93651
/nasjonalregnskap-og-konjunkturer/statistikker/knr/maaned
93651
Økt vekst i fastlandsøkonomien
statistikk
2013-05-16T10:00:00.000Z
Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
knr, Nasjonalregnskap, bruttonasjonalprodukt, BNP, verdiskaping, bruttoprodukt etter næring, bruttoinvesteringer, konsum i husholdninger, konsum i ideelle organisasjoner, offentlig konsum, vareproduksjon, tjenesteproduksjon, eksport, import, lønnskostnader, sysselsetting, timeverk, oljeinvesteringer, fastlands-NorgeNasjonalregnskap, Nasjonalregnskap og konjunkturer
false

Nasjonalregnskapmars 2013

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Økt vekst i fastlandsøkonomien

BNP Fastlands-Norge økte med 0,7 prosent i 1. kvartal 2013, mot 0,2 prosent i 4. kvartal, ifølge sesongjusterte fastpristall. Husholdningskonsumet økte med 1,1 prosent etter en beskjeden oppgang kvartalet før. Ellers var det sterk vekst i petroleumsinvesteringene med 5,5 prosent, mens boliginvesteringene økte med 2,4 prosent.

Bruttonasjonalprodukt. Sesongjustert volumendring fra foregående periode
20122. kvartal 20123. kvartal 20124. kvartal 20121. kvartal 2013
Bruttonasjonalprodukt3,10,6-0,60,1-0,2
Bruttonasjonalprodukt Fastlands-Norge3,40,60,80,20,7
Petroleumsvirksomhet og utenriks sjøfart1,80,7-5,90,0-3,6
Innenlandsk sluttanvendelse3,41,31,10,5-0,2
Konsum i husholdninger og ideelle organisasjoner3,01,00,60,41,0
Konsum i offentlig forvaltning1,81,20,40,40,5
Bruttoinvestering i fast realkapital8,03,82,71,81,0
Eksport i alt1,81,2-3,6-2,00,2
Import i alt2,43,50,4-1,50,3
 
Sysselsatte personer2,20,70,20,30,3
Utførte timeverk2,00,30,30,10,1

Bruttoproduktet i industri og bergverk økte med 0,3 prosent i 1. kvartal 2013. Det var god vekst i mange næringer som leverer til petroleumsvirksomheten, men som også i stor grad eksporterer sine produkter. Dette gjelder blant annet produksjon av verkstedsprodukter og maskiner, verftsindustri samt reparasjon og installasjon av maskiner og utstyr der veksten samlet var 2,3 prosent i 1. kvartal. Disse næringsgruppene hadde en årsvekst på hele 7,1 prosent i 2012. Til sammenligning falt aktiviteten i de øvrige industrinæringene med 1,7 prosent i 1. kvartal. For året 2012 var nedgangen på 1,8 prosent.

Annen vareproduksjon økte med 0,3 prosent i 1. kvartal. Tallene viser en klar oppgang i bygg- og anleggsvirksomhet med 2,2 prosent, mens primærnæringene inkludert akvakultur hadde nedgang. Lavere elektrisitetsproduksjon trakk ned BNP Fastlands-Norge med i underkant av 0,1 prosentpoeng både i 4. kvartal 2012 og i 1. kvartal 2013.

Tjenesteytende næringer utenom offentlig forvaltning økte med 0,7 prosent fra 4. kvartal 2012 til 1. kvartal 2013, mens offentlig forvaltning økte med 0,6 prosent i samme periode. Det var sterk vekst i blant annet varehandel samt teknisk og forretningsmessig tjenesteyting.

Nedgang i utvinning av råolje og naturgass fra 4. kvartal 2012 til 1. kvartal 2013 bidro til at BNP totalt falt med 0,2 prosent.

Sterk vekst i varekonsumet

Husholdningskonsumet økte med 1,1 prosent i 1. kvartal 2013. Tjenestekonsumet økte svakt, mens varekonsumet var hele 1,8 prosent høyere i 1. kvartal enn kvartalet før. Veksten i kjøp av biler og andre transportmidler som var særlig sterk i årets to første måneder, bidro til å trekke opp varekonsumet med nærmere 0,8 prosentpoeng og samlet husholdningskonsum med 0,4 prosentpoeng. Det var også sterk vekst for gruppen halv-varige varer som klær, sko og sportsutstyr. Lavere forbruk av elektrisitet bidro til å trekke ned veksten i husholdningskonsumet med 0,2 prosentpoeng. Utenlandskonsumet økte med 1,1 prosent i 1. kvartal, etter en årsvekst på 9,7 prosent i 2012.

Konsumet i offentlig forvaltning økte med 0,5 prosent i 1. kvartal, hvorav konsum i statlig forvaltning økte med 0,8 prosent, og kommuneforvaltningen med 0,2 prosent.

Nedgang i fastlandsinvesteringene

Bruttoinvesteringene i fast realkapital økte med 1 prosent i 1. kvartal som følge av fortsatt sterk vekst i petroleumsinvesteringene. Veksten det siste halvåret i petroelumsinvesteringene var 6,6 prosent i 4. kvartal og 5,5 prosent i 1. kvartal. Investeringene i næringene i Fastlands-Norge samlet falt derimot med 4,5 prosent. Også investeringene i offentlig forvaltning var noe svakere i 1. kvartal enn i 4. kvartal.

Boliginvesteringene økte med 2,4 prosent, etter en klar vekst gjennom fjoråret. Økningen i boliginvesteringene er foreløpig beregnet til 7,4 prosent for 2012.

Økt eksport og import

Eksporten økte med 0,2 prosent i 1. kvartal. Den svake veksten i samlet eksport forklares ved nedgang i eksporten av petroleumsprodukter. Eksport av tradisjonelle varer økte derimot med 1,6 prosent, etter et fall i 4. kvartal. De foreløpige beregningene viser også en klar økning i eksport av tjenester.

Den samlede importen økte med 0,3 prosent. Importen av tradisjonelle varer falt med 0,5 prosent, mens beregningene viser svak økning i tjenesteimporten.

Sysselsettingsvekst

Etter sterk vekst i sysselsettingen gjennom første halvår 2012 avtok veksten mot slutten av året. I 1. kvartal 2013 økte antall sysselsatte personer med i overkant av 7 000, eller 0,3 prosent sesongjustert. Vel halvparten av denne økningen forklares med sysselsettingsvekst i kommunal forvaltning.

Revisjoner

I forbindelse med frigivning av tall for 1. kvartal 2013 har alle kvartalene i 2012 vært gjenstand for revisjon som følge av innarbeiding av ny informasjon. For 2012 er økningen i BNP for Fastlands-Norge beregnet til 3,4 prosent, 0,1 prosentpoeng lavere enn estimatet i februar. En oversikt over revisjoner i makroøkonomiske hovedstørrelser fremgår ellers av vedleggstabell nr 48. Sesongjusterte tall blir revidert tilbake til 1. kvartal 2009, i tråd med våre vanlige sesongjusteringsrutiner.

For en oversikt over utviklingen i bruttonasjonalprodukt for noen av våre handelspartnere, se lenke til OECD statistikk med utvikling i BNP for medlemsland .

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB