Avløp og kloakk på kartet

Publisert:

Statistisk sentralbyrå har laget en enkel visualisering av landets avløpsanlegg på kart. Visualiseringen illustrerer tydelig skillet mellom mye høygradig biologisk og/eller kjemisk rensing på Østlandet og i Trøndelag, og overvekt av mekanisk rensing i de øvrige deler av landet.

Kartet er vist nedenfor og omfatter avløpsanlegg av størrelsen 50 personekvivalenter (pe) eller større, viser nye tall i Utslipp og rensing av kommunalt avløp.

Figur 1

Figur 1. Avløpsanlegg (50 pe eller større) i Norge etter kapasitet og renseprinsipp. 2016

Kartet viser videre en del naturbaserte anlegg i indre deler av Østlandet (blant annet i Hedmark og Oppland) og at der er en del spredte urensete utslipp langs kysten fra Vestlandet til Finnmark.

55 prosent oppfyllelse av rensekrav

Oppfyllelse av rensekrav utgjør en viktig del med det å drifte et avløpsanlegg, og statistikken viser at av de 4,5 millioner innbyggere som i 2016 var tilknyttet et avløpsanlegg 50 pe eller mer, så hørte 55 prosent av dem inn under et anlegg som oppfylte rensekravene. 33 prosent oppfylte ikke rensekravene, mens 12 prosent av tilknytningen hadde ukjent oppfyllelse (skyldes manglende grunnlagsdata).

Figur 2. Oppfyllelse av rensekrav for innbyggere tilknyttet store avløpsanlegg (50 pe eller mer) etter kapittel 13 og 14 iht. forurensningsforskriften. Fylke. 2016. Antall tilknyttede innbyggere

Oppfyllelse av rensekrav ukjent Rensekrav ikke oppfylt Rensekrav oppfylt
Finnmark Finnmárku 12871 20538 29023
Troms Romsa 13491 53919 70258
Nordland 62156 34920 83135
Nord-Trøndelag 8509 53210 46434
Sør-Trøndelag 10442 91486 156894
Møre og Romsdal 79514 24234 104119
Sogn og Fjordane 11476 21930 39071
Hordaland 134915 171079 103322
Rogaland 46437 304507 61908
Vest-Agder 1182 92222 64699
Aust-Agder 18221 10864 70534
Telemark 31984 86447 27981
Vestfold 635 106029 115487
Buskerud 5499 84478 140446
Oppland 791 69622 68403
Hedmark 8998 28175 98732
Akershus og Oslo 75825 79052 1102752
Østfold 269 151563 116381

I tilknytning til statistikken på oppfyllelse av rensekrav har det også blitt laget egne sammenstillinger av anlegg som sorterer under henholdsvis kapittel 13 og 14 i Forurensningsforskriften. Av totalt 2 685 avløpsanlegg 50 pe eller større så hører 2 335 av dem inn under kapittel 13 («små tettbebyggelser») og 350 utgjør kapittel 14-anlegg («store tettbebyggelser»). Generelt er rensekravene noe strengere for kapittel 14-anleggene.

Dersom avløpsvann fra to eller flere tettbebyggelser, som nevnt i første ledd, samles opp og føres til ett felles renseanlegg eller utslippssted, regnes tettbebyggelsene som én tettbebyggelse.]

Tre av fem personer tilknyttet anlegg med høygradig rensing

I 2016 var 62 prosent av landets innbyggere tilknyttet høygradige renseanlegg, det vil si at avløpsvannet renses biologisk og/eller kjemisk.

Figur 3. Andel av befolkingen tilknyttet ulike typer avløpsanlegg. Fylke. 2016

Små anlegg (under 50 pe) - direkte utslipp (urenset) Små anlegg (under 50 pe) - annen rensing Små anlegg (under 50 pe) - slamavskiller, tett tank eller kunstig våtmark ("septik") Små anlegg (under 50 pe) - minirenseanlegg Store anlegg med direkte utslipp (urenset) Store anlegg med mekanisk, naturbasert eller annen type rensing Store anlegg med høygradig rensing
Finnmark Finnmárku 1917 36 12401 104 17258 39358 5816
Troms Romsa 9051 4 35767 143 6867 125212 5589
Nordland 6526 537 68952 673 34660 141495 4056
Nord-Trøndelag 302 3593 29087 1000 85 35327 72741
Sør-Trøndelag 722 171 45056 1924 1523 220471 36828
Møre og Romsdal 3228 180 58035 288 20841 172079 14947
Sogn og Fjordane 2792 17 37455 313 3304 52930 16243
Hordaland 2274 250 87797 3856 11408 199364 198544
Rogaland 1566 152 41443 1942 16840 121472 274540
Vest-Agder 298 97 20338 1734 0 17262 140841
Aust-Agder 578 121 20651 1851 0 82 99537
Telemark 464 316 28361 1389 0 517 145895
Vestfold 40 64 26897 2962 0 340 221811
Buskerud 78 197 38655 1866 0 1985 228438
Oppland 44 823 68135 878 0 1923 136893
Hedmark 646 203 58094 1402 0 8007 127898
Akershus og Oslo 617 3573 34201 13497 0 5 1257624
Østfold 53 357 17535 10686 0 366 267847
Resten av landet 28378 4940 415993 10243 112786 1107708 629304
Nordsjøfylkene 2818 5751 312867 36265 0 30487 2626784
Hele landet 31196 10691 728860 46508 112786 1138195 3256088

Høygradig rensing, i motsetning til mekanisk avløpsrensing, innebærer en større evne til å rense ut forurensende stoffer fra avløpsvannet før utslipp ved renseanleggene. Spesielt gjelder dette fosfor og organisk materiale, men også andre typer forurensning.

22 prosent av innbyggerne var tilknyttet mekanisk eller annen type rensing, 2 prosent hadde urensede utslipp, mens de resterende 14 prosentene av befolkningen var tilknyttet små avløpsanlegg (mindre enn 50 pe) med dels varierende type rensing.

1 014 tonn fosfor i 2016

For landet sett under ett er utslippene av fosfor fra kommunale avløpsanlegg, som er på 50 pe eller større, beregnet til 1 014 tonn i 2016. Målt per tilknyttet innbygger utgjør dette utslippet 0,23 kilo fosfor per år.

Figur 4

Figur 4. Totalt utslipp av fosfor (tonn TOT-P) og utslipp per tilknyttet innbygger (kg/innbygger) for ulike kyststrekninger. 2016

Dersom vi også legger til estimert utslipp fra lekkasje på ledningsnettet (150 tonn) og små anlegg (360 tonn), utgjør totalen fra avløpssektoren om lag 1 530 tonn fosfor. Til sammenligning viser SSBs gjødselundersøkelse at det i form av mineral- og husdyrgjødsel i 2013 ble tilført 15 200 tonn fosfor på norske jordbruksareal. I et ressursperspektiv, ville i en ideell verden med bedre ressursutnyttelse, dagens fosforutslipp fra norsk avløpssektor ha dekt litt i overkant av 10 prosent av fosforbehovet i norsk landbruk.

Renseeffekten på norske avløpsanlegg i 2016 er i snitt beregnet til 67 prosent av tilført mengde fosfor. Regionalt er renseeffekten generelt høyere i fylkene på Østlandet og i Trøndelag, hvor rensekravene også er strengere og resipient kapasiteten mindre ovenfor kloakk- og avløpsforurensninger.

4,8 prosent økning i kostnadene

I 2016 utgjorde kommunenes årskostnader for avløpstjenesten om lag 7,3 milliarder kroner. Dette utgjør en økning på 4,8 prosent sammenlignet med 2015. Kommunenes kostnader knyttet til avløpstjenester består av kapitalkostnader og driftskostnader, og økte årskostnader skyldes økning i begge.

Figur 5. Fordeling av finansiell dekningsgrad og selvkostgrad. 2016

Finansiell dekningsgrad Selvkostgrad
Oppgave mangler 6 6
0 - 70 5 2
71 - 90 18 5
91 - 100 24 86
101 - 110 23 0
111 - 120 12 0
121 - 130 7 0
Over 130 5 0

Gebyrsatsene på avløpstjenesten fastsettes av den enkelte kommune etter prinsippet om selvkost. Lokale forhold som bosettingsmønster, topografi, innslag av fast fjell, behov for pumpestasjoner og krav til rensing kan være med på å forklare variasjonene mellom kommunene.

I en del kommuner var gebyrinntektene i 2016 høyere enn gebyrgrunnlaget, og cirka 51 prosent av befolkningen bor i kommuner med finansiell dekningsgrad på over 100 prosent. Samtidig har 86 prosent av kommunene en selvkostgrad på mellom 91 og 110 prosent, og 96 prosent av befolkningen bor i disse kommunene. Dette viser at en stor andel av befolkningen bor i kommuner hvor kostnadene på avløpsområdet dekkes av gebyrinntekter. Kommunene skal benytte et eventuelt overskudd til avsetning til fond eller dekning av eventuelt tidligere framført underskudd.

Kontakt