Største vekst i familievernsaker på over 15 år

Publisert:

Antall familievernsaker økte i fjor med 9 prosent fra året før. Dette er den kraftigste økningen på denne siden av tusenårsskiftet.

Økningen i antall nye familievernsaker gjaldt for alle regioner. Kraftigst prosentvis økning var det for Region Nord, med 11 prosent. Region Nord hadde også flest saker per 1 000 innbyggere, med 9,8 saker. I likhet med tidligere år lå Region Vest lavest, med 5,9 saker per 1 000 innbyggere.

Flest vil snakke om parforhold og foreldresamarbeid

Totalt sett arbeidet familievernkontorene med nesten 37 800 saker i fjor, en økning på 9 prosent fra året før. Om man ser på utviklingen i totalt antall familievernsaker over tid, fra 2001 og frem til 2016, ser man en vekst. I 2016 ser vi imidlertid den kraftigste økningen for hele perioden, både når det gjelder antall og prosent.

Figur 1. Antall saker familievernet har arbeidet med i løpet av året. Absolutte tall

Antall saker
2001 24256
2002 24826
2003 26800
2004 28451
2005 29275
2006 29584
2007 29416
2008 28963
2009 30492
2010 30456
2011 30850
2012 31560
2013 32175
2014 32695
2015 34679
2016 37787

Når det gjelder nye saker i løpet av fjoråret, ser man en tilsvarende økning på nær 9 prosent, til i alt 29 670 saker. Som figur 2 viser var 41 prosent av disse sakene relatert til parforholdet som den viktigste årsaken til å oppsøke familievernkontoret. For 40 prosent var foreldresamarbeid eller veiledning primærklientens viktigste henvendelsesgrunn.

Figur 2. Nye saker i familievernet, etter viktigste årsak til henvendelsen. 2016. Prosent

Prosent
Hjelp til barn og ungdom 4% 4
Parforholdet 41% 41
Foreldresamarbeid/veiledning 40% 40
Andre eller sammensatte problemer i familien 15% 15

Kortere ventetid og varighet

Det var flere nye saker og flere avsluttede saker i 2016 enn året før. Det ble brukt kortere tid på sakene målt i antall dager, og det var samtidig sterkest vekst i antall familievernsaker med varighet på under to måneder. Denne andelen utgjorde 43 prosent av alle avsluttede familievernsaker, mot 41 prosent året før.

Man ser også at de nye familievernsakene i gjennomsnitt hadde tre dager kortere ventetid enn året før. Ventetiden måles fra klienten kontaktet familievernet til første oppmøte. Når det gjelder de 22 600 avsluttede sakene, ble det brukt i gjennomsnitt 138 dager per sak, som er nesten 6 dager mindre enn året før.

Flest parsamtaler

Nesten 4 av 10 saker familievernet jobbet med i fjor, var parsamtaler. 3 av 10 saker var individuelle samtaler. Resten var foreldre- og familiesamtaler.

Det er også tydelig at parforhold og foreldresamarbeid er det som dominerer samtalene ved familievernkontorene. Dette fremgår i figur 3, som gir en oversikt over avsluttede saker fordelt etter primærklientens kjønn og samtalens hovedtema.

Figur 3. Avsluttede saker i familievernet, etter primærklientens kjønn og hovedtema. 2016

Prosent
Styrke parforholdet 23
Avklare/avslutte parforholdet 12
Samlivsbrudd i familien 3
Samspillsvansker 6
Barnets opplevelse av sin livssituasjon 4
Barnets situasjon i foreldrenes konflikt 2
Bostedsavklaring/samvær 9
Foreldrerollen 4
Foreldre-barn-relasjonen 4
Flergenerasjonsproblematikk 2
Samarbeid om felles barn (foreldre bor ikke sammen) 22
Særkullsbarn og/eller ny familie 1
Kultur-/minoritetsspørsmål 0
Tvangsekteskap 0
Bruk av rusmidler 1
Sykdom/nedsatt funksjonsevne 1
Fysisk/psykisk vold/seksuelt misbruk 4
Annen alvorlig hendelse 3

 

 

Kontakt