230671_not-searchable
/offentlig-sektor/statistikker/offinnut/aar
230671
Overskuddet halvert
statistikk
2017-02-24T08:00:00.000Z
Offentlig sektor;Offentlig sektor
no
offinnut, Offentlig forvaltnings inntekter og utgifter, statsforvaltningen, kommuneforvaltningen, skatter, avgifter, trygdepremier, pensjonspremier, inntekter etter art (for eksempel bøter, gebyrer, bompenger), utgifter etter art (for eksempel uførepensjoner, barnetrygd, subsidier), utgifter etter formål (for eksempel helse, miljøvern, kultur), offentlig underskudd, kommuneregnskap, kommuneøkonomi, kommunale finanser, nettofinansinvesteringer.Statlige finanser, Offentlig forvaltning , Kommunale finanser, Offentlig sektor
true
Inntekter og utgifter i stat og kommune. Skatter og avgifter, petroleumsinntekter, trygder, pensjoner, offentlige investeringer i vei og jernbane. Overskuddet i 2016 er halvert siden 2015.

Offentlig forvaltnings inntekter og utgifter2016

Statistikken beskriver inntektene og utgiftene i stat og kommune. Sammen med statistikken over fordringer og gjeld gir den et helhetlig bilde av sektorens økonomiske stilling.

Innhold

Publisert:

Overskuddet halvert

Offentlig forvaltnings overskudd er anslått til 97 milliarder kroner i 2016. Dette er nesten en halvering sammenlignet med overskuddet året før.

Offentlig forvaltning. Inntekt, utgift og overskudd. Påløpte verdier. Mill. kr
20122013201420152016
Totale inntekter1 664 6771 662 5781 693 3511 684 1971 661 979
Totale utgifter1 254 1271 331 2461 418 0711 497 5401 564 586
Overskudd410 551331 332275 280186 65797 394
 
Overskudd i statsforvaltningen427 676354 512298 453199 915110 496
Overskudd i kommuneforvaltningen-17 126-23 180-23 173-13 259-13 102

Nedgangen i offentlig forvaltnings beregnede overskudd, målt ved nettofinansinvesteringene, skyldes i hovedsak en reduksjon i statens petroleumsinntekter. I 2016 lå petroleumsinntektene på 125 milliarder kroner, som er 60 milliarder lavere enn i 2015. Petroleumsinntektene har vært sterkt nedadgående siden 2013, og nivået i 2016 er beregnet å være det laveste siden 1999.

Overskuddet i statsforvaltningen er beregnet til 110 milliarder kroner i 2016, ned fra 200 milliarder kroner i 2015. Det er anslått at kommuneforvaltningen har hatt et underskudd på 13 milliarder kroner, som er på samme nivå som året før.

Stabile inntekter utenom petroleum

Offentlig forvaltnings samlede inntekter er beregnet til 1662 milliarder kroner i 2016. Inntektene utenom petroleumsvirksomhet var på 1537 milliarder kroner, som er 38 milliarder høyere enn året før. Av disse var det formuesinntektene som hadde størst økning, med en oppgang på 16 milliarder fra 2015 til 2016. Formuesinntektene består blant annet av renter og utbytte fra Statens pensjonsfond og offentlig eide aksjeselskaper, samt tilbakeføring av overskudd i Norges Bank.

Utgiftene oversteg 50 prosent av BNP

De totale utgiftene i offentlig forvaltning i 2016 er anslått til 1565 milliarder kroner. Dette er 67 milliarder, eller knapt 5 prosent, høyere enn i 2015. Den moderate økningen var likevel nok til at utgiftene i 2016 oversteg 50 prosent av BNP, noe som ikke har hendt på over 20 år. Dette må sees i sammenheng med at de offentlige utgiftene har økt målt i løpende priser, mens BNP har avtatt svakt de siste årene.

Lønn og vareinnsats i offentlig tjenesteproduksjon er estimert til 669 milliarder kroner i 2016 – en oppgang på 27 milliarder fra året før. Av de totale lønnskostnadene står helsesektoren for 30 prosent, mens utdanningssektoren står for omtrent 20 prosent. Stønader til husholdningene, som består av pensjoner og en rekke andre ytelser, utgjorde 552 milliarder kroner, som er en økning på 22 milliarder fra året før.

Offentlige investeringer i fast realkapital er beregnet til 163 milliarder kroner i 2016, som er 14 milliarder høyere enn i 2015. Av dette brukte statsforvaltningen og kommuneforvaltningen henholdsvis 96 og 67 milliarder kroner. De siste årene har investeringene økt mer enn de andre utgiftene. Veibygging er det formålet som legger beslag på flest investeringskroner, og det er også dette investeringsområdet som har hatt sterkest vekst de siste årene.

Datagrunnlag og usikkerhetÅpne og lesLukk

For statsforvaltningen bygger denne publiseringen på det foreløpige statsregnskapet, samt grove estimater for helseforetakene og nettobudsjetterende virksomheter (universiteter, statlige høgskoler, m.fl.). For kommuneforvaltningen ligger et utvalg av kvartalsregnskaper fra kommuner og fylkeskommuner til grunn. Tallene må derfor tolkes med forsiktighet.