21057
/natur-og-miljo/statistikker/klimagassn/arkiv
21057
Rekordhøye klimagassutslipp bekreftet
statistikk
2009-02-09T10:00:00.000Z
Natur og miljø
no
klimagassn, Utslipp til luft, luftforurensning, klimagasser (for eksempel CO2, CH4, N2O), kildefordelt utslipp (for eksempel olje- og gassutvinning, veitrafikk, luftfart), utslipp etter næring (for eksempel energisektoren, industri, primærnæringer)Forurensning og klima, Natur og miljø
false

Utslipp til luft1990-2007

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Rekordhøye klimagassutslipp bekreftet

Nye beregninger bekrefter konklusjonen fra tidligere: Norges klimagassutslipp var i 2007 de høyeste noen gang, hele 3 prosent mer enn året før og nesten 11 prosent mer enn i 1990. Det foreligger nå detaljerte tabeller over norske utslipp av klimagasser i 2007.

Utslipp av klimagasser. 1990-2007*. Indeks 1990=1,0

De samlede norske utslippene av klimagasser gikk kraftig opp i 2007 og endte på 55,1 millioner tonn CO2-ekvivalenter. Det er 1,6 millioner tonn, eller 3 prosent, mer enn i 2006, viser beregninger Statistisk sentralbyrå (SSB) har gjort i samarbeid med Statens forurensningstilsyn (SFT). Oppgangen skyldtes først og fremst store utslipp fra det nye LNG-anlegget på Melkøya, som førte til at utslippene fra olje- og gassvirksomheten økte med 10,5 prosent. Fortsatt vekst i veitrafikk, skipsfart og andre mobile kilder bidro også til høyere utslipp. I tillegg gikk utslippene fra landbruket opp med 2,1 prosent fra 2006 til 2007 på grunn av flere husdyr og noe mer bruk av kunstgjødsel. Denne kilden har likevel lavere utslipp enn i 1990.

Mindre fra industri, oppvarming og avfall

Satsing på miljøteknologi ved produksjon av mineralgjødsel, mindre bruk av fyringsoljer til oppvarming og bedre avfallshåndtering gjorde at utslippene gikk betydelig ned i disse sektorene fra 2006 til 2007. Mindre bruk av fyringsolje skyldtes først og fremst lavere strømpriser i 2007 i forhold til året før, og det resulterte i en utslippsreduksjon på hele 12,1 prosent fra fyring og annen stasjonær forbrenning (inkluderer ikke forbrenning i industrien og olje- og gassvirksomheten). I tillegg er det en trend at stadig flere benytter strøm i stedet for fossilt brensel til oppvarming. Lavere utslipp fra avfallsanleggene skyldes at mindre organisk avfall ble lagt på fyllingene.

Utslipp av klimagasser, etter kilde. 2007*, prosentvis endring 2006-2007* og 1990-2007*. Mill. tonn CO2-ekvivalenter
  2007 Prosentvis endring
2006-2007
Prosentvis endring
1990-2007
I alt 55,1 3,0 10,8
Industri 14,7 -2,3 -24,3
Olje- og gassvirksomhet 14,4 10,5 91,6
Veitrafikk 10,3 2,4 33,3
Landbruk 4,3 2,1 -2,8
Skipsfart (fiske og innenriks) 3,8 3,9 11,8
Andre mobile utslipp 3,5 8,8 45,0
Fyring og annen stasjonær forbrenning 1,7 -12,1 -35,6
Avfall 1,4 -1,4 -23,8
Andre utslipp 1,0 5,9  151,7
Kilde:  Utslippsregnskapet til Statistisk sentralbyrå og Statens forurensningstilsyn.

Utslipp av klimagasser, etter kilde. 1990-2007*. Millioner tonn CO2-ekvivalenter

Siden publiseringen av foreløpige utslippstall for 2007 (13. mai 2008) foreligger mer statistikk, blant annet for energi og landbruk. Med utgangspunkt i dette er nye beregninger foretatt, og tallene som publiseres nå har lavere usikkerhet og er gitt på mer detaljert nivå. Det norske utslippsregnskapet er utarbeidet av Statistisk sentralbyrå (SSB) i nært samarbeid med Statens forurensningstilsyn (SFT).

Mer informasjon om utslippsendringene finnes i rapporten «Utslipp av klimagasser i Norge» .

Utslippstall for forsurende gasser og miljøgifter også publisert

Utslipp av NMVOC, nitrogenoksider og ammoniakk.

Utslipp til luft av tungmetaller og organiske miljøgifter

Dokumentasjon av utslippsregnskapet

The Norwegian Emission Inventory. Documentation of methodologies for estimating emissions of greenhouse gases and long-range transboundary air pollutants (Rapport 2008/48)

I mai 2009 publiseres foreløpige utslippstall for 2008 på www.ssb.no .

Tabeller:

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB