230669_not-searchable
/offentlig-sektor/statistikker/offinnut/aar
230669
Kraftig fall i petroleumsinntektene
statistikk
2016-02-26T10:00:00.000Z
Offentlig sektor;Offentlig sektor
no
offinnut, Offentlig forvaltnings inntekter og utgifter, statsforvaltningen, kommuneforvaltningen, skatter, avgifter, trygdepremier, pensjonspremier, inntekter etter art (for eksempel bøter, gebyrer, bompenger), utgifter etter art (for eksempel uførepensjoner, barnetrygd, subsidier), utgifter etter formål (for eksempel helse, miljøvern, kultur), offentlig underskudd, kommuneregnskap, kommuneøkonomi, kommunale finanser, nettofinansinvesteringer.Statlige finanser, Offentlig forvaltning , Kommunale finanser, Offentlig sektor
false
Inntekter og utgifter i stat og kommune. Skatter og avgifter, petroleumsinntekter, trygder, pensjoner, offentlige investeringer i vei og jernbane. Statens petroleumsinntekter falt med 100 milliarder i 2015.

Offentlig forvaltnings inntekter og utgifter2015

Statistikken beskriver inntektene og utgiftene i stat og kommune. Sammen med statistikken over fordringer og gjeld gir den et helhetlig bilde av sektorens økonomiske stilling.

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Kraftig fall i petroleumsinntektene

Overskuddet i offentlig forvaltning faller betydelig som følge av den kraftige reduksjonen av petroleumsinntekter og anslås til 180 milliarder kroner i 2015. Dette er nesten 100 milliarder kroner lavere enn året før.

Offentlig forvaltning. Inntekt, utgift og overskudd. Påløpte verdier. Mill. kr
20112012201320142015
Totale inntekter1 580 5951 664 6771 662 5781 691 8641 678 239
Totale utgifter1 205 1221 254 1271 331 2461 416 5841 498 669
Overskudd375 474410 551331 332275 280179 570
 
Overskudd i statsforvaltningen394 979427 676354 512298 629201 527
Overskudd i kommuneforvaltningen-19 505-17 126-23 180-23 349-21 958

Statens petroleumsinntekter består av skatt fra selskaper engasjert i petroleumsutvinning, driftsresultatet i Statens direkte økonomiske engasjement (SDØE) og utbytte fra Statoil. Petroleumsinntektene er beregnet til 184 milliarder i 2015. Dette er mer enn 100 milliarder lavere enn i 2014. Det er nedgang i petroleumsskatter som er hovedforklaringen til inntektsfallet. Foreløpige tall viser at petroleumsskattene nesten halveres i 2015 – fra 146 til 75 milliarder kroner. Utviklingen må ses i sammenheng med de siste årenes nedgang i oljeprisen.

Vekst i formuesinntekter og skatter fra Fastlands-Norge

Inntektene til offentlig forvaltning utenom petroleumsvirksomheten er anslått å vokse med i underkant av 7 prosent fra 2014 til 2015. Blant inntektene i denne kategorien finner vi renter og utbytte på statens finanskapital, som øker med om lag 20 prosent i 2015 – hovedsakelig på grunn av høy avkastning i Statens pensjonsfond utland (Oljefondet). Andre inntektsposter er skatter og avgifter fra Fastlands-Norge og trygde- og pensjonspremier.

Økte utgifter til uføre og arbeidsledige

Utbetalinger av pensjoner og stønader beløp seg til nesten 460 milliarder i 2015, noe som er 7 prosent mer enn i 2014. Veksten kan blant annet forklares med at det ble innført nye regler for uføreytelser i folketrygden fra 2015, noe som medførte at en større del av uføreytelsen ble skattepliktig sammenlignet med tidligere. For å tilpasse utbetalingen til den økte skatten, ble størrelsen på ytelsen før skatt økt.

Veksten i stønadsutbetalingene skyldes også at arbeidsledighetsstønadene, herunder dagpenger gjennom folketrygden, steg til om lag 14 milliarder i 2015. Dette er over 2 milliarder mer enn året før og om lag 3,5 milliarder mer enn i 2013. Økningen har sammenheng med den voksende arbeidsledigheten.

En større del av investeringene går til samferdsel

De siste 10 årene har utgiftene til offentlig forvaltning i forbindelse med investeringer i vei og jernbane gjort et nivåskift oppover. I perioden fram til 2007 tilsvarte offentlige investeringer i vei og jernbane om lag 0,8 prosent av BNP for Fastlands-Norge. De siste årene har dette steget til 1,8 prosent. Samferdselsinvesteringer som andel av offentlig forvaltnings samlede investeringer i fast realkapital har økt fra 20 til 35 prosent i samme periode.

Fortsatt stort underskudd i kommuneforvaltningen

I kommuneforvaltningen viser de foreløpige tallene at inntektene økte noe mer enn utgiftene i 2015, sammenlignet med året før. Underskuddet er beregnet til 22 milliarder kroner, målt etter bokførte verdier. Dette er niende året på rad at underskuddet overstiger 10 milliarder, og akkumulert underskudd i denne perioden utgjør om lag 175 milliarder. Høyt investeringsnivå i 2015 og tidligere har bidratt til dette.

I 2015 ble deler av samhandlingsreformen, som ble introdusert i 2012, reversert. Reverseringen innebar at kommunal medfinansiering av utgifter til somatisk behandling på sykehusene falt bort. I tabeller over kommuneforvaltningens utgifter er dette synlig ved at overføringer til staten reduseres med drøyt 5 milliarder kroner i 2015, sammenlignet med 2014.

Datagrunnlag og usikkerhetÅpne og lesLukk

For statsforvaltningen bygger denne publiseringen på det foreløpige statsregnskapet, samt grove estimater for helseforetakene og nettobudsjetterende virksomheter (universiteter, statlige høgskoler, m.fl.). For kommuneforvaltningen ligger et utvalg av kvartalsregnskaper fra kommuner og fylkeskommuner til grunn. Tallene må derfor tolkes med forsiktighet.

Nye kvartalstall for offentlig forvaltningÅpne og lesLukk

Fra og med denne frigivningen presenteres tall for offentlig forvaltnings inntekter og utgifter også per kvartal. Kvartalstallene er konsistente med årstallene, og er basert på innsamlede regnskaper for utvalgte deler av stats- og kommuneforvaltningen, samt beregninger foretatt i kvartalsvis nasjonalregnskap.