Vekst for avfallsbransjen

Publisert:

Omsetningen for bedrifter innenfor vannforsyning, avløps- og renovasjonsvirksomhet gikk opp 7 prosent fra 2014 til 2015.  Mye av veksten skyldes materialgjenvinning.

Avfallshåndtering stod for om lag 92 prosent av omsetningen på totalt 24,4 milliarder kroner. Innenfor avfallshåndtering kom 11,3 milliarder av omsetningen fra materialgjenvinning som opplevde en vekst på 14,1 prosent fra året før. Innsamling av avfall stod for 8,2 milliarder av omsetningen, og behandling og disponering av avfall omsatte for nesten 2,8 milliarder kroner.

Figur 1. Omsetning etter næring. Bedrift

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
36 Vannforsyning 469 419 416 419 406 422 471 490
37 Håndtering av avløpsvann 1084 960 1005 1191 1229 1178 1327 1379
38.1 Innsamling av avfall 8148 7570 8460 9060 8593 8620 8771 8206
38.2 Behandling og disponering av avfall 2091 2184 2503 2253 2416 2671 2133 2771
38.3 Materialgjenvinning 7815 6006 7929 8939 9344 9230 9928 11324
39 Miljørydding og miljørensing 142 247 413 398 378 204 139 183

Økt verdiskapning

Den totale verdiskapningen for bedriftene, målt i bearbeidingsverdi til faktorpriser for vann, avløp og renovasjon, var på om lag 7,8 milliarder kroner i 2015. Dette er 10 prosent mer enn året før. Fortsatt var hovednæringen avfallshåndtering den største bidragsyteren med en verdiskapning på 6,9 milliarder kroner.

Flere sysselsatte

Også bedriftenes sysselsetting økte fra 2014 til 2015, opp 5,2 prosent. Innenfor avfallshåndtering var det vekst både for næringshovedgruppene behandling og disponering av avfall og materialgjenvinning med henholdsvis 200 og 311 flere sysselsatte.

Figur 2. Sysselsatte etter næring. Bedrift

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
36 Vannforsyning 597 327 332 332 328 355 391 408
37 Håndtering av avløpsvann 781 634 675 749 751 710 771 796
38.1 Innsamling av avfall 4380 3880 4165 4138 4018 4011 4101 4001
38.2 Behandling og disponering av avfall 778 763 826 697 763 776 653 853
38.3 Materialgjenvinning 1981 1887 2030 2140 2124 2190 2477 2788
39 Miljørydding og miljørensing 65 69 100 102 111 98 100 90

Nytt datagrunnlag for sysselsetting

Strukturstatistikken er fra og med 2015 basert på et nytt datagrunnlag for lønnstakere. Hovedkilden fram til og med 2014 var NAVs Arbeidstakerregister (Aa-registeret). I 2015 ble rapporteringen til NAV til dette registeret samordnet med rapportering av lønns- og personelldata til Skatteetaten og SSB. Det felles rapporteringssystemet kalles a-ordningen. A-ordningen gir generelt et bedre datagrunnlag ved at det er mer korrekt på individnivå, samt at det dekker flere lønnstakerforhold enn Aa-registeret. I Aa-registeret var ikke ansatte som arbeidet mindre enn 4 timer per uke i gjennomsnitt inkludert.

Kontakt