«Dieseljukset» ga betydelig oppjusterte utslipp

Publisert:

Utslippene fra dieseldrevne personbiler de siste årene er justert opp med opp mot 30 prosent som følge av det såkalte utslippsjukset.

Høsten 2015 ble det avdekket at nyere dieselbiler hadde høyere utslipp av nitrogenoksider (NOX) under virkelig kjøring enn det som til da var målt i laboratorietester. Også faktorene SSB har brukt for utslipp av NOX har på grunn av dette vært for lave i forhold til virkelige utslipp.

I årets publisering av statistikk over utslipp av forsurende gasser og ozonforløpere er det tatt i bruk nye oppdaterte faktorer for NOX fra veitrafikk.

Oppjusterte utslipp siden forrige beregning

Som følge av de oppdaterte utslippsfaktorene er utslippene av NOX fra dieseldrevne personbiler oppjustert med nesten 30 prosent i 2015 i forhold til fjorårets beregninger. I 2013 og 2014 er de tilsvarende utslippene rundt 25 prosent høyere enn i tidligere beregnet, og videre avtar effekten av endrede utslippsfaktorer gradvis bakover i tid.

Det er hovedsakelig dieselbiler av nyere årsmodeller som er rammet av jukset, og følgelig er det liten endring i NOX-utslippene fra bensinkjøretøy og tunge dieselkjøretøy, samt eldre dieselbiler. Figur 1 viser effekten av å ta i bruk de nye faktorene for dieselbiler. Den kraftige økningen i utslipp siden 1990 skyldes at antallet dieselbiler har økt mye

Figur 1. Utslipp av NOx fra dieseldrevne personbiler

Gammel beregning Ny beregning
1990 0.79 0.79
1991 0.82 0.82
1992 0.87 0.87
1993 0.97 0.97
1994 1.09 1.09
1995 1.17 1.17
1996 1.30 1.30
1997 1.41 1.41
1998 1.45 1.45
1999 1.53 1.54
2000 1.66 1.66
2001 1.84 1.85
2002 2.15 2.16
2003 2.51 2.51
2004 3.00 3.01
2005 3.70 3.75
2006 4.48 4.61
2007 5.73 6.01
2008 6.35 6.83
2009 6.75 7.47
2010 7.42 8.41
2011 8.14 9.56
2012 9.07 11.02
2013 9.56 11.90
2014 9.87 12.45
2015 9.94 12.83
2016 13.00

Figur 2 viser utslippene av NOX fra veitrafikk sammenlignet med de andre utslippskildene. Samlet er utslippene av NOX fra veitrafikken for 2015 omtrent 10 prosent høyere enn ved forrige beregning. Selv om veitrafikk er en viktig kilde for utslipp av NOX, ligger utslippene i 2015 og 2016, i likhet med i fjorårets beregning, lavere enn målene i Gøteborg-protokollen, som er 23 prosent reduksjon i forhold til 2005-nivå. Utslipp av NOX fra veitrafikk er likevel, i større grad enn de andre kildene, av interesse for lokal luftforurensning, i tillegg til nasjonale utslipp.

Figur 2. Utslipp av NOx, etter kilde

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Andre kilder 55.46 51.61 49.16 51.19 56.03 57.11 60.21 60.55 56.71 60.36 55.24 56.39 53.86 54.94 54.52 51.74 49.54 50.76 49.84 43.74 49.59 48.38 46.30 45.09 44.42 44.21 44.21
Skip og båter 54.29 51.61 52.34 55.30 53.47 54.75 58.56 63.61 67.64 70.84 63.44 60.37 58.88 58.76 58.94 57.06 57.42 57.81 51.55 53.25 53.91 51.16 49.65 41.22 32.29 31.44 32.58
Stasjonær forbrenning i olje- og gassvirksomhet 25.51 27.26 28.73 29.92 32.30 33.28 37.90 40.51 41.46 38.48 41.39 43.47 43.71 43.93 45.74 49.20 47.87 48.82 48.51 47.48 47.98 49.05 47.57 47.50 49.51 47.54 45.35
Nox-utslipp fra veitrafikk - ny beregning 64.68 63.09 62.67 60.19 60.01 59.20 57.45 57.99 55.65 53.68 51.54 49.44 47.60 46.39 45.89 47.62 47.34 48.27 46.52 42.87 39.92 38.67 38.32 37.43 35.34 33.06 31.10
Nox-utslipp fra veitrafikk - gammel beregning 64.70 63.11 62.69 60.22 60.04 59.24 57.50 58.04 55.70 53.74 51.60 49.50 47.66 46.45 45.95 47.65 47.28 47.93 45.98 42.19 38.89 37.20 36.35 35.07 32.87 30.13

Nye NOx-faktorer tatt i bruk i beregningsmodellen

Endringene i NOX-faktorene er tatt inn i utslippsberegningene gjennom en oppdatering av modellen SSB bruker til å beregne utslipp fra veitrafikk, HBEFA.

Under utviklingen av de nye faktorene er det tatt større hensyn til blant annet omgivelsestemperatur og dens påvirkning på NOX-utslippet. Det er i tillegg brukt en blanding av utslippsmålinger ved virkelig kjøring (kjøring på vanlige veier under virkelige forhold) og laboratorietester, i stedet for kun laboratorietesting slik det ble gjort tidligere.

Også ammoniakkutslippene er oppjustert

Nye utslippsfaktorer fra EMEP/EEA Guidebook 2016 er tatt i bruk i beregningen av utslipp av ammoniakk (NH3) fra bruk av kunstgjødsel. Dette har medført en økning i de samlede utslippene av ammoniakk på mellom 6 og 13 prosent i årene 1990-2015.

Kontakt