Alt innhold for området natur og miljø

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • Økt omsetning for avfallshåndtering

  Foreløpige tall viser at foretak innenfor vannforsyning, avløps- og renovasjonsvirksomhet hadde en omsetning på 23,9 milliarder i 2015. Dette er en oppgang på 6,2 prosent sammenlignet med endelige tall for 2014.

  Artikkel
 • The Norwegian Emission Inventory 2016

  Notater 2016/22

  Publikasjon
 • Makroøkonomisk analyse for Norge av klimapolitikken i EU og Norge mot 2030

  Rapporter 2016/25

  EU og Norge skal redusere klimagassutslippene sine med 40 prosent fra 1990-nivå innen 2030. Forskning viser at et fleksibelt kvotesystem i Europa er den billigste måten å nå målene på. Uten et slikt kvotesystem kan tiltakene i Norge bli over ti ga...

  Publikasjon
 • Klima- og lavutslippsløsninger

  Notater 2016/19

  Tall for miljørelaterte varer og tjenester er fra 2017 rapporteringspliktig til Eurostat jamfør EU forordning 538/2014 om miljøøkonomiske regnskaper. Tallene skal vise produksjon av miljørelaterte varer og tjenester samt eksport, verdiskaping og s...

  Publikasjon
 • Utslipp til luft av PCB i Norge 1990-2014

  Notater 2016/17

  Dette notatet dokumenterer metoden som er brukt for å beregne utslippene av polyklorerte bifenyler (PCB) til luft. Notatet viser også status og utvikling i utslippene av PCB.

  Publikasjon
 • Moderat økning i avfall fra byggeaktivitet

  Det var en liten økning i genererte mengde avfall fra byggeaktiviteter i 2014 fra året før. Bygging, rehabilitering og riving førte til 1,87 millioner tonn avfall. Av dette avfallet ble 55 prosent levert til materialgjenvinning, og det var 5 prose...

  Artikkel
 • Avfallsmengdene fortsetter å øke

  Den totale avfallsmengden i Norge økte med 7 prosent fra 2013 til 2014, og har ikke vært større siden SSB begynte med avfallsstatistikk. Dette er en videreføring av trenden for de siste fem årene, med en økning på flere prosent i året.

  Artikkel
 • Stadig mindre utslipp av nitrogenoksider

  I 2015 ble det sluppet ut 134 100 tonn nitrogenoksider (NOx) i Norge, og trenden med stadig reduserte utslipp fortsetter. Utslippene var 5,4 prosent mindre enn i 2014 og godt under forpliktelsen i Gøteborg-protokollen på 156 000 tonn.

  Artikkel
 • 8 prosent av klimagassutsleppa frå jordbruket

  Utsleppa av metan og lystgass frå jordbruket utgjorde litt over 8 prosent av klimagassutsleppa i Noreg i 2014. I 2013 kom 29 prosent av nitrogentilførslane til norskekysten frå jordbruket.

  Artikkel
 • Jordbruk og miljø 2015

  Rapporter 2016/14

  Rapporten kastar lys over status og utvikling i høve til miljømåla for jordbruksnæringa. Årets rapport syner mellom anna at det totale jordbruksarealet i drift vart redusert med 5 prosent til 9,86 millionar dekar i perioden 1999 til 2014. 

  Publikasjon
 • God avfallshåndtering forhindrer klimagassutslipp

  Vi reduserer klimautslipp betydelig ved ikke å legge avfall på avfallsdeponier, viser beregninger Statistisk sentralbyrå har gjort.

  Artikkel
 • Fylkesvise klimagassutslipp beregnet på nytt

  Utslipp av klimagasser fordelt på landets fylker er beregnet på nytt for årene 2009, 2011 og 2013. De fylkesfordelte utslippene utgjør 66 prosent av de nasjonale utslippene fordi ikke alle utslipp lar seg fordele til fylkene.

  Artikkel
 • Utslipp til luft av klimagasser fordelt på kommune

  Notater 2016/04

  Dette notatet dokumenterer analysen som er utført for å beregne utslippene av klimagasser til luft til landets 428 kommuner. Beregningene tar utgangspunkt i de nasjonale utslippene, og målet med analysen har vært å fordele utslippene av klimagasse...

  Publikasjon
 • Bruk av plantevernmidler i jordbruket i 2014

  Rapporter 2016/02

  Det ble brukt plantevernmidler på 34 prosent av arealene som var med i undersøkelsen – en andel som var relativt lik den i 2011. Ser man bort fra eng og beiteareal, ble 94 prosent av jordbruksarealet behandlet.

  Publikasjon
 • Tilgjengelighet i strandsonen og langs vassdrag

  Notater 2015/47

  I 2006 publiserte SSB et notat med tittelen «Bygging i strandsonen» som beskrev en metode for å tallfeste byggeaktiviteten i strandsonen og andelen kystlinje som ligger innenfor 100 meter fra en bygning.

  Publikasjon