Industrien leverer over halvparten til materialgjenvinning

Publisert:

Endret:

I industrien oppsto det 0,9 millioner tonn vanlig avfall i 2015. 58 prosent ble levert til materialgjenvinning, mens 15 prosent havnet på avfallsdeponi.

Statistikken Avfall fra industrien viser at 14 prosent av avfallet ble levert til forbrenning med energiutnyttelse, og bare 1 prosent ble brukt som fyllmasse i 2015. Bruk av avfall som fyllmasser regnes som materialgjenvinning. Det samme gjelder for kompostering og biogassproduksjon.

Figur 1. Industriavfall, etter behandling. 2015

Prosent
Materialgjenvinning 44
Kompostering 3
Biogass 8
Forbrenning 14
Deponering 15
Sorteringsanlegg 8
Fyllmasse 1
Annen type behandling 4

Næringsmiddelindustrien kaster mest

I tillegg til vanlig avfall fra industrien er det også oppstått 500 000 tonn farlig avfall. Farlig avfall er holdt utenom i den videre omtalen av avfall fra industrien i denne artikkelen. Se egen artikkel om farlig avfall.

Til sammenligning kastes det nesten dobbelt så mye vanlig avfall fra alle husholdningene i Norge som fra industrien. Det samme gjelder også for tjenesteytende næringer.

Næringsmiddelindustrien sto for den største andelen av industriavfallet, med om lag 280 000 tonn vanlig avfall. Av dette er 110 000 tonn matavfall. Fra produksjon av mineralprodukter kommer det rundt 100 000 tonn avfall, der den største avfallstypen er betongavfall med 36 000 tonn.

Figur 2

Figur 2. Industriavfall, etter næring. 2015

Metaller materialgjenvinnes

Metaller utgjorde over en tredel av alt avfall som ble levert til materialgjenvinning, og papp og papir omkring 20 prosent. De viktigste avfallstypene som gikk til deponi, var slagg, slam, lett forurensede masser, betong og mineralull. Treavfall og restavfall utgjorde størstedelen av det som gikk til forbrenning med energiutnyttelse.

I underkant av 30 000 tonn avfall fra industrien ble levert til andre land. Om lag en tredjedel av eksporten besto av metaller.

Figur 3. Industriavfall, etter materiale. 2015

Materiale
Plast og isopor 31000
Betong og tegl 39000
Treavfall 66000
Slam 80000
Papir, papp og kartong 88000
Matavfall 117000
Metaller 129000
Rest- og blandet avfall 162000
Andre materialtyper 193000

Kan ikke sammenlignes med tidligere publiserte tall

Tallene er vesentlig endret fra forrige måling som var i 2008. En forskriftsendring i 2008 medførte at en stor del av materialene som tidligere var definert som avfall, nå defineres som biprodukt. Tallene for 2015 er derfor ikke sammenlignbare med tidligere årganger.

 

 

Kontakt