267267
/nasjonalregnskap-og-konjunkturer/statistikker/knr/maaned
267267
Svak, men økende vekst i fastlandsøkonomien
statistikk
2016-08-31T10:00:00.000Z
Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
knr, Nasjonalregnskap, bruttonasjonalprodukt, BNP, verdiskaping, bruttoprodukt etter næring, bruttoinvesteringer, konsum i husholdninger, konsum i ideelle organisasjoner, offentlig konsum, vareproduksjon, tjenesteproduksjon, eksport, import, lønnskostnader, sysselsetting, timeverk, oljeinvesteringer, fastlands-NorgeNasjonalregnskap, Nasjonalregnskap og konjunkturer
false
Kvartalsvis nasjonalregnskap gir tall for norsk økonomi. BNP Fastlands-Norge hadde en sesongjustert volumvekst på 0,4 prosent i 2. kvartal 2016.

Nasjonalregnskapjuni 2016

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Svak, men økende vekst i fastlandsøkonomien

BNP for Fastlands-Norge økte sesongjustert med 0,4 prosent i 2. kvartal 2016. Dette kom etter nullvekst gjennom andre halvår i fjor, etterfulgt av en økning i 1. kvartal på 0,3 prosent.

Makroøkonomiske hovedstørrelser. Sesongjustert volumendring fra foregående periode1
20153. kvartal 20154. kvartal 20151. kvartal 20162. kvartal 2016
1Tall fra og med 2015 er foreløpige.
Bruttonasjonalprodukt1,61,5-1,31,00,0
Bruttonasjonalprodukt Fastlands-Norge1,10,1-0,10,30,4
Petroleumsvirksomhet og utenriks sjøfart3,77,5-5,84,2-1,4
Innenlandsk sluttanvendelse0,7-0,80,52,1-0,4
Konsum i husholdninger og ideelle organisasjoner2,10,10,50,50,4
Konsum i offentlig forvaltning2,10,40,60,60,6
Bruttoinvestering i fast realkapital-3,80,7-0,6-1,60,1
Eksport i alt3,76,1-2,2-2,7-0,3
Import i alt1,60,52,9-0,9-1,7
 
Sysselsatte personer0,30,0-0,2-0,1-0,1
Utførte timeverk0,3-0,2-0,2-0,3-0,5

Elektrisitetsproduksjonen falt merkbart i 2. kvartal etter sterk oppgang kvartalet før. Fallet bidro til å trekke ned veksten i Fastlands-Norge med 0,1 prosentpoeng.

For industri og bergverk totalt viser de foreløpige sesongjusterte tallene en reduksjon i bruttoproduktet på 0,9 prosent i 2. kvartal 2016. Dette er et noe større fall enn i 1. kvartal, men nedgangen har avtatt klart i styrke sammenlignet med fjoråret. I oljerelaterte industrinæringer er det et blandet bilde av utviklingen: nedgang i noen næringer og oppgang i andre, blant annet i verftsindustrien. Når det gjelder andre vareproduserende næringer, fortsatte den klare veksten i bygge- og anleggsnæringen, mens tradisjonelt fiske og fiskeoppdrett ble noe redusert.

For tjenesteyting var også bildet blandet. De foreløpige tallene viser vekst i blant annet tjenester tilknyttet oljevirksomhet og varehandel. Det var fortsatt stor aktivitet i hotell- og restaurantvirksomhet i 2. kvartal til tross for hotellstreiken i mai. På andre områder, som forretningsmessig tjenesteyting, fortsatte nedgangen. Bruttoproduktet i offentlig forvaltning økte 0,3 prosent i 2. kvartal.

Bruttoproduktet i både utvinning og rørtransport av olje og gass samt utenriks sjøfart gikk ned i 2. kvartal og bidro til at BNP totalt var uendret fra 1. kvartal.

Husholdninger: Moderat konsumvekst – klar økning i boliginvesteringer

Husholdningenes konsum økte med 0,4 prosent i 2. kvartal etter en vekst på 0,6 prosent de to foregående kvartalene. Varekonsumet var uendret fra 1. til 2. kvartal, mens tjenestekonsumet økte. Husholdningenes konsum i utlandet var på tilnærmet samme nivå i 2. kvartal som i kvartalet før.

Husholdningenes investeringer i boliger har steget jevnt siden slutten av 2014 og økte med 2,3 prosent i 2. kvartal 2016.

Konsumet i offentlig forvaltning steg jevnt med 0,6 prosent de tre siste kvartalene og sterkest i statsforvaltningen. Offentlige investeringer økte svakt i 2. kvartal etter nedgang de to foregående kvartalene.

Tilnærmet uendret investeringsnivå

Totalt økte bruttoinvesteringene i fast kapital med 0,1 prosent i 2. kvartal i år etter stort sett å ha falt de to siste årene. Foreløpige tall viser fortsatt nedgang i petroleumsinvesteringene, særlig innen leting og produksjonsboring, mens plattforminvesteringene økte. Det samlede fallet på hele 3,7 prosent var likevel klart mindre enn i 1. kvartal. For Fastlands-Norge var det vekst i investeringene – først og fremst i tjenesteytende næringer. I industrien ble investeringene redusert med 1,2 prosent, etter en klarere nedgang i 1. kvartal.

Svak eksportutvikling

Eksporten av tradisjonelle varer var i volum 0,4 prosent mindre enn i 1. kvartal, etter en markert nedgang i kvartalet før. I likhet med i foregående kvartal bidro eksporten av raffinerte oljeprodukter til nedgangen, noe som trolig ikke er særlig drevet av konjunkturene. Fall også for verkstedprodukter kan ha sammenheng med redusert petroleumsrelatert etterspørsel i utlandet. Den største volumøkningen er å finne for nærings- og nytelsesmidler i tillegg til kjemikalier, kjemiske og mineralske produkter. Dette kan ha sammenheng med bedringen i den kostnadsmessige konkurranseevnen. Det var en nedgang i eksporten av olje og gass på 1,8 prosent. Foreløpige beregninger for tjenesteeksporten viser derimot en vekst på 2,1 prosent i 2. kvartal etter en klar nedgang kvartalet før.

Importen av tradisjonelle varer ble redusert med 2,4 prosent etter nedgang også kvartalet før. Dette reflekterer en svak utvikling i importintensiv norsk etterspørsel og bedring i konkurranseevnen. For tjenesteimporten er det foreløpig beregnet en nedgang på 2,0 prosent fra 1. til 2. kvartal 2016.

Redusert sysselsetting

Foreløpige beregninger viser at sysselsettingen ble redusert med 0,1 prosent i 2. kvartal 2016. Målt i antall personer var nedgangen på vel 3 000. Også for de tre foregående kvartalene viser de foreløpige tallene et liknende sysselsettingsfall. I 2. kvartal gikk antall utførte timeverk ned med 0,5 prosent.

Tall for alle kvartaler tilbake til 1. kvartal 2014 er revidert

I forbindelse med frigiving av tall for 2. kvartal 2016 er basisåret oppdatert med ny informasjon fra endelig nasjonalregnskap for 2014. I tillegg er ny informasjon innarbeidet for alle kvartalene fra og med 1. kvartal 2015. De nye tallene for 2015 viser en vekst i BNP for Fastlands-Norge på 1,1 prosent på årsbasis, som er 0,1 prosentpoeng mer enn det tidligere anslaget. For omtale av revisjoner i andre størrelser se Årlig nasjonalregnskap. Den sesongjusterte veksten i BNP Fastlands-Norge gjennom 2015 er for øvrig lite endret som følge av den nye informasjonen. Veksten i 1. kvartal 2016 er uendret fra forrige publisering.

En oversikt over revisjoner i makroøkonomiske hovedstørrelser fremgår av tabell nr. 48.

For en oversikt over utviklingen i bruttonasjonalprodukt for noen av våre handelspartnere se statistikk fra OECD.

Slik beregnes talleneÅpne og lesLukk

Foreløpige årstall beregnes ved å summere fire kvartaler i kvartalsvis nasjonalregnskap (KNR). Tallene er foreløpige frem til endelig årlig nasjonalregnskap (NR) publiseres i november to år senere. Disse tallene innarbeides deretter som nytt basisår (modellgrunnlag) i KNR. Det vil si at endelige årstall for 2014 er innarbeidet som basisår i KNR fra og med publiseringen av 2. kvartal 2016.

I tidsseriene er tall fra basisår og bakover kjedede volumtall, mens fra basisåret er volumtallene beregnet i faste priser, det vil si i basisårpriser. Les mer i Om statistikken.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB