11125_not-searchable
/offentlig-sektor/statistikker/offinnut/arkiv
11125
Økte oljeinntekter gav stort overskudd
statistikk
2009-03-27T10:00:00.000Z
Offentlig sektor;Offentlig sektor
no
offinnut, Offentlig forvaltnings inntekter og utgifter, statsforvaltningen, kommuneforvaltningen, skatter, avgifter, trygdepremier, pensjonspremier, inntekter etter art (for eksempel bøter, gebyrer, bompenger), utgifter etter art (for eksempel uførepensjoner, barnetrygd, subsidier), utgifter etter formål (for eksempel helse, miljøvern, kultur), offentlig underskudd, kommuneregnskap, kommuneøkonomi, kommunale finanser, nettofinansinvesteringer.Statlige finanser, Offentlig forvaltning , Kommunale finanser, Offentlig sektor
false

Offentlig forvaltnings inntekter og utgifter2008

Statistikken beskriver inntektene og utgiftene i stat og kommune. Sammen med statistikken over fordringer og gjeld gir den et helhetlig bilde av sektorens økonomiske stilling.

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Økte oljeinntekter gav stort overskudd

Offentlig forvaltnings inntekter og utgifter viser et overskudd på nær 480 milliarder kroner i 2008. Dette er mer enn 75 milliarder høyere enn året før og skyldes hovedsakelig økte inntekter fra petroleumsvirksomheten.

Offentlig forvaltning. Utgifter etter formål. 2008

Totale inntekter i offentlig forvaltning summerer seg til drøyt 1 430 milliarder kroner i 2008, mot knapt 1 280 milliarder året før. Tallene for 2008 viser rekordhøye inntekter fra petroleumsvirksomheten. De største komponentene i denne inntektskategorien er uttak fra statens forretningsdrift og skatt på inntekt og formue ved utvinning av petroleum. Disse økte med 33 prosent - fra i underkant av 300 milliarder kroner i 2007 til om lag 400 milliarder kroner i 2008. Høy oljepris i store deler av 2008 er blant årsakene til de høye petroleumsinntektene.

Det offentlige konsumet øker mest

Også totale utgifter øker og var i 2008 på knapt 960 milliarder kroner, mot drøyt 870 milliarder i 2007. Den største utgiftsøkningen i 2008 var det konsumet som stod for, med en vekst på 43 milliarder kroner, eller i underkant av 10 prosent. Overføringer til private økte med knapt 25 milliarder, eller 7 prosent. Pensjonsstønader (i hovedsak uførepensjon og alderspensjon) er de dominerende overføringspostene, og de vokste med over 13 milliarder. Veksten i utbetalinger til syke- og fødselspenger var ca. 4,5 milliarder. Differansen mellom totale inntekter og utgifter gir et overskudd, kalt nettofinansinvesteringer, på nesten 480 milliarder kroner i 2008, det høyeste som noen gang er registrert for offentlig forvaltning.

Sosial beskyttelse er formålet med klart høyest utgifter i offentlig forvaltning, med en andel på om lag 40 prosent av totale utgifter. Til sammenligning utgjorde utgifter til helse og utdanning henholdsvis om lag 17 og 13 prosent av totale utgifter.

Rekordhøyt underskudd i kommuneforvaltningen

Kommuneforvaltningens underskudd i 2008 er nær 25 milliarder kroner, målt ved nettofinansinvesteringer. Totale inntekter økte med nesten 20 milliarder kroner sammenlignet med 2007, fordelt på en økning i skatteinntekter på nesten 7,5 milliarder og økte overføringer på drøyt 12 milliarder. Utgiftsøkningen er på 32 milliarder, og om lag halvparten skyldes økte lønnskostnader. Kommuneforvaltningens konsum ut over lønnskostnader økte med knapt 7 milliarder kroner, renter med 4 milliarder og både overføringer til private og kapitalutgifter med 2 milliarder.

Ser vi på de kommunale utgiftene ut fra formålet, viser det seg at utdanning og sosial beskyttelse fortsatt er de dominerende oppgavene i kommunene. Disse to representerer over 55 prosent av de totale utgiftene i kommuneforvaltningen. Den andelen som er brukt til sosial beskyttelse, har fra 2004 økt med om lag 3 prosentpoeng, i hovedsak som følge av satsing overfor barn og familie. Andelen brukt til alminnelig offentlig tjenesteyting, som blant annet omfatter administrative funksjoner, har fra 2005 økt med noe over 2 prosentpoeng.

Sosial beskyttelse

Denne kategorien omfatter blant annet store deler av utbetalingene gjennom folketrygden. I tillegg kommer for eksempel hjemmebasert pleie av eldre og funksjonshemmede samt drift av barnehager.

Overskudd og nettoformue

Selv om overskuddet i offentlig forvaltning var rekordhøyt i 2008, økte ikke den finansielle nettoformuen, det vil si fordringer minus gjeld, tilsvarende. En stor del av den offentlige formuen er plassert i børsnoterte finansobjekter, og disse hadde svært dårlig kursutvikling i 2008. Spesielt var tapet på aksjer betydelig. Slike tap føres imidlertid ikke som utgifter i denne statistikken. De føres i stedet som en omvurdering i den finansielle balansen. Informasjon om offentlig forvaltnings finansielle formue finnes i statistikken for finansielle sektorregnskaper: http://www.ssb.no/finsek/

Tallene i denne publiseringen er foreløpige tall, og det kan bli endringer i senere publiseringer.

Offentlig forvaltning. Inntekter og utgifter. 2007 og 2008
 
  Milliarder kroner Prosentvis vekst
  2007 2008
 
1. Totale inntekter 1 276,7 1 434,9 12,4
1.1 Formuesinntekter  272,4  352,3 29,3
1.2 Skatteinntekter  991,4 1 070,3 8,0
1.3 Andre inntekter 12,9 12,3 -4,4
       
2. Totale utgifter  874,3  957,4 9,5
2.1 Formuesutgifter 29,8 36,4 22,1
2.2 Overføringer til private  348,2  372,9 7,1
2.3 Andre løpende overføringer 18,8 22,1 17,7
2.4 Konsum i offentlig forvaltning  447,1  490,2 9,6
2.5 Kapitalutgifter 30,4 35,8 17,6
       
3. Nettofinansinvesteringer  402,5  477,5 -
 

Tabeller

Tabeller til publiseringen