Fylkesvise klimagassutslipp oppdatert

Publisert:

Utslipp av klimagasser fordelt på landets fylker er beregnet på nytt for årene 2009, 2011, 2013 og 2015. De fylkesfordelte utslippene utgjør rundt to tredeler av de nasjonale utslippene fordi ikke alle utslipp lar seg fordele til fylkene.

Fylkestallene omfatter utslipp av karbondioksid (CO2), metan (CH4) og lystgass (N2O). De fylkesfordelte utslippene er en del av den offisielle utslippsstatistikken, og tallene er tilgjengelige i statistikkbanken. Det er en del endringer for noen av utslippskildene i enkelte fylker sammenlignet med tidligere publiserte tall. Det skyldes både feilrettinger og forbedret datagrunnlag.

Analyse av kommunefordelte utslipp

SSB har også oppdatert analysen av utslipp av de nevnte klimagassene fordelt på kommune. Beregningene er gjort på oppdrag fra Miljødirektoratet, og tallene vil være tilgjengelige på Miljødirektoratets nettside.

Metoden for hvordan de kommunefordelte utslippene er beregnet er nærmere dokumentert i Utslipp til luft av klimagasser fordelt på kommune.

Kontakt