig lovbrudd, slik som voldtekt, grove typer vold og grove bedragerier, jamfør figur 3. Det er også 4,6 prosent økning i reaksjoner for smugling, på grunn av flere forenklede forelegg ilagt av tollvesenet.

Færre dommer for vold og mishandling

Antall straffereaksjoner gitt i saker med vold og mishandling som hovedlovbrudd gikk samlet sett ned med 7 prosent fra 2016 til 2017. Domstolene avgjør i mer enn halvparten av disse sakene, og de 3 100 avsagte dommene for vold og mishandling i 2017 er 15 prosent færre enn i 2016 og det minste antallet siden 2002.

Sammenliknet med året før er det i 2017 særlig reduksjon i antall dommer gitt for trusler samlet sett, samt for kroppsskade og kroppskrenkelse, på henholdsvis 35, 24 og 18 prosent. I tillegg går antallet dommer for mishandling i nære relasjoner for første gang ned, med 17 prosent. Denne nedgangen i dommer for trusler og voldslovbrudd bør ses i sammenheng med oppklaringsprosenten og mengden ferdig etterforskede lovbrudd i 2017.

Figur 3. Straffereaksjoner ilagt ved dom, etter utvalgte typer hovedlovbrudd

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Heleri, i alt 516 476 392 381 302 303 269 203
Tyveri, i alt 2867 2495 2312 2602 2150 1986 1597 1271
Kroppskrenkelse 800 661 680 737 635 634 613 501
Grov kroppskrenkelse 182 175 148 127 113 81 115 142
Kroppsskade 1055 855 837 833 798 719 621 470
Grov kroppskade, drap og drapsforsøk 119 127 133 163 134 110 169 205
Mishandling i nære relasjoner, i alt 198 200 204 220 248 243 319 265
Trusler, i alt 762 618 678 716 698 719 829 535
Bedrageri 1156 927 951 1099 1080 1127 1139 917
Grovt bedrageri 105 99 106 93 80 128 178 221
Voldtekt, i alt 237 183 217 219 200 180 195 210

Selv om det har vært en økning i antall dommer for noen av de mest alvorlige voldslovbruddene, er nedgangen for andre typer større, også målt i samlet idømt fengselsstraff. Vold og mishandling er den lovbruddsgruppen som bidrar mest til at det totalt ble idømt 8,5 prosent færre dager ubetinget fengsel i 2017 enn året før.

Høyere bøtesatser for fartsovertredelser

I alt ila påtalemyndighet og domstol 264 000 straffereaksjoner med bøter i 2017, som er færre enn alle år siden 2003, slik det framgår av figur 4. Utover de forenklede foreleggene var litt over 46 000 av bøtene i 2017 gitt ved forelegg. I tillegg var 8 000 bøter ilagt ved dom, og av disse kom over tre fjerdedeler i kombinasjon med en fengselsstraff. Det var en nedgang i alle de ulike formene for strafferettslige bøter i 2017.

Tross nedgangen i antallet bøter økte totalsummen kroner til innkreving på bakgrunn av disse bøtene med 16 prosent sammenlignet med 2016. Denne mengden vil variere noe fra år til år på grunn av enkelte, spesielt store bøter gitt til foretak. Økningen i 2017 skyldes imidlertid først og fremst at satsene for forenklet forelegg i trafikksaker ble hevet betydelig fra 1. januar dette året. Det ga en tydelig endring i fordelingen av bøtenes størrelse sammenlignet med årene før, slik det framgår av figur 4. Totalt ble det ilagt nærmere 1,3 milliarder kroner i bøter i 2017.

Figur 4. Straffereaksjoner med bøtestraff, etter botens størrelse

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
50000 kroner og over 162 190 220 296 341 319 372 344 456 497 546 713 750 942 787 872
20000-49999 kroner 1459 1708 1627 2136 2185 2364 2527 2256 2537 2712 2854 3046 2948 3369 3029 2899
10000-19999 kroner 3360 3931 4170 5330 5896 6987 7290 8314 10136 9945 10014 11010 10404 11012 10862 12243
5000-9999 kroner 13557 20667 34187 39653 44283 49637 47610 47151 48356 45913 46287 44187 44137 43863 42665 58574
2000-4999 kroner 86599 98033 164237 166954 174910 166109 150353 128566 139210 129293 129417 125818 121760 115480 117126 147254
1-1999 kroner 91290 121176 86059 87618 105869 117996 116563 112471 119640 113927 114178 108679 106044 102381 102186 41906