Alt innhold for området natur og miljø

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • Utslipp av CO2 som følge av budsjettavtalen for 2017. En sammenligning med Miljødirektoratets beregninger

  Notater 2017/18

  I dette notatet sammenlignes beregningene i Holtsmark (2017) med beregningene fra Miljødirektoratet.

  Publikasjon
 • Jordbruk og miljø 2016

  Rapporter 2017/04

  Dei årlege rapportane om jordbruk og miljø har som mål å kaste lys over status og utvikling i høve til miljømåla for jordbruksnæringa. Årets rapport syner mellom anna at talet på jordbruksbedrifter vart redusert med 41 prosent i perioden 1999 til ...

  Publikasjon
 • The Economy of the North 2015

  Statistiske analyser 151

  The objective of The Economy of the North 2015 is to present a comprehensive overview of the economy of the circumpolar Arctic, including the traditional production activities of the indigenous peoples.

  Publikasjon
 • Fylkesvise klimagassutslipp oppdatert

  Artikkel
 • Kostnader og utslipp av CO2 som følge av budsjettavtalen for 2017

  Notater 2017/16

  I dette notatet presenteres anslag på utslippskonsekvensene av 12 prosent konvensjonelt biodrivstoff.

  Publikasjon
 • Oppdaterte arealtal

  Tal for grunnkrinsar, kommunar og fylke er oppdaterte og lagde ut i Statistikkbanken.

  Artikkel
 • Miljøøkonomiske virkemidler

  Notater 2017/10

  Formålet med statistikken er å gi en oversikt over hva vi anser som miljøøkonomiske virkemidler.

  Publikasjon
 • Mest areal til bolig i tettstedene

  Det bebygde arealet utgjør 80 prosent av tettstedene. Halvparten av dette er boligareal. Vegareal dekker 15 prosent, mens arealer til næringsformål opptar 9 prosent.

  Artikkel
 • Bruk av plantevernmidler i veksthus i 2015

  Rapporter 2016/45

  En tredel av arealet med spiselige vekster ble behandlet med kjemiske plantevernmidler minst én gang i løpet av fjoråret. Andelen for arealer med prydplanter var 83 prosent.

  Publikasjon
 • Flere har tilgang til rekreasjonsareal

  Over halvparten av nordmenn bosatt i tettsteder har trygg tilgang til rekreasjonsareal der de bor. Blant barn og ungdom er andelen enda større.

  Artikkel
 • Kommunale avløp 2015

  Rapporter 2016/40

  I 2015 ligger utslippene av fosfor og nitrogen fra kommunale avløpsanlegg på henholdsvis 910 og 15 500 tonn. Sammenlignet med 2002 tilsvarer dette en økning på knapt 1 prosent for fosfor, men hele 31 prosent for nitrogen.

  Publikasjon
 • Færre sandfilteranlegg, flere minirenseanlegg

  I 2015 var det nærmere 330 000 små avløpsanlegg her i landet. Siden 2002 er det blitt rundt 10 000 færre slike anlegg, en reduksjon på 3 prosent. Nedgangen er størst blant slamavskillere med sandfilter som er redusert med hele 43 prosent.

  Artikkel
 • Ingen nedgang i utslipp per produsert krone

  I 2015 var utslipp av klimagasser per produserte krone, såkalt utslippsintensitet, på omtrent samme nivå som året før. Det er første gang siden 2010 at utslippsintensiteten ikke viser en nedgang.

  Artikkel
 • Klimagassutslippene opp 1 prosent i 2015

  I 2015 ble det sluppet ut totalt 53,9 millioner tonn klimagasser fra norsk territorium. Det er 0,6 millioner tonn eller drøyt 1 prosent mer enn året før. Økningen skyldes først og fremst mer utslipp fra olje- og gassutvinning og industri.

  Artikkel
 • Ny beregningsmetode gir økte utslipp

  Nye beregninger for perioden 1990-2015 viser større utslipp enn tidligere anslått. Norge oppfyller likevel sine forpliktelser for utslipp av nitrogendioksid og svoveldioksid. Derimot har Norge ikke nådd målene for utslipp av ammoniakk og ikke-meta...

  Artikkel