Statistikkområde

Offentlig sektor: Offentlig forvaltning

Alt innhold for delområdet offentlig forvaltning

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • Kommuner uten eiendomsskatt – hva er det med dem?

  Kommuner uten eiendomsskatt ligger stort sett i det sentrale østlandsområdet og er folkerike kommuner. 

  Artikkel
 • Mest penger til sosiale formål

  Hvordan har fordelingen av offentlige utgifter endret seg de siste 15 årene?

  Artikkel
 • 10 billioner i fordringer

  Ved utgangen av 1. kvartal 2017 er statsforvaltningens fordringer beregnet til 10 400 milliarder. Det er første gang statens finansielle eiendeler overstiger 10 billioner. 

  Artikkel
 • Lavere utgiftsvekst

  Etter en periode med relativt sterk økning i offentlig forvaltnings utgifter er nå veksten lavere enn 5 prosent for annet kvartal på rad.

  Artikkel
 • IKT-investeringer vil redusere bemanningen i staten

  I 2017 svarte én av tre statlige virksomheter at de planlegger å redusere antall ansatte som følge av investeringer i IKT. Særlig innenfor sykehustjenester forventes denne effekten.

  Artikkel
 • Offentlig forvaltning

  Økonomiske analyser 1/2017

  Offentlig forvaltnings inntekter fortsatte å falle i 2016 som følge av nedgang i petroleumsinntektene. Med økte utgifter betød det at overskuddet i sektoren gikk ytterligere ned fra 2015 og er foreløpig beregnet til 97 milliarder kroner.

  Artikkel
 • Offentlige innkjøp utgjør over 15 prosent av BNP

  Det samlede innkjøp av varer og tjenester for offentlig sektor utgjorde om lag 480 milliarder kroner i 2015, en økning på 19 milliarder fra 2014. Innkjøpene utgjør over 15 prosent av fjorårets BNP – den største andelen på fem år.

  Artikkel
 • Stopp i utgiftsveksten

  Etter flere år med sterk økning i offentlig forvaltnings utgifter på Svalbard falt utgiftene med 6 prosent fra 2014 til 2015.

  Artikkel
 • Offentlig forvaltning

  Økonomiske analyser 1/2016

  Som følge av sterk nedgang i petroleumsinntektene ble offentlig forvaltnings samlede inntekter redusert fra 2014 til 2015. Samtidig steg utgiftene: Sektorens nettofinansinvesteringer, eller samlede overskudd, ble redusert med 95 milliarder kroner.

  Artikkel
 • Velferdseffekter av redusert selskapsbeskatning i Norge

  Økonomiske analyser 3/2015

  Hvordan påvirker en reduksjon i selskapsskatten fra dagens 28 prosent til 25 prosent, og tilsvarende økning i personskatten, velferden og investeringer?

  Artikkel
 • Stabile driftsutgifter i eiendomsforvaltningen

  Kommunenes netto driftsutgifter til eiendomsforvaltning har de siste tre årene ligget på om lag 8,5 prosent av de totale netto driftsutgiftene. I fylkeskommunene utgjorde samme utgiftspost 5,3 prosent av de totale utgiftene i 2014.

  Artikkel
 • Velferdseffekter av redusert selskapsbeskatning i Norge

  Rapporter 2015/27

  Hvis den norske selskapsskatten blir redusert fra 28 til 25 prosent, vil dette kunne bidra til å bedre den samfunnsøkonomiske effektiviteten i den norske økonomien.

  Publikasjon
 • Utfordringer i offentlig tjenestepensjon

  Økonomiske analyser 2/2015

  Uten mer grunnleggende endringer i avtalen om offentlige tjenestepensjon, må offentlig ansatte født etter 1970 trolig jobbe til de er opp i 70-årene for å oppnå like høy pensjon som før reformen.

  Artikkel
 • Langsiktige utfordringer i offentlig tjenestepensjon

  Rapporter 2015/22

  Ved en videreføring av dagens pensjonsordning må offentlige ansatte født etter 1970 trolig jobbe til de er opp i 70-årene for å oppnå like høy pensjon som forut for pensjonsreformen.

  Publikasjon
 • Samfunnsøkonomiske kostnader av å kreve inn skatteinntekter

  Rapporter 2015/15

  En vesentlig andel av de offentlige prosjektene finansieres av skatteinntekter. Skatter påvirker bedrifter og husholdninger sin bruk av ressurser.

  Publikasjon