Økte utslipp av sterke klimagasser

Publisert:

Utslippene av de sterke, fluorholdige klimagassene HFK gikk opp i 2016. Fra å være ubetydelig i 1990 har utslippet av disse gassene vokst, og i fjor utgjorde de nesten 3 prosent av de totale klimagassutslippene.

Totalt ble det sluppet ut 53,4 millioner tonn klimagasser i Norge i 2016, målt i CO2-ekvivalenter. Det var en liten nedgang i forhold til året før, som følge av lavere utslipp av CO2 fra fossile brensler.

I tillegg til CO2 slippes det ut en rekke andre klimagasser, blant annet de sterke klimagassene HFK. Utslippene av disse har økt fra om lag null i 1990, til 1,4 millioner tonn CO2-ekvivalenter i 2016. Veksten er av samme størrelse som kuttet i CO2-utslippet fra oppvarming i husholdninger og næringsbygg i samme periode.

Les mer om hydrofluorkarboner

På 70- og 80-tallet ble det kjent at gassene som ble brukt i alt fra spraybokser og isolasjonsmaterialer til kjøleskap og frysere, var skadelige for ozonlaget. Gassene ble derfor forbudt i mange land. I stedet begynte man å produsere stoffgruppen som kalles hydrofluorkarboner, eller HFK. Det viste seg imidlertid at HFK-ene er svært sterke klimagasser.

Bruken av disse gassene vokser og utgjør en stadig større andel av globale klimagassutslipp. I 2016 ble de tatt inn i Montreal-protokollen – en internasjonal miljøavtale som opprinnelig ble opprettet for å fase ut bruken av de ozonnedbrytende stoffene. Avtalen inneholder en plan for nedtrapping av bruken av HFK.

Klimaanlegg største utslippskilde

Utslipp av HFK-gasser brukt som kjølemedium utgjorde om lag 95 prosent av de samlede HFK-utslippene i fjor. Det aller meste er utslipp fra klimaanlegg i biler og i store bygninger som kontorbygg, sykehus o.l.. De resterende 5 prosentene skyldes bruk av HFK-gasser i isolasjonsmaterialer, brannslukningsapparater, inhalatorer (medisiner) og diverse sprayflasker.

Oppbremsing i utslippsveksten

Forbruket av produkter som inneholder kjølemedier øker. For eksempel har de fleste biler i dag klimaanlegg, samtidig som antall biler er i vekst. Varmepumper er et annet eksempel på et produkt som stadig flere eier, og som inneholder HFK-gasser.

På tross av stadig økt etterspørsel av slike produkter, er den voldsomme veksten i utslippene fra 90-tallet, dempet. Utslippene av HFK gikk ned i 2015 for første gang siden de ble tatt i bruk. I 2016 gikk utslippene imidlertid opp igjen som følge av økt import av HFK-gasser og produkter som inneholder disse. Oppbremsingen av utslippsveksten henger sammen med innføringen av importavgift på HFK-gasser i 2003. Størrelsen på importavgiften gjenspeiler hvor sterk klimagass den enkelte HFK er. 

Figur 1

Infografikk Utslipp av klimagasser, 2016, foreløpige tall. Klikk på bildet for større versjon.

Kontakt