65980
/nasjonalregnskap-og-konjunkturer/statistikker/knr/maaned
65980
Vekst i Fastlands-Norge
statistikk
2012-02-16T10:00:00.000Z
Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
knr, Nasjonalregnskap, bruttonasjonalprodukt, BNP, verdiskaping, bruttoprodukt etter næring, bruttoinvesteringer, konsum i husholdninger, konsum i ideelle organisasjoner, offentlig konsum, vareproduksjon, tjenesteproduksjon, eksport, import, lønnskostnader, sysselsetting, timeverk, oljeinvesteringer, fastlands-NorgeNasjonalregnskap, Nasjonalregnskap og konjunkturer
false

Nasjonalregnskapdesember 2011

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Vekst i Fastlands-Norge

Bruttonasjonalprodukt (BNP) for Fastlands-Norge vokste med 2,6 prosent i 2011. Veksten i 4. kvartal var 0,6 prosent, og det største bidraget kom fra ulike tjenesteytende næringer.

Nye tabeller og tabelloversikt 24. februar 2012

Tabelloversikten for publiseringen 16. februar 2012 er endret i forbindelse med at følgende tabeller ble publiserte 24.02.2012:

  • 2. Makroøkonomiske hovedstørrelser. Faste 2009-priser. Millioner kroner
  • 9. Bruttonasjonalprodukt. Bruttoprodukt etter næring, i basisverdi. Faste 2009-priser. Millioner kroner
  • 15. Hovedtall for konsum. Faste 2009-priser. Millioner kroner
  • 19. Konsum i husholdninger. Faste 2009-priser. Millioner kroner
  • 22. Konsum i husholdninger. Sesongjustert. Faste 2009-priser. Millioner kroner
  • 25. Bruttoinvestering i fast realkapital. Faste 2009-priser. Millioner kroner
  • 30. Eksport. Faste 2009-priser. Millioner kroner
  • 35. Import. Faste 2009-priser. Millioner kroner

(24.02.2012)

Veksten i 4. kvartal 2011 kom etter en vekst på 0,8 prosent i 3. kvartal. Både for 4. kvartal og året under ett var det tjenestenæringer som teknisk konsulentvirksomhet, tjenester tilknyttet IKT og informasjonstjenester og forretningsmessig tjenesteyting som hadde mest positiv utvikling. I 4. kvartal stod de tjenesteytende næringene utenom offentlig forvaltning for to tredjedeler av veksten i Fastlands-Norge.

Vekst også i flere vareproduserende næringer

Aktivitetsnivået i industrien startet 2011 med en klar nedgang i 1. kvartal. Veksten tiltok derimot gjennom året, og endte på 1,9 prosent på årsbasis. Veksten var 1,0 prosent i 4. kvartal. Produksjonen av maskiner og utstyr ellers, bygging av oljeplattformer og moduler i tillegg til reparasjoner og installasjoner av maskiner og utstyr var viktige bidragsytere til veksten. Eksportorienterte næringer som blant annet produksjon av kjemiske råvarer, papir og papirvarer og fiskeforedling dempet oppgangen.

Bygg og anlegg og akvakultur dro opp veksten innenfor annen vareproduksjon både i 4. kvartal og på årsbasis, mens produksjonen av elektrisitet og tradisjonelt fiske bidro negativt. For 2011 under ett var produksjonen i fiskerinæringen på samme nivå som i rekordåret 2010, men akvakulturnæringen vokste med over 11 prosent i fjor fra året før. Annen vareproduksjon falt med 1,6 prosent i 4. kvartal, mens den vokste med 2,6 prosent fra 2010 til 2011.

Offentlig forvaltning vokste med 2,2 prosent på årsbasis, med en vekst på 2,4 prosent i kommunene og 1,9 prosent i statlig forvaltning. Fra 3. til 4. kvartal var økningen på 0,7 prosent.

BNP totalt vokste med 0,5 prosent i 4. kvartal, litt svakere enn BNP Fastlands-Norge, som følge av nedgang i bruttoproduktet i petroleumsvirksomhet og utenriks sjøfart. Til tross for nedgangen i utvinning av olje og gass, har det vært sterk vekst for tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass. Veksten var sterk gjennom hele 2011, og må sees i sammenheng med høy investeringsvekst på sokkelen. Produksjonsvolumet i tjenestenæringen vokste med nærmere 19 prosent fra 2010 til 2011.

Bruttonasjonalprodukt. Sesongjusterte volumindekser. 2009=100

Bruttoinvestering i fast kapital og konsum. Sesongjusterte volumindekser. 2007=100

Bruttonasjonalprodukt 3. kvartal 2010-4. kvartal 2011. Prosentvis volumendring fra forrige kvartal (sesongjustert vekst)
 
 201020113. kvartal 20104. kvartal 20101. kvartal 20112. kvartal 20113. kvartal 20114. kvartal 2011
 
Bruttonasjonalprodukt (BNP)0,7    1,6-2,02,5-0,30,51,10,5
BNP Fastlands-Norge1,92,60,70,40,41,30,80,6
Oljevirksomhet og utenriks sjøfart-3,9-2,4-12,812,0-2,9-3,02,7-0,3
Innenlandsk sluttanvendelse3,13,1-1,41,72,7-1,3-0,82,2
Konsum i husholdninger3,82,31,51,20,20,60,30,6
Konsum i offentlig forvaltning1,71,5-0,20,4-0,31,60,70,5
Bruttoinvestering i fast kapital-5,26,9-4,05,61,80,12,40,8
Eksport1,8-1,1-3,11,8-1,0-1,56,2-4,3
Import9,92,5-1,5-0,87,7-7,11,6-0,6
         
Sysselsatte personer-0,11,40,30,40,30,40,70,3
Utførte timeverk0,81,50,20,50,10,61,10,3
 

Svak konsumvekst

Husholdningenes konsum var samlet 2,3 prosent høyere i 2011 enn året før. Veksten ble særlig drevet av generell vekst i tjenestekonsumet, både for året hvor tjenestekonsumet vokste med 2,6 prosent, og i 4. kvartal, som hadde en oppgang på nærmere 1 prosent.

Varekonsumet utviklet seg derimot svakt gjennom 2011. Veksten var på 0,4 prosent fra 3. til 4. kvartal. Nedgang i elektrisitetskonsumet trakk totalt varekonsum ned med 0,2 prosentpoeng i 4. kvartal, og 0,6 prosentpoeng på årsbasis. Varekonsumet var 1,3 prosent høyere i 2011 enn året før.

Husholdningenes konsum i utlandet hadde sterk vekst i 2011, særlig i 1. halvår. Fra 2010 til 2011 økte utenlandskonsumet med 8,2 prosent, mot 12,3 prosent året før.

Vekst i investeringene

Bruttoinvesteringer i fast realkapital økte med nærmere 1 prosent fra 3. til 4. kvartal. Investeringene i offentlig forvaltning vokste klart de to siste kvartalene av 2011, mens de for hele 2011 var 1,3 prosent høyere enn året før. Husholdningenes investeringer i boliger vokste igjen markert i 4. kvartal etter en svak utvikling kvartalet før. På årsbasis var boliginvesteringene 22 prosent over 2010-investeringene.

Investeringer i petroleumsvirksomhet, som utgjør vel 25 prosent av totale investeringer i Norge, falt i 4. kvartal. Investeringene var likevel om lag 11 prosent høyere enn i 2010.

Investeringene i industrien falt med vel 13 prosent i 4. kvartal. Nedgangen var særlig konsentrert om eksportrettede næringer som kjemiske råvarer og produksjon av ikke-metallholdige mineraler. I 2011 var investeringene i industrien 4,3 prosent høyere enn året før.

Fall i den samlede eksporten

Nedgangen i eksport av råolje og naturgass bidro sterkt til fallet i samlet eksport på 1,1 prosent fra 2010 til 2011. Eksporten av tradisjonelle varer var også lavere i 2011 enn året før. Særlig i 2. halvår var det sterk nedgang i eksporten av tradisjonelle varer, med henholdsvis 1 prosent og 4,9 prosent i 3. og 4. kvartal. Tjenesteeksporten vokste derimot i 2. halvår, og var på årsbasis 3,3 prosent høyere enn året før.

Importen av tradisjonelle varer økte med 5,4 prosent fra 2010 til 2011, og med 2,1 prosent i 4. kvartal. Import i alt var 2,5 prosent høyere i 2011 enn året før, men falt med 0,6 prosent i 4. kvartal.

Årslønnsvekst og økt sysselsetting

Sysselsettingen fra 3. til 4. kvartal økte med 0,3 prosent. For 2011 var sysselsettingen 1,4 prosent høyere enn året før. Særlig var det en klar økning i bygg og anlegg og i kommuneforvaltningen. Timeverkene økte med 1,5 prosent i 2011, med sterkest vekst i 2. og 3. kvartal og utflating i 4. kvartal.

Ifølge foreløpige nasjonalregnskapstall var gjennomsnittlig årslønnsvekst for alle lønnstakere på 4,3 prosent i 2011.

Revisjoner

For 2011 er ny informasjon tatt inn for alle kvartalene. Sesongjustert er det ingen endringer i BNP Fastlands-Norge, mens BNP totalt er nedjustert med 0,3 prosentpoeng i 3. kvartal og oppjustert med 0,2 prosentpoeng i 1. kvartal. For øvrige revisjoner vises det til tabellen under.

Det er ikke innarbeidet ny informasjon for 2010, men de sesongjusterte tallene har endret seg fra forrige publisering som følge av at det er beregnet nye sesongfaktorer basert på endringene i 2011.

Revisjoner av makroøkonomiske hovedstørrelser. Prosentvis volumendring
 
 1. kvartal 20112. kvartal 20113. kvartal 2011
 SesongjustertUjustertSesongjustertUjustertSesongjustertUjustert
 Prosentvis volumendring fra foregående periodeProsentvis volumendring fra samme periode året førProsentvis volumendring fra foregående periodeProsentvis volumendring fra samme periode året førProsentvis volumendring fra foregående periodeProsentvis volumendring fra samme periode året før
 Nye tallForrige publiseringNye tallForrige publiseringNye tallForrige publiseringNye tallForrige publiseringNye tallForrige publiseringNye tallForrige publisering
 
Bruttonasjonalprodukt (BNP)-0,3-0,50,80,70,50,50,10,01,11,44,03,8
BNP Fastlands-Norge0,40,42,12,01,31,32,52,30,80,83,02,9
Husholdningenes konsum0,20,30,90,80,60,84,44,30,30,22,72,5
Offentlig konsum-0,3-0,30,40,11,6-1,11,21,30,70,22,41,8
Bruttoinvestering i fast kapital1,80,79,89,90,10,73,25,22,41,610,511,6
Eksport-1,0-1,5-4,2-4,4-1,5-1,4-3,7-3,56,25,85,04,4
Import7,76,311,511,7-7,1-7,9-2,5-2,51,60,71,0-0,7
 
BNP for noen av våre handelspartnere. Sesongjustert utvikling i volum
 
 Prosentvis endring fra forrige kvartal
 20102011
 1. kvartal2. kvartal3. kvartal4. kvartal1. kvartal2. kvartal3. kvartal4. kvartal
 
Sverige1,92,01,91,20,71,01,6..
Danmark0,01,51,1-0,50,01,0-0,5..
Finland0,73,00,11,50,20,10,9..
Tyskland0,51,90,80,51,30,30,5..
Frankrike0,10,50,40,40,9-0,10,3..
UK0,41,10,7-0,50,40,00,6-0,2
USA1,00,90,60,60,10,30,50,7
Norge0,90,3-2,0-2,5-0,30,51,10,5
 

Endring i sesongjusteringsmetode

Den nye metoden innebærer at sesongjusterte tall tilbake t.o.m. basisåret kan revideres, mens vi benytter oss av faste sesongkorrigeringsfaktorer for eldre tidsserier. For mer om den nye metoden og sesongjusteringsrutiner, vennligst se Om sesongjusteringen . Endring i metoden for sesongjustering har medført at vi i denne publiseringen, på grunn av til dels store avvik mellom ny metode og metoden som ble brukt fram til november 2011, har spesialbehandlet enkelte serier. Dette gjelder seriene for bruttonasjonalprodukt og bruttonasjonalprodukt i basisverdi. Disse seriene er først blitt justert indirekte for hele perioden (1978-2011) og deretter er sesongfaktorene blitt normalisert slik at både ujusterte og justerte serier ligger på samme nivå på årsbasis.

 

Tabeller

Tabeller til publiseringen

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB