113803
/nasjonalregnskap-og-konjunkturer/statistikker/knr/maaned
113803
Fortsatt pause i konjunkturoppgangen
statistikk
2013-08-20T10:00:00.000Z
Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
knr, Nasjonalregnskap, bruttonasjonalprodukt, BNP, verdiskaping, bruttoprodukt etter næring, bruttoinvesteringer, konsum i husholdninger, konsum i ideelle organisasjoner, offentlig konsum, vareproduksjon, tjenesteproduksjon, eksport, import, lønnskostnader, sysselsetting, timeverk, oljeinvesteringer, fastlands-NorgeNasjonalregnskap, Nasjonalregnskap og konjunkturer
false

Nasjonalregnskapjuni 2013

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Fortsatt pause i konjunkturoppgangen

BNP Fastlands-Norge økte 0,2 prosent i 2. kvartal 2013, mot 0,6 prosent i 1. kvartal, ifølge foreløpige, sesongjusterte fastpristall. Industriproduksjonen økte markert i 2. kvartal, men denne oppgangen ble motvirket av nedgang i annen vareproduksjon og svak vekst for tjenesteytende næringer.

Bruttonasjonalprodukt. Sesongjustert volumendring fra foregående periode
20123. kvartal 20124. kvartal 20121. kvartal 20132. kvartal 2013
Bruttonasjonalprodukt3,1-0,50,2-0,10,8
Bruttonasjonalprodukt Fastlands-Norge3,40,80,10,60,2
Petroleumsvirksomhet og utenriks sjøfart1,8-5,40,3-2,93,5
Innenlandsk sluttanvendelse3,41,50,50,00,3
Konsum i husholdninger og ideelle organisasjoner3,00,60,41,10,2
Konsum i offentlig forvaltning1,80,50,50,50,8
Bruttoinvestering i fast realkapital8,04,02,1-2,05,1
Eksport i alt1,8-3,1-1,2-1,72,2
Import i alt2,41,9-0,8-1,80,9
 
Sysselsatte personer2,20,30,30,30,3
Utførte timeverk2,00,40,20,30,5

Konjunkturoppgangen etter finanskrisen ser med disse tallene ut til å ha tatt en tre kvartalers pause. Fra 3. kvartal 2012 til 2. kvartal 2013 økte BNP Fastlands-Norge med 1,2 prosent, regnet som årlig rate. Nedgang i kraftproduksjonen har i denne perioden bidratt til å trekke årsveksten ned med 0,3 prosentpoeng. Den underliggende veksten i fastlandsøkonomien har i disse tre kvartalene samlet dermed vært lavere enn trendveksten som anslås til om lag 2,5 prosent.

Sterk vekst i industrien

Industriproduksjonen økte markant fra 1. til 2. kvartal 2013, hele 2,6 prosent ifølge sesongjusterte tall. Det var særlig verksteds- og skipsindustrien som bidro til veksten i 2. kvartal, med en oppgang på 4,9 prosent. Råvarebasert industri økte 0,5 prosent, mens øvrig industri hadde en tilsvarende nedgang.

Annen vareproduksjon gikk ned 1,2 prosent i 2. kvartal, hovedsakelig som følge av nedgang i kraftproduksjonen og i bygge- og anleggsvirksomhet. Nedgangen i bygg og anlegg må sees på bakgrunn av en svært høy vekst i 1. kvartal og at påskens spesielle plassering i år medfører ekstra stor usikkerhet knyttet til sesongjusteringen (også av andre størrelser). Også akvakultur og jordbruk bidro negativt, mens tradisjonelt fiske økte noe.

Bruttoproduktet i offentlig forvaltning økte med 0,5 prosent, og oppgangen ligger med dette noe under trendveksten i norsk økonomi. Den sterkeste veksten var i helse- og omsorgstjenestene. Aktivitetsnivået i tjenesteytende næringer utenom forvaltningen økte samlet med 0,2 prosent i 2. kvartal, med generell svak utvikling i de fleste næringene.

BNP totalt økte med 0,8 prosent fra 1. til 2. kvartal 2013. Petroleumsvirksomhet økte klart i 2. kvartal, mens utenriks sjøfart trakk ned.

Nedgang i varekonsumet

Husholdningenes konsum økte med 0,1 prosent i 2. kvartal. Varekonsumet falt med 0,2 prosent, mot en økning på hele 1,8 prosent i kvartalet før. Mye av nedgangen kan forklares ved nedgang i bilkjøp og elektrisitetsforbruk. Nedgangen i bilkjøpene kom imidlertid etter meget sterk vekst i 1. kvartal. Tjenestekonsumet økte med 0,6 prosent i 2. kvartal, mot 0,4 prosent i de to foregående kvartalene. Etter å ha økt sterkt i lang tid var nordmenns konsum i utlandet bare 0,3 prosent høyere i 2. kvartal enn i 1. kvartal. Utenlandskonsumet var i underkant av 6,5 prosent høyere i første halvår 2013 enn i første halvår 2012.

Økte investeringer i næringslivet

Bruttoinvesteringene i Fastlands-Norge økte med 1,8 prosent i 2. kvartal. Det er i aggregatet næringer i Fastlands-Norge, som ekskluderer offentlig forvaltning og husholdningenes boliginvesteringer, veksten har kommet, og investeringsnivået i 2. kvartal lå 5,8 prosent høyere enn i 1. kvartal. Men dette må sees på bakgrunn av en klar nedgang i 1. kvartal. Industriinvesteringene og investeringer i elektrisitetsnæringen økte klart fra 1. til 2. kvartal. Boliginvesteringene viste en svak nedgang i 2. kvartal, etter en vekst på 1,6 prosent i 1. kvartal. Investeringene i utvinning og rørtransport fortsetter å vokse klart, med hele 7,4 prosent i 2. kvartal ifølge de foreløpige tallene.

Økt nettoeksport

Det var særlig økt eksport av naturgass som bidro til en vekst på 2,2 prosent i 2. kvartal, men også tradisjonelle varer og tjenester økte noe fra 1. til 2. kvartal 2013. Importen gikk opp 0,9 prosent.

Sysselsettingsvekst

Antall sysselsatte personer økte med 0,3 prosent sesongjustert fra 1. til 2. kvartal, etter tilsvarende vekst i det foregående kvartalet. Veksten i sysselsettingen var forholdsvis høy gjennom 2011 og første halvår 2012. Fra og med 3. kvartal 2012 har veksten vært lavere. I 2. kvartal var det om lag 5 500 flere sysselsatte enn ved utgangen av 2012. Økningen i sysselsatte personer i 1. halvår 2013 har i første rekke funnet sted innenfor offentlig forvaltning samt bygg og anlegg.

Revisjoner

I forbindelse med frigivning av tall for 2. kvartal 2013 har 1. kvartal 2013 vært gjenstand for revisjon som følge av innarbeiding av ny informasjon. En oversikt over revisjoner i makroøkonomiske hovedstørrelser fremgår av vedleggstabell nr 48. Sesongjusterte tall blir revidert tilbake til 1. kvartal 2009, i tråd med våre vanlige sesongjusteringsrutiner. For mer informasjon om produksjonsmetoder og sesongjusteringen, se Om Statistikken og Om sesongjusteringen.

For en oversikt over utviklingen i bruttonasjonalprodukt for noen av våre handelspartnere, se gjerne link til OECD statistikk med utvikling i BNP for medlemsland under Tilleggsinformasjon.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB