10117
/nasjonalregnskap-og-konjunkturer/statistikker/knr/arkiv
10117
Veksten i fastlandsøkonomien fortsetter
statistikk
2007-05-23T10:00:00.000Z
Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
knr, Nasjonalregnskap, bruttonasjonalprodukt, BNP, verdiskaping, bruttoprodukt etter næring, bruttoinvesteringer, konsum i husholdninger, konsum i ideelle organisasjoner, offentlig konsum, vareproduksjon, tjenesteproduksjon, eksport, import, lønnskostnader, sysselsetting, timeverk, oljeinvesteringer, fastlands-NorgeNasjonalregnskap, Nasjonalregnskap og konjunkturer
false

Nasjonalregnskapmars 2007

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Veksten i fastlandsøkonomien fortsetter

Den sterke veksten i norsk økonomi fortsatte i første kvartal i år. Bruttonasjonalproduktet (BNP) for Fastlands-Norge vokste med 1,4 prosent fra fjerde kvartal 2006. Veksten ble ledsaget av en markant vekst i antall sysselsatte og en sterk økning i husholdningenes konsum.

Bruttonasjonalprodukt. Sesongjusterte volumindekser. 2004=100

Det var sterk vekst i både vare- og tjenesteproduksjonen i første kvartal. Bruttoproduktet i industrien økte med 0,5 prosent fra kvartalet før, og det var særlig verkstedindustrien som bidro til veksten. Privat tjenesteyting vokste med 2,1 prosent, mens bygg og anlegg vokste med 3,2 prosent. Produksjonen av elektrisitet økte med 7,2 prosent, men denne veksten må ses i sammenheng med lave produksjonstall i fjerde kvartal.

Det var lavere utvinning av olje og gass på norsk kontinentalsokkel i første kvartal 2007 enn i fjerde kvartal i 2006. Det gjorde at BNP for hele Norge hadde en noe svakere utvikling enn for Fastlands-Norge.

Bruttonasjonalprodukt 1. kvartal 2006 til 1. kvartal 2007.
Prosentvis volumendring fra forrige kvartal (sesongjustert vekst)
 
  2005 2006 1. kvartal 2006 2. kvartal 2006 3. kvartal 2006 4. kvartal 2006 1. kvartal 2007
 
Bruttonasjonalprodukt (BNP) 2,7 2,8 0,8 0,1 1,7 0,3 0,7
Fastlands-Norge 4,5 4,6 0,9 0,8 1,6 1,0 1,4
Oljevirksomhet og utenriks sjøfart -3,5 -3,8 0,3 -2,7 2,0 -2,6 -2,2
Innenlandsk sluttanvendelse 5,6 5,2 0,1 1,8 1,4 0,7 -0,1
Konsum i husholdninger 3,2 4,3 1,7 1,6 0,9 1,0 2,9
Konsum i offentlig forvaltning 1,8 3,3 2,0 0,6 0,7 0,6 1,3
Bruttoinvestering i fast kapital 11,2 7,4 -9,2 8,3 -0,3 2,4 -0,7
Eksport 0,7 1,6 0,7 -0,4 1,3 1,5 2,5
Import 8,6 8,2 -1,3 4,4 0,4 3,0 0,6
               
Sysselsatte personer 1,0 3,1 1,0 1,0 1,0 0,6 0,8
Utførte timeverk 1,3 2,1 0,9 0,9 0,7 0,8 0,6
 

Økning i konsumetterspørselen

Husholdningenes konsum økte med 2,9 prosent i første kvartal. Varekonsumet gikk opp 4,2 prosent og tjenestekonsumet 0,7 prosent. Mye av veksten skyldes kjøp av biler. Uten økning i bilkjøpet ville veksten i husholdningenes konsum vært på 2,4 prosent. Økningen i bilsalget de to siste kvartalene er trolig påvirket av omlegging av bilavgiftene ved årsskiftet.

Bruttoinvesteringer i fast kapital og konsum. Sesongjusterte volumindekser. 2004=100

I tillegg til økningen i konsumet av biler, bidro økning i konsumet av klær og skotøy til økning i varekonsumet. Denne varegruppen hadde en sesongjustert vekst på 7,7 prosent.

Økt bruk av finansielle tjenester og fritidstjenester bidro mest til veksten i tjenestekonsumet.

De foreløpige tallene viser en vekst i offentlig konsum på 1,3 prosent fra fjerde kvartal 2006 til første kvartal i år. Så langt tyder tallene på at konsumveksten i kommunene var klart sterkere enn i staten. Denne konsumøkningen kom både som følge av relativ sterk vekst i kjøp av varer og tjenester, samt høy sysselsettingsvekst.

Noe lavere investeringer

Bruttoinvesteringer i fast realkapital var lavere i første kvartal 2007 enn i fjerde kvartal 2006. Oljeinvesteringene, som utgjør om lag 40 prosent av de samlede bruttorealinvesteringene i Norge, var nesten 6 prosent lavere enn i fjerde kvartal.

Sesongjusterte nasjonalregnskapstall viser også en nedgang i industriinvesteringene, men dette må ses i sammenheng med spesielt høye investeringstall i fjerde kvartal.

Husholdningenes boliginvesteringer økte med 2,2 prosent fra forrige kvartal, som følge av høy igangsetting av boligbygging i årets to første måneder.

Fortsatt sterk vekst i eksporten

I første kvartal i år økte eksporten av tradisjonelle varer med 3,7 prosent fra foregående kvartal. Høy eksport av kjemiske og mineralske produkter forklarer mye av veksten. Eksport fra kjemisk industri tok seg kraftig opp i siste halvdel av 2006, og utviklingen fortsatte inn i 2007.

Importen av tradisjonelle varer økte med 2,3 prosent fra fjerde kvartal i fjor til første kvartal i år. Importen av verkstedsprodukter og metaller vokste med henholdsvis 3,8 og 4,2 prosent. Importen av klær økte med nesten 3 prosent i samme periode.

Stadig vekst i antall sysselsatte

Antall sysselsatte fortsatte å øke inn i 2007 og var 0,8 prosent høyere i første kvartal enn i fjerde kvartal 2006, i følge sesongjusterte tall. Sammenlignet med første kvartal 2006 har tallet på sysselsatte økt med over 80 000 personer. Størst var økningen innenfor privat foretningsmessig tjenesteyting, bygg og anlegg og kommunal forvaltning, med til sammen over 50 000 flere ansatte. Justert for sesongvariasjoner økte antall utførte timeverk med 0,6 prosent fra fjerde kvartal 2006 til første kvartal 2007.

BNP, sesongjustert
 
  Prosentvis endring fra forrige kvartal
  2005 2006 2007
  2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal 1. kvartal
 
Sverige 0,8 0,4 0,8 1,4 1,3 0,9 1,2  
Danmark 1,8 0,8 0,0 1,3 1,0 0,3 0,4  
Finland 0,0 1,8 1,1 1,9 1,6 0,8 0,9  
Tyskland 0,3 0,5 0,3 0,8 1,2 0,8 1,0 0,5
Frankrike 0,2 0,6 0,4 0,7 0,9 0,1 0,5 0,5
UK 0,4 0,6 0,6 0,8 0,7 0,7 0,6 0,6
USA 0,8 1,0 0,4 1,4 0,6 0,5 0,6 0,3
 

I sesongjusteringen er det vanskelig å korrigere for effekter av handel i sammenheng med påsken. Dette gjør at de sesongjusterte tallene for første og andre kvartal er noe mer usikre enn tallene for de andre kvartalene.

Revisjoner av tall for 2006

Resultatene fra kvartalsvis nasjonalregnskap bygger på beregninger der grunnlagsmaterialet er basert på et foreløpig informasjonsgrunnlag. Usikkerheten er størst for det siste kvartalet det publiseres tall for. Ny informasjon innarbeides fortløpende og kan medføre revisjoner av tidligere publiserte tall.

Ny informasjon har ikke endret vekstratene for BNP og BNP Fastlands-Norge for 2006. Imidlertid er de totale investeringene for Norge nedjustert fra en vekst på 8,9 prosent til 7,4 prosent. Hovedforklaringen bak denne endringen er nye og lavere tall for oljeinvesteringene. Også veksten i industriinvesteringene i fjerde kvartal er justert noe ned. Samtidig er økningen i konsumet i offentlig forvaltning oppjustert med 1 prosentpoeng for 2006. Dette er knyttet til at kjøp av varer og tjenester både i staten og kommunene er høyere enn tidligere antatt.

Revisjoner av makroøkonomiske hovedstørrelser. Prosentvis volumendring
 
  2006 1. kvartal 2006 2. kvartal 2006 3. kvartal 2006 4. kvartal 2006
  Nye tall Forrige publisering Sesongjustert Ujustert Sesongjustert Ujustert Sesongjustert Ujustert Sesongjustert Ujustert
  Prosentvis volumendring fra foregående periode Prosentvis volumendring fra samme periode året før Prosentvis volumendring fra foregående periode Prosentvis volumendring fra samme periode året før Prosentvis volumendring fra foregående periode Prosentvis volumendring fra samme periode året før Prosentvis volumendring fra foregående periode Prosentvis volumendring fra samme periode året før
     Nye tall Forrige publisering    Nye tall Forrige publisering    Nye tall Forrige publisering    Nye tall Forrige publisering    Nye tall Forrige publisering    Nye tall Forrige publisering    Nye tall Forrige publisering    Nye tall Forrige publisering
 
Bruttonasjonalprodukt 2,8 2,9 0,8 0,8 6,1 5,9 0,1 0,4 -0,1 0,2 1,7 1,3 2,9 2,8 0,3 0,5 2,5 2,7
BNP Fastlands-Norge 4,6 4,6 0,9 1,1 8,5 8,2 0,8 1,1 1,3 1,7 1,6 1,1 4,6 4,4 1,0 1,2 4,0 4,2
Husholdningenes konsum 4,3 4,2 1,7 2,2 4,9 4,7 1,6 1,4 3,4 3,4 0,9 0,8 4,3 4,1 1,0 0,8 4,6 4,7
Offentlig konsum 3,3 2,2 2,0 1,6 7,6 7,1 0,6 0,3 -1,1 -1,8 0,7 0,0 4,1 2,6 0,6 0,0 3,0 1,0
Bruttoinvestering i fast kapital 7,4 8,9 -9,2 -7,6 8,1 9,6 8,3 8,3 11,0 11,4 -0,3 -0,6 10,7 10,2 2,4 5,2 1,0 5,3
Eksport 1,6 1,5 0,7 0,7 4,6 4,5 -0,4 0,3 -2,3 -1,7 1,3 -0,9 1,2 -0,4 1,5 3,4 3,1 3,4
Import 8,2 9,1 -1,3 -0,1 13,3 14,1 4,4 3,8 6,4 6,8 0,4 0,4 6,6 6,9 3,0 4,7 7,0 9,3
 

For begrepsforklaringer og lignende, se nasjonalregnskapets temaside .

Tabeller

Tabeller til publiseringen

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB