279195
/nasjonalregnskap-og-konjunkturer/statistikker/knr/maaned
279195
Fortsatt svak vekst i Fastlands-BNP
statistikk
2017-02-09T08:00:00.000Z
Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
knr, Nasjonalregnskap, bruttonasjonalprodukt, BNP, verdiskaping, bruttoprodukt etter næring, bruttoinvesteringer, konsum i husholdninger, konsum i ideelle organisasjoner, offentlig konsum, vareproduksjon, tjenesteproduksjon, eksport, import, lønnskostnader, sysselsetting, timeverk, oljeinvesteringer, fastlands-NorgeNasjonalregnskap, Nasjonalregnskap og konjunkturer
false
Kvartalsvis nasjonalregnskap gir tall for norsk økonomi. BNP Fastlands-Norge hadde en sesongjustert volumvekst på 0,3 prosent i 4 kvartal 2016.

Nasjonalregnskapdesember 2016

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Fortsatt svak vekst i Fastlands-BNP

Veksten i bruttonasjonalprodukt (BNP) for Fastlands-Norge var på 0,3 prosent i 4. kvartal 2016, svakt opp fra 3. kvartal. Utviklingen gjennom 2016 tok seg klart opp fra året før, men som årsgjennomsnitt økte BNP Fastlands-Norge bare med 0,8 prosent i fjor.

Makroøkonomiske hovedstørrelser. Sesongjustert volumendring fra foregående periode1
20161. kvartal 20162. kvartal 20163. kvartal 20164. kvartal 2016
1Tall fra og med 2015 er foreløpige.
Bruttonasjonalprodukt1,01,4-0,1-0,61,1
Bruttonasjonalprodukt Fastlands-Norge0,80,30,50,10,3
Petroleumsvirksomhet og utenriks sjøfart1,86,1-2,3-3,24,3
Innenlandsk sluttanvendelse1,82,6-0,2-1,01,3
Konsum i husholdninger og ideelle organisasjoner1,60,30,40,00,7
Konsum i offentlig forvaltning2,30,60,70,50,5
Bruttoinvestering i fast realkapital0,50,50,21,20,6
Eksport i alt-1,2-1,1-1,10,4-1,3
Import i alt0,31,6-1,8-0,5-1,5
 
Sysselsatte personer0,10,00,10,10,1
Utførte timeverk0,30,1-0,10,30,2

Det største bidraget til veksten i Fastlands-BNP i 4. kvartal i fjor kom fra bygg- og anleggsvirksomheten. Aktivitetsveksten i næringen har vært meget høy gjennom de to siste årene, og sesongjusterte tall viser at bruttoproduktet økte med 1,7 prosent i 4. kvartal. For året samlet økte produksjonen i bygg og anlegg med 3,7 prosent.

Sesongjusterte tall viser en svak produksjonsøkning i industri og bergverk i 4. kvartal etter en kontinuerlig nedgang siden 3. kvartal 2014. Det var økning i mange industrinæringer på slutten av fjoråret og størst i farmasøytisk industri og elektronikkindustri, mens svak utvikling i blant annet næringsmiddelindustri trakk ned. Positive tall i 4. kvartal var likevel ikke nok til å demme opp for effekten av den samlede nedgangen tidligere i 2016 og gjennom året før. Totalt falt bruttoproduktet i industri og bergverk med 4,5 prosent fra 2015 til 2016.

Bruttoproduktet i tjenesteytende næringer utenom offentlig forvaltning har stort sett økt gjennom 2016, men i 4. kvartal 2016 med beskjedne 0,2 prosent. Klar vekst i flere næringsgrupper og spesielt hotell- og serveringsvirksomhet bidro til økningen, mens sterk nedgang i tjenester tilknyttet olje- og gassutvinning dempet veksten. Fra 2015 til 2016 økte tjenesteproduksjonen samlet med 0,4 prosent, mens de oljerelaterte tjenestene trakk ned veksten med 0,6 prosentpoeng. Bruttoproduktet i offentlig forvaltning økte med 0,7 prosent i 4. kvartal og med 2 prosent fra 2015 til 2016.

Bruttoproduktet i petroleumsvirksomhet økte med 4,6 prosent i 4. kvartal etter nedgang i de to foregående kvartalene. Dette bidro til at BNP totalt økte 1,1 prosent i dette kvartalet. For året 2016 økte BNP totalt med 1 prosent.

Klar konsumvekst i husholdningene i 4. kvartal

Etter en svak vekst de to foregående kvartalene økte husholdningenes konsum med 0,7 prosent i 4. kvartal. Varekonsumet økte med 0,6 prosent, etter stort sett å ha falt siden 3. kvartal 2015. I 4. kvartal bidro økte bilkjøp til over halvparten av oppgangen i varekonsumet. Tjenestekonsumet vokste også med 0,6 prosent i 4. kvartal, det samme som kvartalet før, men litt mindre enn gjennom første halvår. Som årsgjennomsnitt økte husholdningenes konsum med 1,6 prosent i 2016, mot 2,1 prosent i 2015.

Konsumet i offentlig forvaltning økte med 0,5 prosent i 4. kvartal. Fra 2015 til 2016 økte konsumet med 2,3 prosent.

Høyere investeringer

Bruttoinvesteringene i fastlandsnæringene økte med 2,6 prosent i 4. kvartal og årsgjennomsnittet var 2,8 prosent høyere enn året før. Investeringene i industri og bergverk økte i 4. kvartal etter fall i de to foregående kvartalene. Mye av økningen var i kjemisk råvareindustri. Som årsgjennomsnitt økte investeringene i industri- og bergverk med 4,7 prosent i 2016, etter å ha falt med 7,8 prosent året før. Også investeringene i offentlig forvaltning var klart høyere i 2016 enn i 2015, men de falt i 4. kvartal 2016. Fallet må ses i sammenheng med at forsvaret mottok to kampfly i 3. kvartal og ingen i 4. kvartal.

Husholdningenes investeringer i boliger økte med 2,7 prosent i 4. kvartal etter en kraftig vekst helt fra tidlig i 2015. Boliginvesteringene økte med 9,9 prosent fra 2015 til 2016.

Foreløpige beregninger viser at petroleumsinvesteringene vokste med 3,6 prosent i 4. kvartal 2016 etter en kontinuerlig nedgang siden 3. kvartal 2013. Som årsgjennomsnitt falt disse investeringene i 2016 med 14,7 prosent etter et tilsvarende fall i 2015.

Fortsatt redusert eksport av tradisjonelle varer

Eksporten av tradisjonelle varer falt gjennom hele 2016, og i 4. kvartal var nedgangen hele 8,6 prosent. Utviklingen er svak for mange varegrupper og ser ut til å være svakere enn det produksjonsutviklingen indikerer. Det kan derfor være en viss usikkerhet knyttet til tallene. I følge de foreløpige tallene var det  hovedsakelig raffineringsprodukter som bidro til nedgangen i 4. kvartal, men det var også volumnedgang i eksport av fisk og fiskeprodukter. Samlet for året ser vi at det har vært en markert nedgang i eksport av maskiner og utstyr, og dette bidro sterkt til at eksport av tradisjonelle varer falt med 8,2 prosent fra 2015 til 2016.

Foreløpige beregninger viser at tjenesteeksporten falt med 1,7 prosent i 4. kvartal, blant annet som følge av noe lavere reisetrafikk til Norge etter rekordhøye tall for 3.kvartal. Til tross for en oppgang i eksporten av olje og gass, falt det totale eksportvolumet i 4. kvartal med 1,3 prosent. Som årsgjennomsnitt falt samlet eksport med 1,2 prosent i 2016.

Import av tradisjonelle varer var om lag uendret i 4. kvartal etter en nedgang i de to foregående kvartalene, mens tjenesteimporten økte med 1 prosent. Samlet import av varer og tjenester økte med 0,3 prosent i 2016.

Lav årslønnsvekst

Foreløpige beregninger viser at sysselsettingen økte med 0,1 prosent, eller om lag 3 900 personer i 4. kvartal. Denne svake veksten er i tråd med utviklingen de siste kvartalene i 2016, etter enda svakere sysselsettingsutvikling gjennom 2015. I samme periode økte utførte timeverk med 0,2 prosent. Sysselsettingen og timeverkene økte med henholdsvis 0,1 og 0,3 prosent fra 2015 til 2016.

Den avtakende lønnsveksten som vi har sett de siste årene fortsetter, og beregninger for 2016 viser at den gjennomsnittlige årslønnsveksten var 1,7 prosent. Årslønnsveksten varierer mellom næringsgrupper, og i offentlig forvaltning viser de foreløpige tallene en vekst på 2,4 prosent, mens for industrien var gjennomsnittsveksten 1,6 prosent. Mye av den lave veksten i gjennomsnittlig årslønn kan forklares av reduksjon i antall sysselsatte i bransjer med høyt lønnsnivå, som petroleumsrelatert virksomhet.

Tall for 1. - 3. kvartal 2016 er revidert

I forbindelse med frigiving av tall for 4. kvartal 2016 er ny informasjon innarbeidet for de tre første kvartalene i 2016. Den sesongjusterte volumveksten i BNP for Fastlands-Norge er justert opp med 0,1 prosentpoeng i 2. kvartal og tilsvarende ned i 3. kvartal, sammenlignet med forrige publisering. En oversikt over revisjoner i makroøkonomiske hovedstørrelser fremgår av tabell nr. 48.

For en oversikt over utviklingen i bruttonasjonalprodukt for noen av våre handelspartnere se statistikk fra OECD.

Slik beregnes talleneÅpne og lesLukk

Foreløpige årstall beregnes ved å summere fire kvartaler i kvartalsvis nasjonalregnskap (KNR). Tallene er foreløpige frem til endelig årlig nasjonalregnskap (NR) publiseres i november to år senere. Disse tallene innarbeides deretter som nytt basisår (modellgrunnlag) i KNR. Det vil si at endelige årstall for 2014 er innarbeidet som basisår i KNR fra og med publiseringen av 2. kvartal 2016.

I tidsseriene er tall fra basisår og bakover kjedede volumtall, mens fra basisåret er volumtallene beregnet i faste priser, det vil si i basisårpriser. Les mer i Om statistikken.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB