243203
/nasjonalregnskap-og-konjunkturer/statistikker/knr/maaned
243203
Nær nullvekst gjennom andre halvår i fjor
statistikk
2016-02-16T10:00:00.000Z
Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
knr, Nasjonalregnskap, bruttonasjonalprodukt, BNP, verdiskaping, bruttoprodukt etter næring, bruttoinvesteringer, konsum i husholdninger, konsum i ideelle organisasjoner, offentlig konsum, vareproduksjon, tjenesteproduksjon, eksport, import, lønnskostnader, sysselsetting, timeverk, oljeinvesteringer, fastlands-NorgeNasjonalregnskap, Nasjonalregnskap og konjunkturer
false
Kvartalsvis nasjonalregnskap gir tall for norsk realøkonomi. BNP Fastlands-Norge hadde en sesongjustert volumvekst på 0,5 prosent i 4. kvartal 2015.

Nasjonalregnskapdesember 2015

Innhold

Publisert:

Oppdatert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Nær nullvekst gjennom andre halvår i fjor

Nye tall bekrefter svak vekst på fastlandet i fjorårets to første kvartaler. BNP for Fastlands-Norge økte med 0,1 prosent i 4. kvartal, mens veksten i 3. kvartal er revidert ned til 0. I 2015 økte BNP for Fastlands-Norge med 1,0 prosent, den laveste veksten siden finanskrisen i 2009.

Makroøkonomiske hovedstørrelser. Sesongjustert volumendring fra foregående periode1
20151. kvartal 20152. kvartal 20153. kvartal 20154. kvartal 2015
1Tall fra og med 2014 er foreløpige.
Bruttonasjonalprodukt1,6-0,10,01,6-1,2
Bruttonasjonalprodukt Fastlands-Norge1,00,20,20,00,1
Petroleumsvirksomhet og utenriks sjøfart3,7-1,2-0,87,8-5,6
Innenlandsk sluttanvendelse0,92,4-0,7-1,40,5
Konsum i husholdninger og ideelle organisasjoner2,00,60,60,20,6
Konsum i offentlig forvaltning1,8-0,10,40,50,3
Bruttoinvestering i fast realkapital-4,00,2-0,6-0,5-0,9
Eksport i alt2,3-3,00,35,6-2,9
Import i alt0,63,8-1,8-2,61,6
 
Sysselsatte personer0,60,00,20,1-0,1
Utførte timeverk0,60,00,1-0,1-0,2

Bruttoproduktet i industri og bergverk har gått ned gjennom hele 2015, og i 4. kvartal var nedgangen på 1,7 prosent. Utviklingen i industrien preges av den reduserte etterspørselen fra petroleumsvirksomheten, noe som førte til stor produksjonsnedgang særlig i verftsindustri og hos utstyrsleverandører. I eksportrettet industri er bildet mer sammensatt, blant annet har kjemisk og farmasøytisk industri hatt god vekst siden slutten av 2014, mens trevareindustrien hadde god vekst fram til 4. kvartal da den falt med 1,6 prosent. Også produksjon av metaller gikk ned i fjorårets siste to kvartaler og var 6,3 prosent lavere samlet for 2015 enn året før. Ellers hadde næringsmiddelindustri en liten, men jevn vekst gjennom fjoråret.

I annen vareproduksjon var utviklingen blandet gjennom andre halvår, med volumnedgang i fiskeri- og elektrisitetsnæringene både i 3. og 4. kvartal, mens oppgangen i bygge- og anleggsnæringen fra første halvår fortsatte begge kvartaler. Veksten i bygge- og anleggsnæringen gjennom de tre første kvartalene i 2015 er som følge av nye opplysninger imidlertid dempet i forhold til publiseringen i november 2015. Nedgangen i elektrisitetsnæringen bidro for øvrig til å trekke ned BNP Fastlands-Norge med 0,1 prosentpoeng i 4. kvartal.

I tjenesteytende næringer utenom offentlig forvaltning økte bruttoproduktet i 4. kvartal med bare 0,1 prosent etter tilnærmet nullvekst også i de tre foregående kvartalene. Sett over hele året økte bruttoproduktet i disse næringene med 1 prosent fra året før. Aktiviteten i offentlig forvaltning økte med 0,5 prosent i 4. kvartal, mens den fra 2014 til 2015 økte med 1,7 prosent.

Bruttoproduktet i petroleumsvirksomheten (i volum) økte så kraftig fra 2. til 3. kvartal at årsgjennomsnittet økte med 4 prosent til tross for fall gjennom første halvår og fra 3. til 4. kvartal. Det er en stor økning i gassproduksjonen som lå bak økningen. Utviklingen i petroleumsnæringene bidro dermed til å trekke opp veksten i BNP på årsbasis. For året 2015 økte BNP totalt med 1,6 prosent, mens det gikk ned med 1,2 prosent i 4. kvartal.

Moderat konsumvekst i husholdningene

Etter svak vekst i 3. kvartal tok konsumet i husholdningene seg opp i 4. kvartal og økte med 0,6 prosent. Som i tidligere kvartaler i 2015 var det tjenestekonsumet som trakk opp, mens varekonsumet var uendret fra 3. til 4. kvartal. Ny informasjon om konsumet i utlandet viser tilnærmet nullvekst i første halvår, men med en klar økning i 3. og 4. kvartal. Husholdningenes konsum økte med 2 prosent i 2015 mot 1,7 prosent i 2014.

Konsumet i offentlig forvaltning økte med 0,3 prosent i 4. kvartal. Konsumveksten var litt sterkere i kommuneforvaltningen enn i statsforvaltningen. Fra 2014 til 2015 gikk konsumet i offentlig forvaltning opp med 1,8 prosent mot 2,9 prosent året før.

Nedgang i næringsinvesteringene

Foreløpige tall viser at nedgangen i petroleumsinvesteringene fortsatte også i 4. kvartal 2015, men avdempet i forhold til 3. kvartal. For året var nedgangen på hele 14,7 prosent etter et fall på i underkant av 3 prosent i 2014.

Investeringene i industri og bergverk gikk ned 1,3 prosent fra 3. til 4. kvartal. Økte investeringer i produksjon av metaller bidro til å dempe nedgangen. I 2015 var industri- og bergverksinvesteringene nærmere 9 prosent lavere enn året før, mens de i 2014 økte med 5,5 prosent.

Investeringene i offentlig forvaltning gikk ned 2,7 prosent i 4. kvartal, mens de steg med 3,2 prosent på årsbasis. De kommunale investeringene økte gjennom året, mens de statlige investeringene trakk ned særlig i 4. kvartal. Til sammenligning var investeringsveksten i offentlig forvaltning i 2014 over 7 prosent.

Husholdningenes investeringer i boliger økte med 2,5 prosent i 4. kvartal. Boliginvesteringene har hatt vekst siden 1. kvartal og var 1,6 prosent høyere i 2015 enn i 2014.

Økt eksport av tradisjonelle varer

Eksporten av tradisjonelle varer økte med 2,6 prosent i 4. kvartal etter gjennomgående oppgang gjennom de to siste årene. Det var særlig kjemiske og raffinerte produkter som bidro til økningen. Samlet for året økte eksporten av tradisjonelle varer med 5,5 prosent sammenlignet med 2014.

Sterk nedgang i eksporten av gass sammen med reduksjon i tjenesteeksporten førte til en nedgang i det totale eksportvolumet i 4. kvartal på 2,9 prosent. For 2015 økte samlet eksport med 2,3 prosent, om lag som veksten i 2014.

Importen av tradisjonelle varer økte med 3,9 prosent i 4. kvartal etter nedgang i de to foregående kvartalene. Samlet import av varer og tjenester økte med 0,6 prosent i 2015 mot 1,5 prosent i 2014.

Liten nedgang i sysselsettingen i 4. kvartal

Fra 3. til 4. kvartal ble sysselsettingen redusert med 0,1 prosent eller om lag 3 300 personer. Det er første gang den sesongjusterte sysselsettingen har gått ned siden 2010. Også antall utførte timeverk ble redusert i 4. kvartal.

Fra 2014 til 2015 økte både sysselsetting og antallet utførte timeverk med 0,6 prosent.

Den sterke årslønnsveksten som vi har hatt etter 2005, ble dempet til 3,1 prosent i 2014. Beregningene for 2015 viser en ytterligere avdemping til 2,8 prosent.

Tall for 1.–3. kvartal 2015 er revidert

I forbindelse med frigiving av tall for 4. kvartal 2015 er de tre første kvartalene revidert. Veksten i BNP for Fastlands-Norge er justert litt ned med 0,1 prosentpoeng i de to første kvartalene og 0,2 prosentpoeng i 3. kvartal. Det er hovedsakelig revisjoner i produksjonsindeksen for bygg og anlegg som har ført til denne nedjusteringen.

En oversikt over revisjoner i makroøkonomiske hovedstørrelser fremgår av vedleggstabell nr. 48.

For en oversikt over utviklingen i bruttonasjonalprodukt for noen av våre handelspartnere, se statistikk fra OECD.

Gjennomført hovedrevisjon av nasjonalregnskapetÅpne og lesLukk

Statistisk sentralbyrå har gjennomført en hovedrevisjon av nasjonalregnskapet og tilhørende statistikker. De første resultatene ble publisert 20. november 2014. Revisjonen har sin bakgrunn bl.a. i nye internasjonale retningslinjer som Norge er forpliktet til å følge. Også nye beregningsmetoder og nye kilder er tatt i bruk. Les mer om hovedrevisjonen.

Slik beregnes talleneÅpne og lesLukk

Foreløpige årstall beregnes ved å summere fire kvartaler i kvartalsvis nasjonalregnskap (KNR). Tallene er foreløpige frem til endelig årlig nasjonalregnskap (NR) publiseres i november to år senere. Disse tallene innarbeides deretter som nytt basisår (modellgrunnlag) i KNR. Det vil si at endelige årstall for 2012 er basisår i KNR ved publisering i mai 2015.

Både i NR og KNR blir effekten av prisutviklingen fjernet. Dette gjøres for å kunne identifisere den underliggende konjunkturutviklingen i økonomien.

I tidsseriene er tall fra basisår og bakover kjedede volumtall, mens fra basisåret er volumtallene beregnet i faste priser, det vil si i basisårpriser. Les mer i Om statistikken.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB