Publikasjon

Rapporter 2018/02

Significant and plausible futures

Global surroundings of Norway’s climate strategies

Denne publikasjonen er kun på engelsk.

Åpne og les publikasjonen i PDF (1.6 MB)

Hvordan vil fremtidens globale utvikling påvirke utformingen og utfallet av norsk klimapolitikk fremover?

Rapporten beskriver arbeidsprosessen og resultatene fra et arbeidsseminar om scenarioer i juni 2017, der 18 forskere og eksperter deltok. Formålet var å spenne ut noen alternative scenarioer for verdens utvikling fremover. Spørsmålet scenarioene er ment å svare på er hvilke fremtidige eksterne drivere som vil ha særlig innvirkning på hvordan utformingen og utfallet av Norges klimapolitikk blir i perioden 2020-2050.

Arbeidet resulterte i fire internt konsistente fortellinger om fremtidens globale utvikling, beskrevet ved deres sosiale, økonomiske, teknologiske og politiske trekk, samt hvordan dette kan tenkes å virke inn på Norges klimastrategi.

Scenarioene vil bli benyttet i det videre arbeidet innenfor forskningsprosjektet SMART PATHS som grunnlag for å kvantifisere globale scenarioer. Scenarioene vil så brukes til å simulere hvor robuste ulike klimastrategier for Norge vil være under ulike antakelser om den globale utviklingen. Resultatene fra det kvalitative scenarioarbeidet har også nytte i kraft av seg selv. Til sammen representerer de en logisk sammenstilling av mulige utfall for viktige og usikre drivkrefter. Både forskere og andre eksperter som arbeider med omstillingen mot lavutslippssamfunnet vil ha nytte av slike konsistente beskrivelser av mulige fremtider.

Forfattere: Taran Fæhn og Per Espen Stoknes

Les mer om publikasjonen