10127
/nasjonalregnskap-og-konjunkturer/statistikker/knr/arkiv
10127
Veksten i fastlandsøkonomien fortsetter
statistikk
2006-03-16T10:00:00.000Z
Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
knr, Nasjonalregnskap, bruttonasjonalprodukt, BNP, verdiskaping, bruttoprodukt etter næring, bruttoinvesteringer, konsum i husholdninger, konsum i ideelle organisasjoner, offentlig konsum, vareproduksjon, tjenesteproduksjon, eksport, import, lønnskostnader, sysselsetting, timeverk, oljeinvesteringer, fastlands-NorgeNasjonalregnskap, Nasjonalregnskap og konjunkturer
false

Nasjonalregnskapdesember 2005

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Veksten i fastlandsøkonomien fortsetter

Den sterke veksten i bruttonasjonalproduktet (BNP) for Fastlands-Norge fortsatte også i 4. kvartal 2005, ifølge foreløpige nasjonalregnskapstall. Veksten var i stor grad drevet av økt investeringsetterspørsel.

BNP for Fastlands-Norge steg med 1,1 prosent i 4. kvartal. Gjennom hele 2005 var det solid vekst i BNP for Fastlands-Norge, og dette ga en vekst på 3,7 prosent på årsbasis. Dette er på linje med veksten i 2004. Private tjenestenæringer stod for over halvparten av veksten i fjor. Næringer i forretningsmessig tjenesteyting bidro mest. Også bygg og anlegg samt kraftproduksjon viste klar vekst.

Bruttoproduktet i industrien økte med 1,0 prosent i 4. kvartal, og for 2005 som helhet ble veksten på 2,6 prosent. Flere industrinæringer bidro til veksten, men over 70 prosent av vekstbidraget kom fra verksted- og verftsindustrien.

Totalt BNP viste en volumøkning på 2,3 prosent i 2005. Det var nedgang i både utvinningsnæringen og utenriks sjøfart.

Bruttonasjonalprodukt. 1. kvartal-4. kvartal 2005. Prosentvis volumendring fra forrige
kvartal (sesongjustert vekst)
 
 200420051. kvartal
2005
2. kvartal
2005
3. kvartal
2005
4. kvartal
2005
 
Bruttonasjonalprodukt (BNP)           3,1          2,3               0,0               1,5                0,7                 0,2
Fastlands-Norge3,83,70,51,00,81,1
Oljevirksomhet og utenriks sjøfart0,4-3,4-1,93,40,1-3,6
Innenlandsk sluttanvendelse6,14,5-0,41,71,71,1
Konsum i husholdninger4,73,60,31,81,0-0,1
Konsum i offentlig forvaltning2,21,40,20,4-0,20,4
Bruttoinvestering i fast kapital8,110,8-9,34,92,712,3
Eksport0,60,5-0,52,70,5-1,1
Import8,96,7-2,23,63,61,4
       
Sysselsatte personer0,40,70,10,20,50,3
Utførte timeverk1,90,90,20,20,20,1
 
Revisjoner av makroøkonomiske hovedstørrelser. Prosentvis volumendring
 
 20041. kvartal 20052. kvartal 20053. kvartal 2005
 Nye tallForrige publiseringSesongjustertUjustertSesongjustertUjustertSesongjustertUjustert
 Prosentvis volumendring fra foregående periodeProsentvis volumendring fra samme periode året førProsentvis volumendring fra foregående periodeProsentvis volumendring fra samme periode året førProsentvis volumendring fra foregående periodeProsentvis volumendring fra samme periode året før
 Nye tallForrige publisering       Nye
tall
Forrige publiseringNye tallForrige publiseringNye tallForrige publiseringNye tallForrige publiseringNye tallForrige publisering
 
Bruttonasjonalprodukt        3,1      2,8        0,00,2-1,3-1,4          1,51,3          4,94,6          0,70,8          3,33,1
BNP Fastlands-Norge3,83,40,50,50,30,21,00,87,77,40,80,83,43,1
Husholdningenes konsum4,74,70,30,21,51,51,81,64,64,51,00,95,45,1
Offentlig konsum2,22,20,20,0-1,4-1,60,40,46,05,8-0,2-0,20,70,4
Bruttoinvestering i fast kapital8,17,8-9,3-9,513,413,04,98,612,015,52,7-3,38,96,0
Eksport0,60,8-0,5-0,9-3,9-4,42,70,92,2-0,20,52,52,51,9
Import8,98,9-2,2-2,42,42,03,64,39,69,93,62,88,17,6
 

Sterk vekst i investeringene

Bruttoinvesteringene i fast realkapital viste sterk vekst de tre siste kvartalene i fjor. Boliginvesteringene har vist økning siden andre halvår 2003, og etter tegn til utflating på sensommeren var det ny klar vekst i 4. kvartal 2005. Sammenliknet med 2004 økte boliginvesteringene med 14,5 prosent.

Industriinvesteringene vokste med vel 30 prosent i 4. kvartal og 13,3 prosent for året under ett. Investeringene i kjemisk råvareindustri bidro mest.

Oljeinvesteringene steg med nesten 10 prosent i 4. kvartal. For 2005 var investeringsveksten i underkant av 12 prosent. Oljeinvesteringene utgjorde om lag 1/4 av investeringene i fast realkapital i 2005.

Bruttonasjonalprodukt. Sesongjusterte volumindekser. 2003=100

Bruttoinvestering i fast kapital og konsum. Sesongjusterte volumindekser. 2003=100

Uendret forbruk i husholdningene

Husholdningenes forbruk var omtrent uendret fra 3. til 4. kvartal. Tallene viser at husholdningenes etterspørsel etter varer gikk ned med 1,1 prosent. Det var spesielt nedgangen i konsumet av matvarer og elektrisitet som bidro til denne utviklingen. Tjenestekonsumet steg med 0,9 prosent. Økningen i etterspørselen etter transport-, hotell- og restauranttjenester utgjorde over halvparten av denne veksten. I tillegg var det fortsatt sterk vekst i husholdningenes forbruk i utlandet. Uten denne veksten ville konsumet ha gått ned med 0,4 prosent i 4. kvartal. Fra 2004 til 2005 økte husholdningenes konsum med 3,6 prosent mot 4,7 prosent året før.

Fra 2004 til 2005 vokste offentlig konsum med 1,4 prosent. Det var økningen i utgiftene til helse- og omsorgstjenester i både stats- og kommuneforvaltning som bidro mest til veksten. I motsatt retning trakk forsvaret som hadde en nedgang i konsumet på 8,3 prosent.

Fortsatt sterk importvekst

Det har vært sterk vekst i importen av tradisjonelle varer fra slutten av 2003, mens det bare var en svak økning i 4. kvartal 2005. På årsbasis vokste importen av tradisjonelle varer med vel 8 prosent mot 10 prosent året før. Importen av verkstedprodukter bidro med nærmere 70 prosent av økningen.

Eksporten gikk ned med om lag 1 prosent i 4. kvartal. Dette skyldes blant annet nedgang i eksporten av olje og gass. Eksporten av tradisjonelle varer hadde sterk vekst de to siste kvartalene i fjor, etter at det hadde vært nedgang i de to første. Fra 2004 til 2005 vokste eksporten av tradisjonelle varer i underkant av 6 prosent. Økt eksport av verkstedprodukter og elektrisitet forklarer det meste av denne veksten.

Vekst i sysselsettingen

Sysselsatte personer økte med 0,3 prosent i 4. kvartal i fjor. Både industrien og forretningsmessig tjenesteyting bidro klart til denne veksten. På årsbasis steg sysselsettingen med 0,7 prosent. Forretningsmessig tjenesteyting bidro også klart til årsveksten sammen med offentlige helse- og omsorgstjenester, varehandel og bygg og anlegg.

Timeverkene økte med 0,1 prosent i 4. kvartal. Totalt for året viser tallene en økning på 0,9 prosent.

Revisjoner av tall for 2004 og 1.-3. kvartal 2005

Resultatene fra kvartalsvis nasjonalregnskap bygger på beregninger der grunnlagsmaterialet er basert på et foreløpig informasjonsgrunnlag. Usikkerheten er størst for det siste kvartalet det publiseres tall for. Ny informasjon innarbeides fortløpende og kan medføre revisjoner av tidligere publiserte tall.

For 2004-tallene har det vært en revisjon i bruttoproduktet for en rekke industrinæringer. Dette skyldes innarbeiding av ny informasjon fra den nylig publiserte strukturstatistikken for industrien. Dette medførte at veksten i bruttoproduktet for industrien ble oppjustert med 2,7 prosentpoeng fra 2,0 til 4,7 prosent, og at veksten for BNP Fastlands-Norge i 2004 økte fra 3,4 prosent til 3,8 prosent. Veksten i BNP totalt ble justert fra 2,8 prosent til 3,1 prosent.

For 1.-3. kvartal 2005 er veksten i boliginvesteringene fra samme periode året før revidert opp med henholdsvis 2,0, 3,7 og 5,9 prosentpoeng. Dette skyldes at tidligere publiserte månedstall i byggearealstatistikken har vært for lave, se http://www.ssb.no/emner/10/09/byggeareal/arkiv/ . Utviklingen fra samme periode året før for BNP Fastlands-Norge og BNP totalt er svakt oppjustert i 2. og 3. kvartal 2005. Dette skyldes blant annet revisjon av tallene for bygg og anlegg, hotell og restaurant samt post og tele.

Eksportverdien av naturgass er oppjustert i 1. kvartal på grunn av ny prisinformasjon. Denne prisinformasjonen er foreløpig ikke innarbeidet i utenrikshandelsstatistikken (UHS) og medfører et avvik fra kvartalsregnskapets tall. Dette gjelder også for 4. kvartal. Volumutviklingen i eksporten ble endret i 2. kvartal fra en nedgang på 0,2 prosent sammenliknet med samme periode året før, til en økning på 2,2 prosent. Dette skyldes blant annet eksport av en plattform som ikke var registrert ved forrige publisering.

Se nasjonalregnskapets temaside for begrepsforklaringer , etc.

For å se BNP-vekst for noen av våre handelspartnere.

Tabeller

Tabeller til publiseringen

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB