Avfallet opp 50 prosent siden 2006

Publisert:

Siden 2006 har avfallsmengdene fra tjenesteytende næringer økt med 50 prosent, mens verdiskapingen fra næringene har økt 24 prosent. Fra 2015 til 2016 gikk derimot avfallet ned 0,1 prosent.

Fra 2015 til 2016 holdt avfallsmengden fra tjenesteyterne seg stabil på 2,18 millioner tonn. Dette utgjør om lag 20 prosent av alt avfallet i Norge.

Figur 1. Andel avfall fra tjenesteytende næringer¹

Tjenesteyt. næringer 20 % Øvrige næringer 80 %
Prosent 20.00 80.00
¹Unntatt 46.77- Engroshandel med avfall og skrap, 49- Landtransport og rørtransport, 68- Omsetning og drift av fast eiendom, 81.109- Andre kombinerte tjenester tilknyttet eiendomsdrift

Kategorien «blandet avfall» er fortsatt den dominerende delen av avfallet fra disse næringene, med en andel på 48 prosent. Det blandede avfallet har utgjort om lag halvparten av alt avfallet de siste årene og er på drøye en million tonn.

Siden 2006 har avfallsmengdene i tjenesteytende næringer økt med 50 prosent. Til sammenlikning økte verdiskapningen for næringene, målt i produksjon i basisverdi og faste 2005-priser, med 24 prosent i samme tidsrom. At avfallsmengdene har økt mer enn dobbelt så mye som produksjonen over dette tidsrommet indikerer at de tjenesteytende næringene har blitt mindre avfallseffektive det siste tiåret. Det siste året, derimot, har verdiskapningen for de tjenesteytende næringene økt med én prosent uten at avfallsmengdene har økt.

Figur 2. Utvikling i avfallsmengder og produksjon for tjenesteyterne¹ 2006-2016

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Produksjon 1.00 1.05 1.08 1.06 1.09 1.12 1.16 1.18 1.21 1.23 1.24
Avfallsmengder 1.00 1.08 0.87 0.95 1.01 1.34 1.38 1.42 1.50 1.50
¹Unntatt 46.77- Engroshandel med avfall og skrap, 49- Landtransport og rørtransport, 68- Omsetning og drift av fast eiendom, 81.109- Andre kombinerte tjenester tilknyttet eiendomsdrift

Mye avfall fra varehandelen

Av de ulike tjenesteytende næringene var det varehandelen, inkludert reparasjon av motorvogner, som bidro mest til de totale avfallsmengdene i 2016. Varehandelen bidro med 830 000 tonn avfall, eller 38 prosent av alt avfall i tjenesteytende næringer. Deretter kommer helse- og sosialtjenester og forretningsmessig tjenesteyting, med henholdsvis 13 og 11 prosent av de totale avfallsmengdene.

Figur 3

Figur 3. Avfall fra tjenesteytende næringer¹ og andel rene avfallsfraksjoner, etter næringshovedområde. 2016

Dersom en ser på hvilke næringer som har mest avfall per sysselsatt er det fortsatt varehandelen som har størst avfallsmengde, med 2,3 tonn per sysselsatt. Deretter følger forretningsmessig tjenesteyting og transport og lagring på andre- og tredje plass, med hhv 1,9 og 1,6 tonn avfall per sysselsatt.

Mengdene annet avfall øker mest og betong avtar mest

Til tross for at de totale avfallsmengdene er stabile fra 2015 til 2016, er det visse avfallstyper som øker noe. Den avfallstypen som har prosentvis størst vekst er slam med hele 33 prosent. I mengder utgjør dette imidlertid ikke mer enn 3 000 tonn. I mengder er det farlig avfall og blandet avfall som øker mest, begge med drøyt 20 000 tonn.

Figur 4

Figur 4. Avfall fra tjenesteytende næringer fordelt på materialtype¹

Andre avfallstyper har nedgang i mengder fra 2015 til 2016. Avfallstypene med prosentvis størst nedgang er plast etterfulgt av annet avfall, med en reduksjon på henholdsvis 34 og 22 prosent.

Figur 5

Figur 5. Avfall fra tjenesteytende næringer, fordelt på materialtype. 2016

Tjenesteytende næringer

Tjenesteytende næringer er en samlebetegnelse på næringene G-U i Standard for næringsgruppering (SN2007). Statistikken dekker næringshovedområdene G-S, med unntak av 46.77- Engroshandel med avfall og skrap, 49- Landtransport og rørtransport, 68- Omsetning og drift av fast eiendom, 81.109- Andre kombinerte tjenester tilknyttet eiendomsdrift.

Usikkerhet i tallene

Beregningene for denne statistikken er basert på kunderegistre fra et utvalg avfallsinnsamlere. Noen kunder har trolig levert enkelte rene avfallsfraksjoner til avfallsinnsamlere utenfor utvalget, eller til mottakere utenom avfallsbransjen. Den totale avfallsmengden og mengden rene avfallsfraksjoner kan dermed være beregnet noe for lavt, mens andelen blandet avfall kan være noe for høy.

Kontakt