199469
/nasjonalregnskap-og-konjunkturer/statistikker/knr/maaned
199469
Fortsatt svak aktivitetsvekst i norsk økonomi
statistikk
2015-08-20T10:00:00.000Z
Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
knr, Nasjonalregnskap, bruttonasjonalprodukt, BNP, verdiskaping, bruttoprodukt etter næring, bruttoinvesteringer, konsum i husholdninger, konsum i ideelle organisasjoner, offentlig konsum, vareproduksjon, tjenesteproduksjon, eksport, import, lønnskostnader, sysselsetting, timeverk, oljeinvesteringer, fastlands-NorgeNasjonalregnskap, Nasjonalregnskap og konjunkturer
false
Kvartalsvis nasjonalregnskap gir tall for norsk realøkonomi. BNP Fastlands-Norge gikk opp 0,2 prosent i 2. kvartal 2015.

Nasjonalregnskapjuni 2015

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Fortsatt svak aktivitetsvekst i norsk økonomi

BNP for Fastlands-Norge økte med 0,2 prosent i 2. kvartal 2015, etter en svak utvikling fra sommeren 2014. Særlig næringer som leverer til petroleumsvirksomhet opplevde en svak utvikling. Samlet sysselsettingen økte med om lag 5 500 personer.

Makroøkonomiske hovedstørrelser. Sesongjustert volumendring fra foregående periode1
20143. kvartal 20144. kvartal 20141. kvartal 20152. kvartal 2015
1Tall for de to siste årene er foreløpige.
Bruttonasjonalprodukt2,20,40,90,1-0,1
Bruttonasjonalprodukt Fastlands-Norge2,20,00,40,30,2
Petroleumsvirksomhet og utenriks sjøfart2,11,72,5-0,8-1,0
Innenlandsk sluttanvendelse1,90,7-1,42,5-0,5
Konsum i husholdninger og ideelle organisasjoner2,00,10,91,00,5
Konsum i offentlig forvaltning2,70,50,80,10,5
Bruttoinvestering i fast realkapital0,60,6-3,5-0,6-1,3
Eksport i alt2,73,33,4-3,4-0,1
Import i alt1,95,4-2,62,7-1,3
 
Sysselsatte personer1,10,30,20,10,2
Utførte timeverk1,60,30,2-0,10,2

Bruttoproduktet i industri og bergverk falt i 2. kvartal med 1,5 prosent. Det kom etter et klart fall også i 1. kvartal og en meget svak vekst gjennom andre halvår i fjor. Industrien bidrar isolert sett til å trekke ned fastlands-BNP med 0,2 prosentpoeng.

Nedgangen i industrien er i stor grad knyttet til utviklingen hos leverandører til petroleumsnæringen. Nedgangen i industrien dempes noe av produksjonsvekst i råvarebaserte industriprodukter, som kjemiske råvarer og metaller, og bearbeiding av fisk. Eksporten av disse produktene vokste klart i 2. kvartal.

Andre vareproduserende næringer opplevde samlet en klar vekst i 2. kvartal, blant annet i kraftproduksjon, fiske og akvakultur. Imidlertid var produksjonsveksten i bygge- og anleggsvirksomhet bare 0,1 prosent, etter svak utvikling også i de to foregående kvartalene.

Bruttoproduktet i tjenesteytende næringer utenom offentlig forvaltning økte med 0,1 prosent fra 1. til 2. kvartal, etter en moderat vekst kvartalet før og gjennom 2014. Utviklingen hos leverandører til petroleumsnæringen trekker også tjenestenæringene ned. Bruttoproduktet i offentlig forvaltning økte med 0,4 prosent i 2. kvartal.

Bruttoproduktet i petroleumsvirksomhet og utenriks sjøfart falt med 1 prosent i 2. kvartal 2015, og dette bidro til at veksten i BNP totalt falt litt i 2. kvartal.

Sysselsettingen økte

Fra 1. til 2. kvartal økte sysselsettingen med 0,2 prosent, tilsvarende 5500 personer. I 1. kvartal var økningen på om lag 3 000 personer.

Antall utførte timeverk økte også med 0,2 prosent i 2. kvartal, etter å ha gått ned med 0,1 prosent i kvartalet før.

Klar vekst i konsumet

Konsumet i husholdningene økte med 0,6 prosent i 2. kvartal 2015, etter to kvartaler på rad med god vekst. Varekonsumet økte med 1,1 prosent, og det var særlig kjøp av transportmidler og elektrisitet som trakk opp. Tjenestekonsumet økte med 0,6 prosent i 2. kvartal, etter en vekst på 1 prosent kvartalet før.

Husholdningenes konsum i utlandet vokste med 0,3 prosent i 2. kvartal. Den svake veksten må imidlertid ses i sammenheng med meget sterk økning i utenlandskonsumet kvartalet før da veksten var hele 4 prosent.

Konsumet i offentlig forvaltning økte med 0,5 prosent, etter en svak utvikling 1. kvartal. Konsumveksten i kommuneforvaltningen og i statsforvaltningen var på henholdsvis 0,5 og 0,6 prosent.

Nedgang i investeringene

Bruttoinvesteringene på fastlandet gikk ned med 0,3 prosent i 2. kvartal, etter nedgang også de to foregående kvartalene. Investeringene i industri og bergverk falt med 1,3 prosent, etter en nedgang på vel 20 prosent i 1. kvartal.

Investeringene i offentlig forvaltning falt litt i 2. kvartal, men likevel var investeringene i første halvår 2,6 prosent over andre halvår i fjor, etter sterk vekst i 1. kvartal. Boliginvesteringene økte med 1,4 prosent, etter vekst også i 1. kvartal. Dette kommer etter svak utvikling gjennom 2014.

De foreløpige tallene viser at petroleumsinvesteringene falt med 3 prosent i 2. kvartal. Investeringene hadde en topp i 3. kvartal 2013 og har deretter avtatt gradvis, med en midlertidig svak økning i foregående kvartal.

Økt eksport av tradisjonelle varer utenom raffinerte oljeprodukter

Eksporten av tradisjonelle varer gikk ned med 0,2 prosent i 2. kvartal. Denne utviklingen er imidlertid preget av at tradisjonelle varer også omfatter en del raffinerte oljeprodukter, som gjennomgående har nedgang. Ser vi på eksporten av tradisjonelle varer utenom de raffinerte oljeproduktene, viser dette en vekst på 3,2 prosent fra 1. til 2. kvartal.

Importen av tradisjonelle varer var tilnærmet uendret fra 1. til 2. kvartal, etter vekst på 2,5 prosent i kvartalet før. Den samlede importen av varer og tjenester gikk ned med 1,3 prosent.

1. kvartal 2015 er revidert

I forbindelse med frigiving av tall for 2. kvartal 2015 er ny informasjon er innarbeidet for 1. kvartal 2015. Volumveksten i BNP for Fastlands-Norge fra 1. kvartal 2014 til 1. kvartal 2015 er uendret fra forrige publisering, selv om enkeltkomponenter er revidert. Den sesongjusterte veksten i BNP Fastlands-Norge viser imidlertid nå en noe svakere vekst i 1. kvartal enn ved forrige publisering. Dette skyldes at de sesongjusterte tallene for tidligere kvartal påvirkes når tall for et nytt kvartal foreligger.

En oversikt over revisjoner i makroøkonomiske hovedstørrelser fremgår av vedleggstabell nr 48

For en oversikt over utviklingen i bruttonasjonalprodukt for noen av våre handelspartnere se statistikk fra OECD.

Gjennomført hovedrevisjon av nasjonalregnskapetÅpne og lesLukk

Statistisk sentralbyrå har gjennomført en hovedrevisjon av nasjonalregnskapet og tilhørende statistikker. De første resultatene ble publisert 20. november 2014. Revisjonen har sin bakgrunn blant annet i nye internasjonale retningslinjer som Norge er forpliktet til å følge. Også nye beregningsmetoder og nye kilder er tatt i bruk.

Slik beregnes talleneÅpne og lesLukk

Foreløpige årstall beregnes ved å summere fire kvartaler i kvartalsvis nasjonalregnskap (KNR). Tallene er foreløpige frem til endelig årlig nasjonalregnskap (NR) publiseres i november to år senere. Disse tallene innarbeides deretter som nytt basisår (modellgrunnlag) i KNR. Det vil si at endelige årstall for 2012 er basisår i KNR ved publisering i mai 2015.

Både i NR og KNR blir effekten av prisutviklingen fjernet. Dette gjøres for å kunne identifisere den underliggende konjunkturutviklingen i økonomien.

I tidsseriene er tall fra basisår og bakover kjedede volumtall, mens fra basisåret er volumtallene beregnet i faste priser, det vil si i basisårpriser. Les mer i Om statistikken.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB