Nedgang i utgifter knyttet til miljøvern

Publisert:

Miljøvernutgiftene i industri, bergverk og utvinning var på nesten 6,7 milliarder kroner i 2016. Dette er hele 17 prosent, eller 1,4 milliarder mindre enn i 2015.

Det er først og fremst investeringene innenfor olje- og gassutvinning som har ført til lavere totale utgifter til miljøverntiltak, viser statistikken Miljøvernutgifter i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning.Olje- og gassutvinnings miljøinvesteringer var i 2016 på 0,6 milliarder, over 1 milliard mindre enn i 2015. Selv om også investeringene totalt i olje- og gassutvinning gikk ned, var nedgangen her ikke like stor som innen miljøverntiltak.

Figur 1. Miljøvernutgifter 2014-2016

Olje- og gassutvinning 2014 Olje- og gassutvinning 2015 Olje- og gassutvinning 2016 Industri og bergverk 2014 Industri og bergverk 2015 Industri og bergverk 2016
Miljøverninvesteringer 1.30 1.66 0.59 0.61 0.55 0.45
Driftsutgifter til miljøvern 2.51 1.60 1.51 4.52 4.26 4.14

Selv om de totale investeringene i miljøverntiltak falt i 2016, var de totale driftsutgiftene både for olje- og gassutvinning og for industri og bergverk på omtrent samme nivå i 2016 som i 2015.

Figur 2. Miljøvernutgifter 2014-2016

2014 2015 2 016
Miljøverninvesteringer 1.91 2.22 1.04
Driftsutgifter til miljøvern 7.04 5.86 5.64

Utgiftene til miljøverntiltak systematiseres etter ulike miljøvernområder. Utgiftene knyttet til hvert enkelt miljøvernområde varierer fra år til år. Avfall og avløp er de to klart største miljøvernområdene i andel av totale utgifter og hadde i 2016 en andel på nesten 76 prosent. 12 prosent av utgiftene dekket tiltak for å redusere utslipp av klimagasser og andre utslipp til luft.

Figur 3. Miljøvernutgifter i industri, bergverk og utvinning etter miljøområde

2014 2015 2016
Biologisk mangfold og landskap 0.08 0.04 0.03
Forskning og utvikling 0.01
Støy og stråling 0.04 0.01 0.01
Andre miljøvernformål 0.52 0.22 0.18
Jord og grunnvann, hav og havbunn 0.44 0.84 0.59
Luft og klima 1.41 1.10 0.80
Avløp eller produksjonsvann 2.82 3.17 2.45
Avfall 3.64 2.70 2.61

 

Kontakt