92492
/nasjonalregnskap-og-konjunkturer/statistikker/knr/maaned
92492
Dempet vekst i fastlandsøkonomien
statistikk
2013-02-13T10:00:00.000Z
Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
knr, Nasjonalregnskap, bruttonasjonalprodukt, BNP, verdiskaping, bruttoprodukt etter næring, bruttoinvesteringer, konsum i husholdninger, konsum i ideelle organisasjoner, offentlig konsum, vareproduksjon, tjenesteproduksjon, eksport, import, lønnskostnader, sysselsetting, timeverk, oljeinvesteringer, fastlands-NorgeNasjonalregnskap, Nasjonalregnskap og konjunkturer
false

Nasjonalregnskapdesember 2012

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Dempet vekst i fastlandsøkonomien

I 4. kvartal 2012 var det en svak utvikling i etterspørselen fra utlandet og i norsk økonomi utenom petroleumsvirksomheten. BNP Fastlands-Norge økte derfor med bare 0,3 prosent i fjorårets siste kvartal.

Bruttonasjonalprodukt. Sesongjustert volumendring i prosent
2011 - 20121. kvartal 2012 - 2. kvartal 20122. kvartal 2012 - 3. kvartal 20123. kvartal 2012 - 4. kvartal 2012
Bruttonasjonalprodukt3,20,8-0,60,4
Bruttonasjonalprodukt Fastlands-Norge3,50,70,80,3
Oljevirksomhet og utenriks sjøfart1,91,2-6,01,0
Innenlandsk sluttanvendelse3,61,20,81,0
Konsum i husholdninger og ideelle organisasjoner2,90,90,70,3
Konsum i offentlig forvaltning2,11,30,20,1
Bruttoinvestering i fast realkapital8,11,32,81,0
Eksport i alt2,20,4-3,5-0,1
Import i alt3,31,7-0,21,3
 
Sysselsatte personer2,20,70,40,3
Utførte timeverk2,10,40,50,5

Produksjonsutviklingen mot slutten av fjoråret må sees i sammenheng med den sterke veksten i 3. kvartal på 0,8 prosent. Lavere elektrisitetsproduksjon bidro til å trekke ned BNP Fastlands-Norge med 0,1 prosentpoeng i 4. kvartal 2012. Økning i petroleumsvirksomheten fra 3. til 4. kvartal bidro til at BNP totalt økte med 0,4 prosent, ifølge sesongjusterte fastpristall.

Økt tjenesteproduksjon – nedgang i vareproduksjonen

Det var fortsatt sterk vekst i tjenesteproduksjonen i 4. kvartal 2012. Det meste av denne veksten kom fra teknisk konsulentvirksomhet, forretningsmessig tjenesteyting, informasjonsteknologi og finansiell tjenesteyting. Derimot var det liten eller ingen vekst i varehandel og transportnæringene. Bruttoproduktet i offentlig forvaltning økte med 0,4 prosent i 4. kvartal, hovedsakelig som følge av vekst i kommuneforvaltningen.

Bruttoproduktet i industri og bergverk gikk ned med 0,5 prosent fra 3. til 4. kvartal. Råvarebasert industri trakk ned, mens næringsmiddel- og verkstedindustri trakk opp. Annen vareproduksjon falt med 0,7 prosent, hovedsakelig som følge av en nedgang i kraftproduksjonen. Tradisjonelt fiske økte klart, mens bygge- og anleggsvirksomhet økte med 0,4 prosent i 4. kvartal.

Svak konsumvekst

Samlet økte husholdningskonsumet med 0,3 prosent fra 3. til 4. kvartal 2012. Tjenestekonsumet økte med 0,6 prosent etter sterk vekst i 3. kvartal, mens varekonsumet viste en sesongjustert nedgang på 0,1 prosent både i 3. og 4. kvartal. I 4. kvartal var det særlig kjøp av varige konsumgoder som biler, møbler og hvitevarer som trakk ned. Ikke-varige konsumgoder bidro derimot positivt til varekonsumet, med økning i blant annet konsum av elektrisitet samt mat- og drikkevarer.

Nordmenns konsum i utlandet har økt sterkt i lengre tid. Fra 3. til 4. kvartal var veksten på 2,3 prosent og stod for halvparten av veksten i husholdningskonsumet.

Økte investeringer

Bruttoinvesteringer i fast realkapital økte med 1 prosent fra 3. til 4. kvartal 2012. Det var økning i investeringene innenfor offentlig forvaltning og innenfor utvinning av råolje og naturgass. Fastlands-Norge utenom offentlig forvaltning viste en nedgang på 1,2 prosent. Boliginvesteringene viste en svak oppgang i 4. kvartal, etter sterk vekst i 3. kvartal.

Uendret eksport og høyere import

Eksporten var tilnærmet uendret fra 3. til 4. kvartal 2012. Eksport av tradisjonelle varer sank med 1,4 prosent. Det var blant annet nedgang i eksporten av råvarebaserte produkter og eksporten av elektrisitet. Elektrisitetseksporten trakk veksten i tradisjonelle varer ned med 1,1 prosentpoeng. Eksporten av tjenester økte med 5,2 prosent, og oppgangen var i hovedsak knyttet til petroleumsrelatert virksomhet.

Importen viste en sesongjustert vekst på 1,3 prosent i 4. kvartal. Det var en klar økning i tjenesteimporten, men en nedgang på 0,8 prosent i importen av tradisjonelle varer.

Økt sysselsetting

Sysselsettingen økte med 0,3 prosent i 4. kvartal 2012, mot 0,4 prosent i 3. kvartal. Utførte timeverk økte med 0,5 prosent. Påløpt årslønnsvekst for året 2012 er foreløpig beregnet til 4,0 prosent.

Les mer om årslønnsveksten og omtale av foreløpige nasjonalregnskapstall for året 2012 i egen artikkel

Revisjoner

I forbindelse med frigivning av tall for 4. kvartal har alle kvartalene i 2012 vært gjenstand for revisjon som følge av innarbeiding av ny informasjon. En oversikt over revisjoner i makroøkonomiske hovedstørrelser fremgår i tabellen "Revisjoner av makroøkonomiske hovedstørrelser. Prosentvis volumendring" på fanen Tabeller . Sesongjusterte tall blir revidert tilbake til 1. kvartal 2009, i tråd med våre vanlige sesongjusteringsrutiner. For mer informasjon om produksjonsmetoder og sesongjusteringen, se Om Statistikken og Om sesongjustering av kvartalsvis nasjonalregnskap (KNR) .

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB