199467
/nasjonalregnskap-og-konjunkturer/statistikker/knr/maaned
199467
Svakt vekstbilde for norsk økonomi
statistikk
2015-05-20T10:00:00.000Z
Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
knr, Nasjonalregnskap, bruttonasjonalprodukt, BNP, verdiskaping, bruttoprodukt etter næring, bruttoinvesteringer, konsum i husholdninger, konsum i ideelle organisasjoner, offentlig konsum, vareproduksjon, tjenesteproduksjon, eksport, import, lønnskostnader, sysselsetting, timeverk, oljeinvesteringer, fastlands-NorgeNasjonalregnskap, Nasjonalregnskap og konjunkturer
false
Kvartalsvis nasjonalregnskap gir tall for norsk realøkonomi. BNP Fastlands-Norge hadde en sesongjustert volumvekst på 0,5 prosent i 1. kvartal 2015.

Nasjonalregnskapmars 2015

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Svakt vekstbilde for norsk økonomi

BNP for Fastlands-Norge økte med 0,5 prosent i 1. kvartal 2015, mens veksten gjennom andre halvår i fjor på 0,4 prosent er svakere enn tidligere beregnet. Fra 4. til 1. kvartal var sysselsettingen uendret, etter flere år med jevn oppgang.

Makroøkonomiske hovedstørrelser. Sesongjustert volumendring fra foregående periode1
20142. kvartal 20143. kvartal 20144. kvartal 20141. kvartal 2015
1Tall for de to siste årene er foreløpige.
Bruttonasjonalprodukt2,21,00,40,90,2
Bruttonasjonalprodukt Fastlands-Norge2,21,10,00,40,5
Petroleumsvirksomhet og utenriks sjøfart2,10,91,92,6-0,7
Innenlandsk sluttanvendelse1,92,10,5-1,72,9
Konsum i husholdninger og ideelle organisasjoner2,00,60,10,80,6
Konsum i offentlig forvaltning2,70,60,50,70,3
Bruttoinvestering i fast realkapital0,62,3-1,2-3,9-0,3
Eksport i alt2,70,42,63,4-3,8
Import i alt1,93,63,4-3,62,8
 
Sysselsatte personer1,10,30,20,20,0
Utførte timeverk1,60,40,20,2-0,1

Bruttoproduktet i industri og bergverk falt i 1. kvartal med 0,8 prosent, etter en kraftig oppbremsing av veksten i andre halvår 2014. Nedgangen skyldes blant annet redusert produksjon i petroleumsrelatert leverandørindustri, slik som verftsindustri og reparasjon og installasjon av maskiner og utstyr. Det var også nedgang i ressursbasert industri som for eksempel produksjon av metaller og næringsmidler. Flere andre konkurranseutsatte næringer hadde også svak utvikling, men nedgangen ble motvirket av produksjonsoppgang i maskinindustri i tillegg til kjemisk og farmasøytisk industri.

Vareproduksjon utenom industri og bergverk viste oppgang i 1. kvartal. Bruttoproduktet i bygge- og anleggsvirksomhet økte med 0,8 prosent, etter tilsvarende nedgang i 4. kvartal i fjor. Produksjonsveksten i bygge- og anleggsvirksomhet har ellers vært kraftig etter 2010. Også kraftproduksjon, fiske og akvakultur økte i 1. kvartal. Samlet var veksten i annen vareproduksjon 0,7 prosent.

Aktivitetsnivået for tjenesteytende næringer utenom offentlig forvaltning viste moderat vekst gjennom 2014 og økte med 0,7 prosent i 1. kvartal, etter en vekst på 0,3 prosent kvartalet før. Bruttoproduktet i offentlig forvaltning økte med 0,6 prosent i 1. kvartal. Dette er på samme nivå som veksten i 4. kvartal 2014. I 3. kvartal 2014 ble veksten i forvaltningen dempet av lærerstreiken i kommunene.

Bruttoproduktet i petroleumsvirksomhet og utenriks sjøfart falt med 0,7 prosent i 1. kvartal 2015, og dette bidro til at bruttonasjonalproduktet (BNP) totalt økte med 0,2 prosent dette kvartalet.

Moderat konsumvekst

Konsumet i husholdningene økte med 0,7 prosent i 1. kvartal 2015. Med unntak av 3. kvartal, som hadde svak utvikling på grunn av en liten nedgang i varekonsumet, hadde husholdningenes konsum stabil og moderat vekst gjennom fjoråret. Varekonsumet gikk opp med 0,5 prosent i 1. kvartal. Denne veksten ble trukket opp av en sterk økning i bilkjøpene og konsumet av klær og sko. Kjøp av ikke-varige varer var derimot uendret fra kvartalet før. Tjenestekonsumet økte med 0,9 prosent i 1. kvartal, om lag som kvartalet før.

Etter flere år med sterk vekst i husholdningenes konsum i utlandet flatet veksten ut på slutten av fjoråret og sank 0,5 prosent i 1 kvartal i år.

Konsumet i offentlig forvaltning var 0,3 prosent høyere enn i 4. kvartal 2014, som er noe svakere enn utviklingen gjennom fjoråret. Konsumveksten i kommuneforvaltningen var klart svakere enn i statsforvaltningen.

Nedgang i investeringene

Bruttoinvesteringene på fastlandet gikk ned med 0,3 prosent i 1. kvartal, etter nedgang også de to foregående kvartalene. I industri og bergverk falt investeringene med vel 20 prosent. Nedgangen var spesielt kraftig for ressursbasert industri og skipsbyggingsindustrien.

Investeringene i offentlig forvaltning økte derimot, og var 4,1 prosent høyere enn i 4. kvartal, etter to kvartaler på rad med nedgang. Husholdningenes boliginvesteringer vokste med 0,9 prosent. Dette kommer etter svak utvikling gjennom hele 2014.

De foreløpige tallene viser at petroleumsinvesteringene økte med 0,8 prosent i 1. kvartal. Investeringene hadde en topp i 3. kvartal 2013 og har deretter avtatt gradvis. Anslaget for 4. kvartal, som ble publisert i februar, er nedjustert.

Vekst i eksport og import av tradisjonelle varer

Det var en økning i eksporten av tradisjonelle varer på 0,8 prosent i årets første kvartal. De to siste kvartalene ser vi en klar oppgang i eksporten av verkstedsprodukter, noe som tyder på bedret konkurranseevne etter at den norske kronen ble svekket.

Importen av tradisjonelle varer økte med 4,4 prosent, etter nedgang kvartalet før. Den samlede importen av varer og tjenester økte med 2,8 prosent.

Ingen sysselsettingsvekst

I 1. kvartal i år var sysselsettingen uendret fra kvartalet før, etter en jevn økning på mellom 0,2 og 0,3 prosent hvert kvartal gjennom hele fjoråret. Sysselsettingen har for øvrig økt jevnt siden 2. kvartal 2010.

Antall utførte timeverk var 0,1 prosent mindre enn i 4. kvartal 2014. Med unntak av 2. kvartal, da veksten var på 0,4 prosent, har antall utførte timeverk økt med 0,2 prosent i hvert kvartal i 2014.

1.-4. kvartal 2014 er revidert

I forbindelse med frigiving av tall for 1. kvartal 2015 er tallene for alle fire kvartaler i 2014 blitt revidert: Ny informasjon er innarbeidet. Samlet er veksten i BNP for Fastlands-Norge i 2014 nedjustert fra 2,3 prosent til 2,2 prosent i faste priser. Det sesongjusterte vekstbildet har dermed endret seg noe for fastlandsøkonomien i siste halvdel av 2014 og viser en svakere utvikling enn ved publiseringen av tall for 4. kvartal 2014.

Veksten i BNP totalt for Norge i 2014 er uendret fra forrige publisering som beskrev en vekst på 2,2 prosent i 2014.

Ny informasjon har gitt en oppjustering av både importen og eksporten. Det er særlig tjenestene som er revidert. Bruttoinvesteringene er samlet justert ned i 2014 siden publiseringen av 4. kvartal 2014.

Husholdningenes konsum er nedjustert for 2014 med 0,3 prosentpoeng. Nedjusteringen skyldes ny informasjon om forbruk i utlandet samt tobakksforbruk.

En oversikt over revisjoner i makroøkonomiske hovedstørrelser fremgår av tabell 48.

For en oversikt over utviklingen i bruttonasjonalprodukt for noen av våre handelspartnere se statistikk fra OECD.

Begreper og klassifisering i nasjonalregnskapetÅpne og lesLukk

Utfyllende informasjon om definisjoner av begreper, variabler og klassifisering i nasjonalregnskapet finner du i Om statistikken under definisjoner.

Slik beregnes talleneÅpne og lesLukk

Foreløpige årstall beregnes ved å summere fire kvartaler i kvartalsvis nasjonalregnskap (KNR). Tallene er foreløpige frem til endelig årlig nasjonalregnskap (NR) publiseres i november to år senere. Disse tallene innarbeides deretter som nytt basisår (modellgrunnlag) i KNR. Det vil si at endelige årstall for 2012 er basisår i KNR ved publisering i mai 2015.

Både i NR og KNR blir effekten av prisutviklingen fjernet. Dette gjøres for å kunne identifisere den underliggende konjunkturutviklingen i økonomien.

I tidsseriene er tall fra basisår og bakover kjedede volumtall, mens fra basisåret er volumtallene beregnet i faste priser, det vil si i basisårpriser. Les mer i Om statistikken.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB