251293
/nasjonalregnskap-og-konjunkturer/statistikker/knr/maaned
251293
Svak vekst i fastlandsøkonomien
statistikk
2016-05-12T10:00:00.000Z
Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
knr, Nasjonalregnskap, bruttonasjonalprodukt, BNP, verdiskaping, bruttoprodukt etter næring, bruttoinvesteringer, konsum i husholdninger, konsum i ideelle organisasjoner, offentlig konsum, vareproduksjon, tjenesteproduksjon, eksport, import, lønnskostnader, sysselsetting, timeverk, oljeinvesteringer, fastlands-NorgeNasjonalregnskap, Nasjonalregnskap og konjunkturer
false
Kvartalsvis nasjonalregnskap gir tall for norsk realøkonomi. BNP Fastlands-Norge hadde en sesongjustert volumvekst på 0,3 prosent i 1. kvartal 2016.

Nasjonalregnskapmars 2016

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Svak vekst i fastlandsøkonomien

Etter en liten nedgang gjennom 2. halvår i fjor økte BNP for Fastlands-Norge sesongjustert med 0,3 prosent i 1. kvartal 2016. Holdes elektrisitetsproduksjonen utenfor økte BNP for Fastlands-Norge med 0,1 prosent.

Makroøkonomiske hovedstørrelser. Sesongjustert volumendring fra foregående periode1
20152. kvartal 20153. kvartal 20154. kvartal 20151. kvartal 2016
1Tall fra og med 2014 er foreløpige.
Bruttonasjonalprodukt1,60,11,7-1,31,0
Bruttonasjonalprodukt Fastlands-Norge1,00,20,0-0,10,3
Petroleumsvirksomhet og utenriks sjøfart3,8-0,38,0-5,53,3
Innenlandsk sluttanvendelse0,6-0,3-1,30,31,5
Konsum i husholdninger og ideelle organisasjoner2,00,70,20,50,3
Konsum i offentlig forvaltning1,90,30,50,40,9
Bruttoinvestering i fast realkapital-4,20,60,1-1,3-0,9
Eksport i alt3,40,86,0-3,5-1,2
Import i alt1,1-0,3-1,80,7-0,4
 
Sysselsatte personer0,50,20,1-0,10,1
Utførte timeverk0,60,1-0,1-0,20,1

Bruttoproduktet i industrien falt gjennom fjoråret, men nedgangen har nå avtatt i styrke. For industri totalt viser de foreløpige sesongjusterte tallene en reduksjon på 0,5 prosent i 1. kvartal 2016, mens nedgangen var på 1,5 prosent i 4. kvartal i fjor. Fortsatt er det en svak utvikling i oljerelaterte industrinæringer, men innen verftsindustrien er det tegn på bedring for skipsbygging med vridning mot andre markeder enn offshore.

I bygge- og anleggsnæringen forsterkes den positive utviklingen med en god vekst på 1,1 prosent i 1. kvartal. Innen de landbaserte primærnæringene var det volumvekst både i jord- og skogbruk, mens det i de havbaserte næringene var en klar oppgang i tradisjonelt fiske og tilsvarende nedgang i oppdrett. I tjenesteytende næringer utenom offentlig forvaltning fortsatte fjorårets beskjedne utvikling med en nedgang i 1. kvartal 2016. I offentlig forvaltning var det derimot en aktivitetsvekst på 0,8 prosent i 1. kvartal, godt over gjennomsnittsveksten i fjor.

Bruttoproduktet i utvinning og rørtransport av olje og gass økte i 1. kvartal etter klar nedgang i kvartalet før og bidro til at oppgangen i BNP totalt ble på 1,0 prosent.

Svak konsumvekst i husholdningene

Etter svak vekst i 3. kvartal og noe sterkere i 4. kvartal i fjor fortsatte konsumet i husholdningene å øke med en moderat fart i 1. kvartal i år. Igjen var det tjenestekonsumet som økte, mens varekonsumet var uendret sammenlignet med 4. kvartal i fjor.

Konsumet i offentlig forvaltning økte med 0,9 prosent i 1. kvartal, fordelt på kommuneforvaltningen og statsforvaltningen med henholdsvis 0,7 og 1,0 prosent.

Økte næringslivsinvesteringer

Totalt ble investeringer i fast kapital redusert med 0,9 prosent i 1 kvartal i år, og dermed fortsetter trenden fra fjoråret. Foreløpige tall viser at nedgangen i petroleumsrettede investeringer fortsatte i 1. kvartal. For Fastlands-Norge var det derimot en svak økning i investeringene. Foreløpige tall viser at investeringsaktiviteten tok seg opp i en rekke industrinæringer, mens fjorårets oppgang i investeringer i metallindustrien ser ut til å ha flatet ut. Husholdningenes investeringer i boliger har steget jevnt siden slutten av 2014 og økte med 1,3 prosent i 1. kvartal 2016. Offentlige investeringer var imidlertid lavere i 1. kvartal enn i 4. kvartal, blant annet som følge av at to av forsvarets nye kampfly ble levert i fjor høst.

Redusert eksport av tradisjonelle varer

Eksport av varer og tjenester ble samlet sett redusert med 1,2 prosent i 1. kvartal 2016 etter reduksjon også i 4. kvartal i fjor. Eksporten av tradisjonelle varer var i volum 5,3 prosent lavere enn i 4. kvartal etter gjennomgående oppgang de to siste årene. Nedgangen i 1. kvartal skyldes i hovedsak redusert eksport av raffinerte oljeprodukter. Eksportvolumet av både olje og gass og av tjenester økte imidlertid, men var ikke tilstrekkelig til hindre en samlet eksportnedgang.

Importen av tradisjonelle varer økte med 0,2 prosent i 1. kvartal etter en litt sterkere vekst i kvartalet før. Samlet import av varer og tjenester ble redusert med 0,4 prosent.

Sysselsettingen økte

I 1. kvartal økte sysselsettingen totalt med 0,1 prosent etter en tilsvarende nedgang i 4. kvartal. Økningen var i antall personer på om lag 4 100. Antall utførte timeverk økte også med 0,1 prosent i 1. kvartal.

Tall for 1.– 4. kvartal 2015 er revidert

I forbindelse med frigiving av tall for 1. kvartal 2016 er alle kvartalene i 2015 revidert. De nye tallene viser en kvartalsvis vekst i BNP for Fastlands-Norge på henholdsvis 0,2, 0,2, 0,0 og -0,1 prosent, noe som betyr en nedjustering i 4. kvartal i forhold til forrige publisering.

En oversikt over revisjoner i makroøkonomiske hovedstørrelser fremgår av vedleggstabell nr. 48.

For en oversikt over utviklingen i bruttonasjonalprodukt for noen av våre handelspartnere, se statistikk fra OECD.

Slik beregnes talleneÅpne og lesLukk

Foreløpige årstall beregnes ved å summere fire kvartaler i kvartalsvis nasjonalregnskap (KNR). Tallene er foreløpige frem til endelig årlig nasjonalregnskap (NR) publiseres i november to år senere. Disse tallene innarbeides deretter som nytt basisår (modellgrunnlag) i KNR. Det vil si at endelige årstall for 2013 er innarbeidet som basisår i KNR fra og med publiseringen av 3. kvartal 2015.

I tidsseriene er tall fra basisår og bakover kjedede volumtall, mens fra basisåret er volumtallene beregnet i faste priser, det vil si i basisårpriser. Les mer i Om statistikken.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB