Offentlige innkjøp utgjør over 15 prosent av BNP

Publisert:

Det samlede innkjøp av varer og tjenester for offentlig sektor utgjorde om lag 480 milliarder kroner i 2015, en økning på 19 milliarder fra 2014. Innkjøpene utgjør over 15 prosent av fjorårets BNP – den største andelen på fem år.

Kjøp av varer og tjenester innen offentlig forvalting økte med 11,4 milliarder eller 6 prosent fra 2014 til 2015. Vare- og tjenestekjøp innen offentlig forretningsdrift økte også, men kun med beskjedene 1,4 milliarder eller litt i overkant av 3 prosent fra 2014 til 2015. Bruttoinvesteringene økte innen offentlig forvalting, men ble redusert innen offentlig forretningsdrift.

Økning i militære investeringer

Investeringer i fast realkapital økte med nesten 4 prosent, en relativ moderat økning fra året før og kan være mye av forklaringen på at den totale veksten ikke ble på mer enn i underkant av 6 prosent. I Forsvaret bidro leveransen av to nye F35-kampfly til en vekst i investeringene på drøye 13 prosent, mens det innen resten av statsforvaltningen kun var en vekst på under 6 prosent fra 2014 til 2015.

Mer enn halvparten av de statlige investeringene skjer innen samferdselssektoren gjennom utbygging av veier og jernbane. Det er denne sektoren som har hatt den sterkeste investeringsveksten i de siste årene. Økningen fra 2014 til 2015 var på mer beskjedne 6 prosent – men denne veksten skjedde fra et relativt høyt nivå fra året før.

Fortsatt sterk vekst i kommunale investeringer

Innkjøpene i kommuneforvaltningen trekkes opp av en sterk investeringsvekst. Investeringene i denne delen av forvaltningen økte med drøyt 12 prosent, eller nesten 6 milliarder kroner, fra 2014 til 2015. Det er særlig økte investeringer i skolebygg, kommunale boliger og vann- og avløpsnett som forklarer veksten.

Nedgang i bruttoinvesteringene innen oljesektoren

Kjøp av varer og tjenester i oljesektoren gikk noe opp fra 2014 til 2015, men selv om innkjøpene i 2015 tok seg noe opp i forhold til året før er de ikke på nivå med 2012 og 2013. Bruttoinvesteringene i fast realkapital innen oljesektoren hadde en nedgang på om lag 18 prosent, eller 6,4 milliarder, fra 2014 til 2015. Den statlige forretningsdriften utenom oljesektoren hadde en økning på 408 millioner i kjøp av varer og tjenester, en øning på i overkant av 8 prosent. Kommunal- og fylkeskommunal forretningsdrift hadde en nedgang på 896 millioner i kjøp av varer og tjenester, eller en nedgang på godt og vel 16 prosent.

Offentlige innkjøp

Offentlige innkjøp omfatter utgifter til varer, tjenester og bruttorealinvesteringer i statlig og kommunal forvaltning, samt tilsvarende innkjøp foretatt av statlig og kommunal forretningsdrift. Innkjøp foretatt av offentlig eide foretak ellers (ASA/AS, SF m.fl) regnes ikke som offentlige i denne sammenheng og er derfor ikke med i statistikken.

Bruttoinvesteringer for SDØE

I denne publiseringen er det endret prinsippet for hvordan bruttoinvesteringer for Statens direkte økonomiske engasjement (SDØE) måles; fra tidligere å ha benyttet regnskapsprinsippet til nå å benytte kontantprinsippet. I tabellene er det derfor endret tall tilbake til 2009 for dette selskapet i trådd med nytt gjeldende prinsipp.

Kontakt