53750
/nasjonalregnskap-og-konjunkturer/statistikker/knr/arkiv
53750
Vekst i norsk økonomi
statistikk
2011-11-22T10:00:00.000Z
Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
knr, Nasjonalregnskap, bruttonasjonalprodukt, BNP, verdiskaping, bruttoprodukt etter næring, bruttoinvesteringer, konsum i husholdninger, konsum i ideelle organisasjoner, offentlig konsum, vareproduksjon, tjenesteproduksjon, eksport, import, lønnskostnader, sysselsetting, timeverk, oljeinvesteringer, fastlands-NorgeNasjonalregnskap, Nasjonalregnskap og konjunkturer
false

Nasjonalregnskapseptember 2011

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Vekst i norsk økonomi

Foreløpige nasjonalregnskapstall viser at bruttonasjonalproduktet (BNP) for Fastlands-Norge økte med 0,8 prosent fra 2. til 3. kvartal 2011. Vareproduksjonen, og særlig kraftforsyning, bidro mest til oppgangen.

Bruttonasjonalprodukt. Sesongjusterte volumindekser. 2009=100

Etter å ha falt to kvartaler på rad, økte bruttoproduktet i utvinning av råolje og naturgass markert i 3. kvartal slik at BNP totalt økte med 1,4 prosent.

Økt aktivitet i vareproduserende næringer

Bruttoproduktet for fastlandsøkonomien utenom offentlig forvaltning økte med 1,1 prosent i 3. kvartal. For andre kvartal på rad var sterk vekst i produksjon av elektrisitet en viktig bidragsyter til dette. I 3. kvartal bidro kraftforsyning isolert sett med 0,4 prosentpoeng av veksten i bruttoproduktet for Fastlands-Norge utenom offentlig forvaltning. Også i fiske, fangst og akvakultur var det økt aktivitet, mens bygge- og anleggsvirksomheten var om lag uendret fra kvartalet før.

Industriproduksjonen ble særlig trukket opp av produksjon av metallvarer, elektrisk utstyr og maskiner. Nedgang i oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri bidro til å dempe veksten.

Bruttoinvestering i fast kapital og konsum. Sesongjusterte volumindekser. 2009=100

Moderat økning i tjenesteproduksjon

Bruttoproduktet i de tjenesteproduserende næringene økte med 0,6 prosent fra 2. til 3. kvartal. Det var først og fremst informasjons- og teknologitjenester som trakk opp, mens det var svak vekst eller nedgang for mange andre områder som blant annet transporttjenester og eiendomsdrift. Offentlig forvaltning økte med 0,6 prosent.

Bruttonasjonalprodukt 1. kvartal 2008-1. kvartal 2011. Prosentvis volumendring fra forrige kvartal (sesongjustert vekst)
 
  2010 2. kvartal 2010 3. kvartal 2010 4. kvartal 2010 1. kvartal 2011 2. kvartal 2011 3. kvartal 2011
 
Bruttonasjonalprodukt (BNP) 0,7 0,3 -1,7 2,2 -0,5 0,5 1,4
BNP Fastlands-Norge 1,9 0,4 0,7 0,3 0,4 1,3 0,8
Oljevirksomhet og utenriks sjøfart -3,9 -0,2 -11,5 11,0 -3,9 -2,9 4,0
Innenlandsk sluttanvendelse 3,1 3,2 -1,2 1,9 2,2 -1,6 -0,6
Konsum i husholdninger 3,8 -1,2 1,7 0,9 0,3 0,8 0,2
Konsum i offentlig forvaltning 1,7 -2,0 -0,1 2,7 -0,3 -1,1 0,2
Bruttoinvestering i fast kapital -5,2 4,7 -3,9 8,0 0,7 0,7 1,6
Eksport 1,8 -2,6 -2,5 1,8 -1,5 -1,4 5,8
Import 9,9 5,3 -1,0 0,7 6,3 -7,9 0,7
               
Sysselsatte personer -0,1 -0,2 0,2 0,4 0,2 0,6 0,6
Utførte timeverk 0,8 -0,4 0,2 0,2 -0,1 1,1 0,9
 

Svak vekst i husholdningskonsumet

Husholdningskonsumet økte med 0,2 prosent fra 2. til 3. kvartal. Etter en oppgang i 2. kvartal falt varekonsumet med 0,1 prosent i 3. kvartal. Nedgang i kjøp av varige konsumgoder, blant annet biler, bidro mest til reduksjonen. Økt forbruk av elektrisitet bidro imidlertid til å dempe nedgangen. Tjenestekonsumet vokste med 0,7 prosent. Offentlig konsum økte svakt i 3. kvartal.

Investeringsvekst

Investeringene i oljerelatert virksomhet økte markert fra 2. til 3. kvartal, mens investeringene i Fastlands-Norge viste en nedgang på 0,8 prosent. Investeringene i kraftforsyning gikk litt ned i 3. kvartal, men er fremdeles på et høyt nivå. Veksten i boliginvesteringene var på 0,8 prosent i 3. kvartal. Utflatningen kommer etter flere kvartaler med svært sterk vekst.

Sterk økning i eksporten

Det var særlig naturgassen som bidro til veksten i eksporten, mens råoljen trakk ned. Eksporten av tradisjonelle varer viste en vekst på 0,7 prosent. Særlig elektrisitet og fisk og fiskeprodukter trakk opp, mens verkstedprodukter bidro negativt.

Redusert import av raffinerte oljeprodukter og elektrisitet bidro sterkest til nedgangen på 0,4 prosent i import av tradisjonelle varer. Import av verkstedprodukter økte med 3,3 prosent i 3. kvartal, og var med på å dempe nedgangen.

Sysselsettingsveksten fortsetter

Foreløpige beregninger viser at antall sysselsatte personer økte med 0,6 prosent fra 2. til 3. kvartal. Særlig økte sysselsettingen innenfor bygge- og anleggsvirksomhet, varehandel og i industrien.

Revisjoner

Statistisk sentralbyrå har foretatt en hovedrevisjon av nasjonalregnskapstallene tilbake til 1970, blant annet er den nye næringsstandarden SN2007 innarbeidet i tillegg til at ny informasjon er innarbeidet for årene tilbake til 2003, se artikkelen om hovedrevisjonen .

 

Kvartalstallene er reviderte tilbake til 1978 som følge av hovedrevisjonen. Videre er kvartalstallene for 2008 og 2009 ytterligere justert som følge av innarbeiding av detaljert regnskapsstatistikk (strukturstatistikk) for disse årene.

 

For BNP Fastlands-Norge er veksten i de sesongjusterte fastpristallene revidert ned med 0,1 prosentpoeng i 1. og opp med 0,3 prosentpoeng i 2. kvartal 2011. Veksten i BNP totalt er oppjustert med 0,1 prosentpoeng både i 1. og 2. kvartal.

Revisjoner av makroøkonomiske hovedstørrelser. Prosentvis volumendring
 
  1. kvartal 2011 2. kvartal 2011
  Sesongjustert Ujustert Sesongjustert Ujustert
  Prosentvis volumendring fra foregående periode Prosentvis volumendring fra samme periode året før Prosentvis volumendring fra foregående periode Prosentvis volumendring fra samme periode året før
  Nye tall Forrige publisering Nye tall Forrige publisering Nye tall Forrige publisering Nye tall Forrige publisering
 
Bruttonasjonalprodukt (BNP) -0,5 -0,6 0,7 0,9 0,5 0,4 0,0 -0,4
BNP Fastlands-Norge 0,4 0,5 2,0 2,5 1,3 1,0 2,3 2,2
Husholdningenes konsum 0,3 0,3 0,8 1,0 0,8 0,8 4,3 4,2
Offentlig konsum -0,3 0,1 0,1 2,6 -1,1 1,0 1,3 1,5
Bruttoinvestering i fast kapital 0,7 -1,4 9,9 10,7 0,7 -0,2 5,2 0,3
Eksport -1,5 -1,6 -4,4 -5,9 -1,4 0,4 -3,5 -2,5
Import 6,3 10,5 11,7 17,0 -7,9 -8,4 -2,5 0,2
 
BNP for noen av våre handelspartnere. Sesongjustert utvikling i volum
 
  Prosentvis endring fra forrige kvartal
  2009 2010 2011
  4. kvartal 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal
 
Sverige 0,8 1,8 2,0 2,0 1,2 0,8 0,9 ..
Danmark 0,1 0,9 0,7 1,4 -0,4 -0,3 1,0 ..
Finland -0,3 0,8 2,7 0,3 1,6 0,3 0,6 ..
Tyskland 0,7 0,5 1,9 0,8 0,5 1,3 0,3 0,5
Frankrike 0,6 0,1 0,5 0,4 0,3 0,9 -0,1 0,4
UK 0,7 0,2 1,1 0,6 -0,5 0,4 0,1 0,5
USA 0,9 1,0 0,9 0,6 0,6 0,1 0,3 0,6
Norge 0,0 0,9 0,3 -1,7 2,2 -0,5 0,5 1,4
 
 

Tabeller

 

Tabeller til publiseringen

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB