Statistisk sentralbyrå har siden 1990-tallet utarbeidet grupperinger av kommunene basert på kommunenes folkemengde og økonomiske rammebetingelser. Som en følge av kommunereformen som trådte i kraft fra 1.1.2020, er det gjort en revisjon av kommunegrupperingene brukt i KOSTRA til publiseringen av tallene for 2020. Det er fortsatt folketall, bundne kostnader og frie inntekter som brukes som kriterier, men inndelingen er noe endret, og nummereringen er ny. Vi ber derfor om at du som bruker kommunegrupper, sjekker at du har rett gruppe for 2020.

Kommunegrupperingen har forut for 2020 blitt oppdatert hvert femte år, og forrige gang var til publiseringen av 2019-tall.

Rapportene som dokumenterer tidligere inndelinger er fortsatt tilgjengelig.