199465
/nasjonalregnskap-og-konjunkturer/statistikker/knr/maaned
199465
Svak vekst i fastlandsøkonomien
statistikk
2015-11-17T10:00:00.000Z
Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
knr, Nasjonalregnskap, bruttonasjonalprodukt, BNP, verdiskaping, bruttoprodukt etter næring, bruttoinvesteringer, konsum i husholdninger, konsum i ideelle organisasjoner, offentlig konsum, vareproduksjon, tjenesteproduksjon, eksport, import, lønnskostnader, sysselsetting, timeverk, oljeinvesteringer, fastlands-NorgeNasjonalregnskap, Nasjonalregnskap og konjunkturer
false
Kvartalsvis nasjonalregnskap gir tall for norsk realøkonomi. BNP Fastlands-Norge hadde en sesongjustert volumvekst på 0,2 prosent i 3. kvartal 2015.

Nasjonalregnskapseptember 2015

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Svak vekst i fastlandsøkonomien

BNP for Fastlands-Norge økte med 0,2 prosent i 3. kvartal 2015. Siden andre halvår 2014 har veksten i fastlandsøkonomien vært svak. Næringer som leverer til petroleumsvirksomhet, hadde nedgang i produksjonen.

Makroøkonomiske hovedstørrelser. Sesongjustert volumendring fra foregående periode1
20144. kvartal 20141. kvartal 20152. kvartal 20153. kvartal 2015
1Tall fra og med 2014 er foreløpige.
Bruttonasjonalprodukt2,21,10,20,01,8
Bruttonasjonalprodukt Fastlands-Norge2,30,40,30,30,2
Petroleumsvirksomhet og utenriks sjøfart2,03,6-0,5-1,07,5
Innenlandsk sluttanvendelse2,0-1,22,4-1,1-0,8
Konsum i husholdninger og ideelle organisasjoner1,70,70,70,60,1
Konsum i offentlig forvaltning2,90,60,20,70,6
Bruttoinvestering i fast realkapital0,0-2,8-0,90,10,2
Eksport i alt2,24,5-2,80,34,6
Import i alt1,5-1,42,8-2,8-2,3
 
Sysselsatte personer1,10,10,10,30,2
Utførte timeverk1,50,20,00,20,1

Bruttoproduktet i industri og bergverk har falt siden 4. kvartal 2014, og i årets 3. kvartal var nedgangen på 2,5 prosent. Industrien bidrar isolert sett til å trekke ned BNP Fastlands-Norge med 0,2 prosentpoeng. Utviklingen preges særlig av produksjonsnedgang hos leverandører til petroleumsvirksomheten. Tilsvarende ser man en sterk nedgang i tjenesteytende leverandørnæringer, hvor nedgangen startet allerede tidlig i 2014.

På den positive siden var det vekst i eksportrettet industri og i flere tjenesteytende næringer. Blant annet registrerer vi fortsatt god vekst i hotell- og restaurant-virksomhet. Tjenesteytende næringer utenom offentlig forvaltning økte samlet sett med 0,3 prosent fra 2. til 3. kvartal, etter en tilsvarende nedgang kvartalet før. Aktiviteten i offentlig forvaltning økte med 0,2 prosent i 3. kvartal, som er litt svakere enn de foregående kvartalene.

Det var sterk vekst i bygge- og anleggsvirksomhet, som økte med 3 prosent i 3. kvartal, etter god vekst gjennom første halvår 2015. Bygge- og anleggsnæringen bidro til å trekke opp BNP Fastlands-Norge med 0,2 prosentpoeng i 3. kvartal. Det var for øvrig en liten nedgang i tradisjonelt fiske, mens produksjonen i akvakultur økte noe fra et allerede høyt nivå. Samlet økte veksten i de vareproduserende næringene utenom industri og bergverk med 1,6 prosent i 3. kvartal.

Sterk vekst i gassproduksjonen førte til at bruttoproduktet i petroleumsvirksomhet økte med 7,4 prosent. Sammen med økning i utenriks sjøfart bidro dette til at veksten i BNP totalt økte med 1,8 prosent.

Tilnærmet uendret konsum

Etter tre kvartaler med moderat vekst, var konsumet i husholdningene tilnærmet uendret fra 2. til 3. kvartal 2015. Varekonsumet falt med 0,6 prosent i 3. kvartal, etter god vekst kvartalet før. Det største bidraget til nedgangen kom fra lavere kjøp av biler mv. Tjenestekonsumet økte med 0,9 prosent i 3. kvartal, om lag som de foregående kvartalene.

Husholdningenes konsum i utlandet vokste med 0,5 prosent i 3. kvartal, det samme som kvartalet før, etter sterk vekst i 1. kvartal 2015.

Konsumet i offentlig forvaltning økte med 0,6 prosent. Konsumveksten i kommuneforvaltningen og i statsforvaltningen var på henholdsvis 0,93 og 0,39 prosent.

Svak vekst i næringsinvesteringene

Petroleumsinvesteringene har falt helt siden høsten 2013, og de foreløpige tallene for 3. kvartal viser den største nedgangen til nå, med et fall på 7,6 prosent.

Også næringsinvesteringene på fastlandet gikk klart ned i 3. kvartal. Investeringene i industri og bergverk var 3,3 prosent lavere i 3. kvartal enn kvartalet før. Oppgang i investeringene i noen råvarebaserte næringer, som kjemiske råvarer, bidro til å dempe nedgangen i industriinvesteringene. I annen vareproduksjon økte imidlertid investeringene i 3. kvartal, som følge av økte investeringer i kraftforsyning.

Investeringene i offentlig forvaltning økte med nærmere 14 prosent i 3. kvartal. Om lag en fjerdedel av denne oppgangen skyldes leveranse av et av forsvarets nye jagerfly. Ellers var det sterk investeringsvekst i kommunene, hovedsakelig knyttet til utbygging og oppgradering av skolebygg.

Husholdningenes boliginvesteringer vokste med 2,3 prosent, etter om lag like høy vekst gjennom første halvår 2015.

Samlet økte bruttoinvesteringene på fastlandet med 3,1 prosent i 3. kvartal.

Økt eksport av tradisjonelle varer

Eksporten av tradisjonelle varer har gjennomgående økt klart etter 1. kvartal 2014, og i 3. kvartal 2015 var økningen på 1,6 prosent.

Importen av tradisjonelle varer gikk derimot ned med 3,6 prosent i 3. kvartal, etter nedgang også i kvartalet før.

Sysselsettingen økte

Fra 2. til 3. kvartal økte sysselsettingen med 0,2 prosent, eller om lag 6800 personer, mens økningen i 2. kvartal var på om lag 8000 personer.

Antall utførte timeverk har økt noe mindre enn sysselsettingen gjennom hele 2015. I 3. kvartal var timeverkene 0,1 prosent høyere enn i 2. kvartal. At sysselsettingen vokser noe sterkere enn utførte timeverk har sammenheng med at det er fallende overtidsbruk, samtidig som det er en økning i antall delvis permitterte.

Tall for 2014 og 2015 er revidert

I forbindelse med frigiving av tall for 3. kvartal 2015 er basisåret oppdatert med ny informasjon fra endelig nasjonalregnskap for 2013. I tillegg er ny informasjon innarbeidet for alle kvartalene fra og med 1. kvartal 2014. De nye tallene for 2014 viser en vekst i BNP for Fastlands-Norge på 2,3 prosent på årsbasis, noe som er 0,1 prosentpoeng høyere enn det tidligere anslaget. Husholdningskonsumet er justert svakt ned, mens offentlig konsum er oppjustert tilsvarende. Den sesongjusterte veksten i BNP Fastlands-Norge gjennom 2014 og i første halvår 2015 er for øvrig lite endret som følge av den nye informasjonen. Veksten i 2. kvartal 2015 er oppjustert fra 0,2 til 0,3 prosent.

En oversikt over revisjoner i makroøkonomiske hovedstørrelser fremgår av vedleggstabell nr. 48.

For en oversikt over utviklingen i bruttonasjonalprodukt for noen av våre handelspartnere, se statistikk fra OECD.

Slik beregnes talleneÅpne og lesLukk

Foreløpige årstall beregnes ved å summere fire kvartaler i kvartalsvis nasjonalregnskap (KNR). Tallene er foreløpige frem til endelig årlig nasjonalregnskap (NR) publiseres i november to år senere. Disse tallene innarbeides deretter som nytt basisår (modellgrunnlag) i KNR. Det vil si at endelige årstall for 2013 er innarbeidet som basisår i KNR fra og med publiseringen av 3. kvartal 2015.

I tidsseriene er tall fra basisår og bakover kjedede volumtall, mens fra basisåret er volumtallene beregnet i faste priser, det vil si i basisårpriser. Les mer i Om statistikken.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB