Færre foreldremeklinger, flere familievernsaker

Publisert:

Det var drøyt 20 000 avsluttede foreldremeklingssaker i 2015 – en nedgang på nesten 4 prosent fra året før. Samtidig var det i overkant av 27 000 nye familievernsaker, en relativt sterk økning på 8 prosent.

Økningen i antall nye familievernsaker gjaldt for alle regioner. Kraftigst prosentvis økning var det for Region Sør med 12 prosent. Region Nord hadde flest saker per 1 000 innbyggere med 9,1 saker. I likhet med tidligere år lå Region Vest lavest med 5,4 saker per 1 000 innbyggere.

Figur 1

Figur 1. Antall saker familievernet har arbeidet med i løpet av året

Færre avsluttede meklinger i familievernet

Det ble gjennomført 20 013 foreldremeklinger i 2015. Av disse ble 16 325 gjennomført ved et familievernkontor, og 3 688 gjennomført av eksterne meklere. Totalt sett innebærer dette en reduksjon på snaut 4 prosent fra året før. Ved familievernkontorene var reduksjonen i meklingssaker på 3,7 prosent. For eksterne meklere var det en reduksjon på 3,3 prosent. 82 prosent av alle meklingene som ble avsluttet i 2015, ble dermed gjennomført ved et familievernkontor, mens de eksternt oppnevnte meklerne stod for 18 prosent av alle meklingssakene. Disse andelene er på nivå med året før. 58 prosent av alle sakene ble avsluttet etter den ene timen som er obligatorisk, mot 60 prosent året før.

Figur 2

Figur 2. Avsluttede meklinger, etter meklingsårsak

Når det gjelder hva som var årsak til mekling, gjaldt 33 prosent av sakene mekling ved separasjon eller skilsmisse. Oppløste samboerskap var meklingsårsak for 32 prosent av sakene. Saksanlegg etter barneloven var årsak for 35 prosent av meklingssakene. 54 saker ble i 2015 sendt tilbake til mekling hos familievernet etter å ha vært i rettssystemet mot 31 saker året før.

Figur 3

Figur 3. Nye saker i familievernet, etter viktigste årsak til henvendelsen. Totalt. 2015

Det ble det inngått skriftlig avtale i drøyt halvparten av alle meklingssakene, og det var totalt sett 1 578 barn som deltok ved mekling i 2015.

Flere nye familievernsaker…

Det var nesten 27 300 nye familievernsaker i 2015. Dette er en økning i nye saker på nesten 8 prosent fra året før. I 42 prosent av disse sakene var tematikk relatert til parforholdet den viktigste årsaken til å oppsøke familievernkontoret. For 40 prosent var foreldresamarbeid eller veiledning primærklientens viktigste henvendelsesgrunn. 14 prosent gjaldt «andre eller sammensatte problemer i familien». 4 prosent av alle henvendelsene handlet om hjelp til barn og ungdom mot 5 prosent året før.

…men kortere ventetid og varighet

For de 27 300 nye sakene i familievernet i 2015 var den gjennomsnittlige ventetiden – fra klienten kontaktet familievernet til første oppmøte – 27 dager. Det er en reduksjon på 3 dager i forhold til året før. Samme år var det nesten 24 600 avsluttede saker i familievernet, en økning på 4 prosent fra 2014. Når det gjelder sakenes varighet, ble det i 2015 brukt i gjennomsnitt 143 dager på en sak, som er 4 dager mindre enn i 2014.

Om man ser på sakenes varighet, var det en økning på nesten 2 prosentpoeng i andelen familievernsaker med varighet på under 2 måneder mot en reduksjon på drøyt 1 prosentpoeng i andelen saker med varighet på 6 til 11 måneder.

Dette viser at det var flere nye saker og flere avsluttede saker i 2015 enn året før. Det ble brukt kortere tid på sakene målt i antall dager. Det var sterkest økning i antall familievernsaker med varighet på under 2 måneder.

Flere foreldresamtaler – færre individuelle samtaler

Når det gjelder behandlingstilbudets hovedform, var det i 2015 kun små forskjeller med hensyn til året før. Som året før utgjorde andelen parsamtaler 39 prosent av de 34 679 sakene familievernet arbeidet med, og andelen familiesamtaler holdt seg på 6 prosent. Foreldresamtaler økte til 26 prosent av alle samtaler mot 25 prosent året før, mens andelen individualsamtaler ble redusert fra 30 til 29 prosent.

Det er det to typer tematikk som dominerer når det gjelder hovedtema for avsluttede familievernsaker i 2015: å styrke parforholdet og samarbeid om felles barn for foreldre som ikke bor sammen. Begge typer tema utgjorde 22 prosent av alle avsluttede saker. 14 prosent av sakene hadde ønske om å avklare eller avslutte parforholdet som hovedtema, og 9 prosent av sakene omhandlet i hovedsak bostedsavklaring og samvær.

Familievernkontorene arbeidet i 2015 også med i alt 80 kliniske grupper. 24 av gruppene hadde samlivsbrudd som tema, og 12 grupper hadde samliv/parforhold som tema. Det var imidlertid flest grupper (38) som hadde vold eller overgrep som problemstilling.

Figur 4

"Figur 4. Avsluttede saker i familievernet, etter kjønn og hovedtema. Totalt. 2015

Vesentlig økning i antall årsverk i familievernet

Det var 489 årsverk i familievernet i 2015. Dette er en økning på 77 årsverk fra året før. Denne økningen må sees i sammenheng med en solid økning i bevilgningene til familievern i 2015.

I gjennomsnitt arbeidet familievernets ansatte med 71 saker hver i løpet av 2015 mot 79 saker i 2014. Dette er en reduksjon på i snitt 8 saker per ansatt i forhold til året før.

Noe reduksjon i utadrettet virksomhet

Familievernsakene utgjør bare én av mange oppgaver familievernet arbeider med. I tillegg kommer kurs og veiledning for studenter, hjelpeapparatet og publikum for øvrig. Antall timer brukt til denne delen av arbeidet var snaut 14 700 i 2015. Det er en reduksjon på 4 prosent fra året før i timer brukt til utadrettet virksomhet.

Figur 5

Figur 5. Timer brukt på utadrettet virksomhet

Det statlige barne- og familievernet brukte nesten 433 millioner kroner på familievernet i 2015. Dette er en markant økning på 17 prosent fra 2014 og må også sees i sammenheng med de økte bevilgningene til familievernet i 2015.

Omlegging 2013

Det er gjennomført en omlegging av familievernstatistikken fra og med publiseringen av tall for 2013. Det samles dermed inn ny informasjon om hovedtema for samtalene, klientgrupper i familievernet og årsverk i familievernet. Årsverk hentes fra SSBs registre, og samles derfor ikke lenger inn vha. skjema som tidligere. Dette har medført en ny definisjon av årsverk fra og med 2013-tallene. For utadrettet virksomhet i familievernet hentes data fom. 2013 inn som filuttekk fra familievernkontorenes fagsystem, i stedet for som elektronisk skjema.

Omlegging 2014

Det ble gjennomført en omlegging av meklingsstatistikken fra og med publiseringen av tall for 2014. Endringen består i at skjemaet er utvidet for å fange opp informasjon om barns deltakelse i meklingssaker, resultat av sakene mht. avtaleinngåelse, og hvorvidt det er sendt bekymringsmelding til barnevernet. Fra om med 2014 er dessuten statistikk over familievernsaker og meklingssaker i familievernet slått sammen til én statistikk.

Ny datakilde for årsverk 2015

I familievernstatistikken benyttes registerdata om årsverk eksklusive lange fravær. Fra og med 2015-årgangen har årsverk a-ordningen som datakilde. Det nye datagrunnlaget forbedrer kvaliteten på den registerbaserte sysselsettingsstatistikken. Les mer om det nye datagrunnlaget fra A-ordningen i «Om statistikken» for registerbasert sysselsettingsstatistikk.

Kontakt