Statistisk sentralbyrå

Offentlig forvaltning. Inntekter og utgifter. 2007 og 2008
  Milliarder kroner Prosentvis vekst
  2007 2008
1. Totale inntekter 1 276,7 1 434,9 12,4
1.1 Formuesinntekter  272,4  352,3 29,3
1.2 Skatteinntekter  991,4 1 070,3 8,0
1.3 Andre inntekter 12,9 12,3 -4,4
       
2. Totale utgifter  874,3  957,4 9,5
2.1 Formuesutgifter 29,8 36,4 22,1
2.2 Overføringer til private  348,2  372,9 7,1
2.3 Andre løpende overføringer 18,8 22,1 17,7
2.4 Konsum i offentlig forvaltning  447,1  490,2 9,6
2.5 Kapitalutgifter 30,4 35,8 17,6
       
3. Nettofinansinvesteringer  402,5  477,5 -

Standardtegn i tabeller