På grunn av vedlikehold kan innholdet på ssb.no være ustabilt fra kl. 17.00. Vi beklager ulempene dette måtte medføre.

Alt innhold for området natur og miljø

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • Avfallsmengdene fortsetter å øke

  Den totale avfallsmengden i Norge økte med 7 prosent fra 2013 til 2014, og har ikke vært større siden SSB begynte med avfallsstatistikk. Dette er en videreføring av trenden for de siste fem årene, med en økning på flere prosent i året.

  Artikkel
 • Stadig mindre utslipp av nitrogenoksider

  I 2015 ble det sluppet ut 134 100 tonn nitrogenoksider (NOx) i Norge, og trenden med stadig reduserte utslipp fortsetter. Utslippene var 5,4 prosent mindre enn i 2014 og godt under forpliktelsen i Gøteborg-protokollen på 156 000 tonn.

  Artikkel
 • 8 prosent av klimagassutsleppa frå jordbruket

  Utsleppa av metan og lystgass frå jordbruket utgjorde litt over 8 prosent av klimagassutsleppa i Noreg i 2014. I 2013 kom 29 prosent av nitrogentilførslane til norskekysten frå jordbruket.

  Artikkel
 • Jordbruk og miljø 2015

  Rapporter 2016/14

  Rapporten kastar lys over status og utvikling i høve til miljømåla for jordbruksnæringa. Årets rapport syner mellom anna at det totale jordbruksarealet i drift vart redusert med 5 prosent til 9,86 millionar dekar i perioden 1999 til 2014. 

  Publikasjon
 • God avfallshåndtering forhindrer klimagassutslipp

  Vi reduserer klimautslipp betydelig ved ikke å legge avfall på avfallsdeponier, viser beregninger Statistisk sentralbyrå har gjort.

  Artikkel
 • Fylkesvise klimagassutslipp beregnet på nytt

  Utslipp av klimagasser fordelt på landets fylker er beregnet på nytt for årene 2009, 2011 og 2013. De fylkesfordelte utslippene utgjør 66 prosent av de nasjonale utslippene fordi ikke alle utslipp lar seg fordele til fylkene.

  Artikkel
 • Utslipp til luft av klimagasser fordelt på kommune

  Notater 2016/04

  Dette notatet dokumenterer analysen som er utført for å beregne utslippene av klimagasser til luft til landets 428 kommuner. Beregningene tar utgangspunkt i de nasjonale utslippene, og målet med analysen har vært å fordele utslippene av klimagasse...

  Publikasjon
 • Bruk av plantevernmidler i jordbruket i 2014

  Rapporter 2016/02

  Det ble brukt plantevernmidler på 34 prosent av arealene som var med i undersøkelsen – en andel som var relativt lik den i 2011. Ser man bort fra eng og beiteareal, ble 94 prosent av jordbruksarealet behandlet.

  Publikasjon
 • Tilgjengelighet i strandsonen og langs vassdrag

  Notater 2015/47

  I 2006 publiserte SSB et notat med tittelen «Bygging i strandsonen» som beskrev en metode for å tallfeste byggeaktiviteten i strandsonen og andelen kystlinje som ligger innenfor 100 meter fra en bygning.

  Publikasjon
 • Kommunale avløp

  Rapporter 2015/53

  Norske avløpsanlegg slapp ut rundt 1 440 tonn fosfor og 18 700 tonn nitrogen i 2014. Utslippene var lavest i Nordsjøen fra Svenskegrensa til Lindesnes på grunn av strengere rensekrav i området.

  Publikasjon
 • Drivstoffeffektivisering – fører det til mindre bruk av olje?

  Økonomiske analyser 4/2015

  Flere land innfører drivstoffeffektivisering i transportsektoren som en del av energi- og klimapolitikken. Bruken av drivstoff synker likevel ikke nevneverdig fordi effektiviseringen gir billigere drivstoff og dermed økt bruk av bil, båt og fly.

  Artikkel
 • Samferdsel og miljø 2015

  Rapporter 2015/34

  I EU er det blitt mindre vanlig å kjøre bil. I Norge har bilbruken økt, men i 2014 ble det brukt mindre energi til transport enn året før. Fra 2008 til 2014 er den norske el-bilparken mer en 20-doblet. Les norsk og internasjonal statistikk om samf...

  Publikasjon
 • Hvilke utslipp dekkes av statistikkene?

  Klimagassutslipp stammer fra mange forskjellige kilder. SSBs statistikk omfatter de menneskeskapte utslippene, og statistikken er enten knyttet til norsk territorium eller til norsk økonomisk aktivitet.

  Artikkel
 • Byer og miljø

  Rapporter 2015/20

  Omtrent en tredjedel av Norges befolkning bor i byene som inngår i «Framtidens byer». Disse byene blir tettere og innbyggerne reiser mer miljøvennlig, men de fleste byene klarer ikke å holde seg innenfor tillatt antall døgn med for mye svevestøv.

  Publikasjon
 • Minifakta om Norge 2015

  Minifakta ble nedlagt med 2015-utgaven.I Minifakta finner du kortfattet informasjon og statistikk om Norge på sentrale områder som blant annet geografi, miljø, styringsform, befolkning, utdanning, reiseliv, energi, utviklingssamarbeid og samfunnsø...

  Publikasjon