251295
/nasjonalregnskap-og-konjunkturer/statistikker/knr/maaned
251295
Svak aktivitetsvekst
statistikk
2016-11-15T08:00:00.000Z
Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
knr, Nasjonalregnskap, bruttonasjonalprodukt, BNP, verdiskaping, bruttoprodukt etter næring, bruttoinvesteringer, konsum i husholdninger, konsum i ideelle organisasjoner, offentlig konsum, vareproduksjon, tjenesteproduksjon, eksport, import, lønnskostnader, sysselsetting, timeverk, oljeinvesteringer, fastlands-NorgeNasjonalregnskap, Nasjonalregnskap og konjunkturer
false
Kvartalsvis nasjonalregnskap gir tall for norsk økonomi. BNP Fastlands-Norge hadde en sesongjustert volumvekst på 0,1 prosent i 3. kvartal 2016.

Nasjonalregnskapseptember 2016

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Svak aktivitetsvekst

Sesongjustert BNP for Fastlands-Norge økte 0,2 prosent i 3. kvartal 2016. Dette kom etter en vekst på henholdsvis 0,3 og 0,4 prosent i 1. og 2. kvartal og tilnærmet nullvekst i andre halvår av 2015.

Makroøkonomiske hovedstørrelser. Sesongjustert volumendring fra foregående periode1
20154. kvartal 20151. kvartal 20162. kvartal 20163. kvartal 2016
1Tall fra og med 2015 er foreløpige.
Bruttonasjonalprodukt1,6-1,61,10,0-0,5
Bruttonasjonalprodukt Fastlands-Norge1,1-0,10,30,40,2
Petroleumsvirksomhet og utenriks sjøfart3,7-7,24,6-1,8-3,1
Innenlandsk sluttanvendelse0,70,52,4-0,3-0,6
Konsum i husholdninger og ideelle organisasjoner2,10,50,30,40,0
Konsum i offentlig forvaltning2,10,60,60,70,4
Bruttoinvestering i fast realkapital-3,80,4-0,4-0,22,6
Eksport i alt3,7-2,0-2,1-1,41,1
Import i alt1,64,30,5-2,61,3
 
Sysselsatte personer0,3-0,2-0,10,00,1
Utførte timeverk0,3-0,10,0-0,10,1

Nedgangen i bruttoproduktet i industri og bergverk, som har vart siden inngangen til 2015, fortsatte i 3. kvartal. Fallet var på 1,4 prosent. Nedgangen i 3. kvartal sees i hovedsak i oljerelaterte industrinæringer. Samtidig økte aktiviteten i næringsmiddelindustri og råvarebasert industri

Andre vareproduserende næringer vokste samlet med 0,2 prosent. Nedgang i kraftforsyning dempet veksten, mens bruttoproduktet i bygge- og anleggsnæringen fortsatte å øke fra et allerede høyt nivå. Det var også god vekst i fiskeoppdrett i 3. kvartal. 

De foreløpige tallene viser at bruttoproduktet i tjenesteytende næringer samlet økte med 0,4 prosent. Nedgang i tjenester tilknyttet oljevirksomhet dempet veksten. Veksten var ellers lav for de fleste tjenestenæringene utenom reiselivsområdet. Bruttoproduktet i offentlig forvaltning økte 0,3 prosent i 3. kvartal. 

Bruttoproduktet i utenriks sjøfart og utvinning og rørtransport av olje og gass falt samlet i 3. kvartal, og bidro til at BNP totalt gikk ned med 0,5 prosent.

Svak konsumvekst i husholdningene

Husholdningenes konsum var tilnærmet uendret etter svak vekst også i 2. kvartal. Varekonsumet falt med 0,5 prosent etter en lengre periode med svak utvikling, mens tjenestekonsumet fortsatte å ha klar vekst. Husholdningenes konsum i utlandet økte med hele 2,4 prosent. 

Konsumet i offentlig forvaltning økte med 0,4 prosent, som er litt mindre enn i de to foregående kvartalene. Konsumveksten var høyere i statsforvaltningen enn i kommuneforvaltningen.

Høyere investeringsnivå

Totalt økte bruttoinvesteringene i fast kapital med 2,6 prosent i 3. kvartal i år etter stort sett å ha falt de to siste årene. Foreløpige tall viser nedgang i petroleumsinvesteringene på bare 0,6 prosent, etter et fall på hele 10,3 prosent fra 3. kvartal 2015 til 2. kvartal 2016. Investeringene i produksjonsboring falt, mens plattforminvesteringene økte. 

I Fastlands-Norge økte investeringene med 3,4 prosent i 3. kvartal. Boliginvesteringene vokste med vel 3 prosent og har steget kraftig siden slutten av 2014. Investeringene i fastlandsnæringene økte med 0,8 prosent, og det var fjerde kvartal på rad med vekst. Nivået i 3. kvartal lå vel 5 prosent over nivået fire kvartaler tidligere. Økningen i 3. kvartal var spesielt markert i kraftforsyning. I industrien falt investeringene derimot med 1,3 prosent, etter nedgang også i 2. kvartal. Bruttoinvesteringene i offentlig forvaltning økte med 7,5 prosent. En stor del av denne veksten kan tilskrives leveransen av to nye kampfly i 3. kvartal.

Fortsatt redusert eksport av tradisjonelle varer

Eksporten av tradisjonelle varer falt markert i første halvår. Fallet bremset opp i 3. kvartal og var på 0,7 prosent. Foreløpige beregninger for tjenesteeksporten viser derimot en vekst på 3,8 prosent i 3. kvartal. Om lag en tredel av denne oppgangen er bidrag fra eksport av reiselivstjenester. Eksporten utenom olje og gass økte med 1,4 prosent. Eksporten av olje og gass økte med 0,8 prosent etter nedgang kvartalet før. 

Importen av tradisjonelle varer falt med 0,3 prosent etter markert nedgang foregående kvartal. Dette reflekterer en svak utvikling i importintensiv norsk etterspørsel og bedring i konkurranseevnen. For tjenesteimporten er det foreløpig beregnet en vekst på 0,6 prosent fra 2. til 3. kvartal 2016. 

Svak sysselsettingsutvikling

Foreløpige beregninger viser at sysselsettingen økte med 0,1 prosent, om lag 1500 personer, i 3. kvartal 2016. Dette kommer etter svak utvikling gjennom flere kvartaler. Sammenlignet med 3. kvartal i fjor var det 4000 færre sysselsatte personer. 

I 3. kvartal økte antall utførte timeverk med 0,1 prosent etter tilnærmet flat utvikling i de tre foregående kvartalene. 

Tall for 1. og 2. kvartal 2016 er revidert

I forbindelse med frigiving av tall for 3. kvartal 2016 er ny informasjon innarbeidet for 1. kvartal og 2. kvartal 2016. Volumveksten i BNP for Fastlands-Norge fra 1. halvår 2015 til 1. halvår 2016 er uendret fra forrige publisering, selv om enkeltkomponenter er revidert. Den sesongjusterte utviklingen i BNP Fastlands-Norge er også uendret i 1. og 2. kvartal sammenlignet med forrige publisering. En oversikt over revisjoner i makroøkonomiske hovedstørrelser fremgår av tabell nr. 48.

For en oversikt over utviklingen i bruttonasjonalprodukt for noen av våre handelspartnere se statistikk fra OECD.

Begreper og klassifisering i nasjonalregnskapetÅpne og lesLukk

Utfyllende informasjon om definisjoner av begreper, variabler og klassifisering i nasjonalregnskapet finner du i Om statistikken under definisjoner.

Slik beregnes talleneÅpne og lesLukk

Foreløpige årstall beregnes ved å summere fire kvartaler i kvartalsvis nasjonalregnskap (KNR). Tallene er foreløpige frem til endelig årlig nasjonalregnskap (NR) publiseres i november to år senere. Disse tallene innarbeides deretter som nytt basisår (modellgrunnlag) i KNR. Det vil si at endelige årstall for 2014 er innarbeidet som basisår i KNR fra og med publiseringen av 2. kvartal 2016.

I tidsseriene er tall fra basisår og bakover kjedede volumtall, mens fra basisåret er volumtallene beregnet i faste priser, det vil si i basisårpriser. Les mer i Om statistikken.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB